Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 129), Komisji Infrastruktury (nr 176) w dniu 11-07-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu (129.),

oraz Komisji Infrastruktury (176.)

w dniu 11 lipca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 32)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Andrzej Misiołek)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Szanowni Państwo!

Otwieram posiedzenie połączonych komisji, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Na posiedzeniu rozpatrzymy wnioski zgłoszone na osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Senatu do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej.

Witam serdecznie gości, pana ministra Jarosława Sellina i pana posła Kazimierza Smolińskiego, który reprezentuje wnioskodawców, witam panie i panów senatorów, witam panią legislator, państwa sekretarzy komisji.

Ja może poproszę, aby pani legislator omawiała poszczególne poprawki, następnie będziemy przystępowali do głosowania, a pana posła Smolińskiego będę prosił o to, aby ustosunkował się do każdej poprawki lub grupy poprawek, nad którymi będziemy mieli głosować.

Bardzo proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Jako pierwszy zostanie poddany głosowaniu wniosek nr 1, czyli wniosek o odrzucenie ustawy. W przypadku nieprzyjęcia tego wniosku należy głosować nad poprawkami.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Tak więc głosujemy nad pierwszym wnioskiem, nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Kto jest za wnioskiem o odrzucenie ustawy? (5)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Wniosek nie uzyskał akceptacji.

Proszę panią mecenas o przedstawianie kolejnych poprawek.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 1, nad którą należy głosować łącznie z poprawką nr 9, powoduje, że planowane inwestycje w zakresie budowy muzeum – będę mówiła w skrócie, bez przytaczania całej nazwy – będą obejmowały także budowę dróg wewnętrznych i ciągów pieszych. Jak wynika z uzasadnienia wnioskodawcy, poprawka ta ma również na celu zapewnienie zgodności przepisów tej ustawy z przepisami ustawy o drogach publicznych. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję.

Przedstawiciel wnioskodawców, pan poseł Smoliński.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Ta poprawka była już omawiana na posiedzeniu komisji kultury, jest ona rekomendowana przez wnioskodawców.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Rekomendowana. Dobrze.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Ja tylko dodam, że, jak rozumiem, to było łączne głosowanie nad poprawkami…)

Tak, łączne nad pierwszą i dziewiątą, tak jak pani to przedstawiła.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Dziękuję.)

Proszę, Pani Mecenas, o przedstawienie kolejnej.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 2 powoduje, że w celu przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy muzeum przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego będzie działał komitet organizacyjny.

Z tą poprawką związane są poprawki nr 18 i 19 i należy nad nimi głosować łącznie. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Proszę pana posła.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Moim zdaniem poprawka nie dotyczy istoty ustawy. Tu w ogóle pojawia się pytanie, czy ona nie wykracza poza zakres rozstrzygnięcia. Myśmy jako wnioskodawcy, że tak powiem, nie mieli w ogóle zamiaru ingerować w to, jakie instytucje i w jakim kształcie będą funkcjonować. Od tego są inne ustawy, które to organizują. Uważam, że absolutnie niecelowe jest takie rozwijanie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 2, 18 i 19? (6)

Kto jest przeciwny? (11)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawki nie uzyskały akceptacji komisji.

Proszę o kolejne, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 3 powoduje, że wojewoda pomorski przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowy muzeum będzie występował o zgodę ministra obrony narodowej, a nie – tak jak dotychczas – o opinię. Ponadto poprawka ta precyzuje wielkość skali mapy ewidencyjnej.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Proszę pana posła o opinię.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Ja chciałbym zapytać, czym różni się ta poprawka od poprawki czwartej, która jest rekomendowana przez komisję kultury.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Już wyjaśniam.

Różnica między poprawkami, które dotyczą zmiany art. 4, a które są zawarte w zestawieniu, są to poprawki nr 3 i 4, polega na tym, że poprawka nr 3 zastępuje konieczność zasięgania… Może tak. W przypadku poprawki nr 3 przed przystąpieniem do inwestycji należy wystąpić o zgodę ministra właściwego obrony narodowej. To jest jedna rzecz. Druga kwestia to jest taka, że poprawka nr 3 zawiera doprecyzowanie wielkości skali mapy ewidencyjnej. A trzecia zmiana to jest zmiana językowa.

Przyjęcie tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawką nr 4 i nad poprawkami nr 5 i 6. Poprawka nr 5 dotyczy również wielkości skali mapy ewidencyjnej.

Jednakże z uwagi na to, że zarówno poprawka nr 3, jak i poprawka nr 4 dotyczą…

(Poseł Kazimierz Smoliński: Rozumiem, że jest to efekt pracy w 2 komisjach i ta poprawka jak gdyby konsumuje poprawki 2 komisji, zawiera…)

Najkrócej można powiedzieć, że poprawka nr 3 konsumuje propozycję zawartą w poprawce nr 4 oraz w poprawkach nr 5 i 6.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Dobrze. To rekomenduję tę poprawkę.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Jak rozumiem, przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 4, 5 i 6, ponieważ ona konsumuje…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dobrze.

Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała akceptację komisji.

Jednocześnie to oznacza, że nie będziemy już głosowali nad poprawkami nr 4, 5 i 6.

Proszę zatem panią legislator o omówienie kolejnej poprawki, czyli poprawki nr 7.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Kolejna poprawka jest to poprawka nr 7. Poprawka ta powinna być przegłosowana łącznie z poprawką nr 13.

Poprawki te stanowią niezbędne konsekwencje wynikające z popartej przed chwilą przez państwa senatorów poprawki nr 3, ponieważ zmiany, które są wprowadzane w całym art. 4, wymagają wprowadzenia odpowiednich zmian w odesłaniach. Poprawki nr 5 i 13 są ich konsekwencją.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Tak, jeżeli jest to konsekwencja, to oczywiście należy je przegłosować. Rekomenduję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dobrze. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawek nr 7 i 13? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawki nr 7 i 13 uzyskały akceptację połączonych komisji.

Proszę w takim razie o przedstawienie kolejnej poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Kolejna poprawka jest to poprawka nr 8, która jest tożsama w swojej treści z poprawką nr 14, i z tego powodu należy nad nimi głosować łącznie. Poprawki te precyzują tytuł ustawy o gospodarce nieruchomościami, do której następuje odesłanie w ustawie. Dziękuję.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Proszę bardzo.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Tak, rekomenduję tę poprawkę jako oczywistą.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dobrze.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 8 i 14.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawki uzyskały akceptację połączonych komisji.

Proszę zatem panią mecenas o przedstawienie kolejnej poprawki.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 9 już była.

(Poseł Kazimierz Smoliński: Tak, dziewiąta już była.)

Poprawka nr 10 wprowadza regulację określającą sposób zawiadamiania stron m.in. o wszczęciu postępowania. Jest to dodawany przepis. Dziękuję.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Tak. Poprawka nr 10, może od razu odniosę się też do poprawki nr 11… One były omawiane na posiedzeniu komisji kultury i jak najbardziej je rekomenduję. Uzasadnienie zostało wówczas przedstawione.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

W takim razie przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 10.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

I poprawka nr 11.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 11 powoduje to, że do wyrażenia zgody na zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy muzeum będzie uprawniony jedynie inwestor.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 11? (12)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (5)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Proszę, Pani Mecenas, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka kolejna, czyli poprawka nr 12, ma na celu zapewnienie spójności przepisów przedmiotowej ustawy z przepisami ustawy o ochronie przyrody w zakresie regulacji dotyczącej wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Proszę bardzo.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Też rekomenduję. Na posiedzeniu komisji była ona omawiana.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy zatem do głosowania nad poprawką nr 12.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (16)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała…

(Głos z sali: Było 17…)

Widocznie ktoś nie głosował.

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Proszę bardzo, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Kolejna poprawka to jest poprawka nr 15. Celem tej poprawki jest rozszerzenie uprawnień inwestora o możliwość dysponowania określonymi w ustawie nieruchomościami.

(Poseł Kazimierz Smoliński: Jeżeli można?)

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Tak, proszę bardzo, Panie Pośle.

Poseł Kazimierz Smoliński:

To jest rozszerzenie końcówki przepisu. Po „na cele budowlane” jest tu dodane „oraz do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowalnych”. W niektórych tzw. specustawach jest takie rozwiązanie, w niektórych takie. Uznaliśmy, że rozszerzenie będzie jednak lepsze dla realizacji inwestycji, bo są wątpliwości po stronie ministerstwa budownictwa, czy zakończenie tylko i wyłącznie słowami „na cele budowlane” jest wystraczające. Stąd prośba o rozszerzenie tego zapisu.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Przystępujemy w takim razie do głosowania.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 15? (11)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (6)

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

Proszę, Pani Mecenas, kolejna poprawka.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Poprawka nr 16 ma charakter legislacyjny, precyzuje tytuł ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w celu zapewnienia poprawnego odesłania.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo.

Poseł Kazimierz Smoliński:

Tak, pozytywna opinia.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Przystępujemy w takim razie do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

I została nam…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Została nam poprawka nr 17, która ma charakter językowy.

Przewodniczący Andrzej Misiołek:

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka uzyskała poparcie połączonych komisji.

I to już chyba wszystkie poprawki.

Proponuję, żeby sprawozdawcą był pan senator Gaweł.

Czy pan senator się zgadza?

(Senator Robert Gaweł: Tak.)

Nie widzę innych zgłoszeń.

Dziękuję bardzo panu ministrowi, panu posłowi, wszystkim państwu. Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 8 minut 47)