Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 339), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 317) w dniu 26-06-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (339.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (317.)

w dniu 26 czerwca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dzień dobry państwu.

Otwieram razem z panem przewodniczącym Robertem Mamątowem obrady 2 połączonych komisji senackich: Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

Przedmiotem obrad komisji jest rozpatrzenie zgłoszonych w czasie drugiego czytania wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw; druk senacki nr 1196.

Chciałbym powitać gości. Witam pana Pawła Mroczkowskiego – Ministerstwo Sprawiedliwości, witam pana Macieja Klonowskiego z tegoż ministerstwa i witam panią mecenas Katarzynę Konieczko – Kancelaria Senatu.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Proszę państwa, mamy do rozpatrzenia 25 wniosków i ja proponuję, żebyśmy rozpoczęli już głosowanie nad tymi wnioskami.

Pierwszy, najdalej idący, jest to wniosek…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator?

Senator Jan Rulewski:

Tak, w kwestii formalnej. Już w trakcie procedowania na poprzednim posiedzeniu komisji przyjmowaliśmy poprawki blokiem. Proponuję…

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Tak, tak.)

…to powtórzyć.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Panie Senatorze, po…

(Senator Piotr Zientarski: Głosujemy, bo mamy następne posiedzenie komisji.)

Panie Senatorze, po pierwszym wniosku, tym najdalej idącym, dojdziemy do tego, co pan mówi – oczywiście, że tak. Dziękuję.

Proszę państwa, pierwszy, najdalej…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Robert Mamątow: Najdalej idący, dobrze.)

Witam również Naczelną Radę Adwokacką. Jest pan mecenas, prawda? Tak, witamy.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

Pierwszy, najdalej idący wniosek jest to wniosek o odrzucenie ustawy, zgłoszony przez mniejszość Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (4)

Kto jest przeciwny przyjęciu tego wniosku? (13)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji połączonych komisji.

Proszę państwa, przystępujemy teraz do rozpatrzenia bloku poprawek zgłoszonych przez Komisję Ustawodawczą, Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz przez senatora Cichonia.

Jest propozycja… I tutaj pytanie do Biura Legislacyjnego, do pani mecenas: czy możemy przegłosować blokiem poprawki zgłoszone przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji?

Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Jeżeli panowie senatorowie… państwo senatorowie, przepraszam, nie mają tutaj żadnego zastrzeżenia, to z mojej strony również takiego zastrzeżenia nie ma.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Czyli nad tymi wszystkimi poprawkami, które są zgłoszone przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – zaproponowane przez Biuro Legislacyjne i przejęte przez senatorów, przez pana senatora – będziemy głosować blokiem.

W takim razie przystępujemy…

(Senator Jan Rulewski: Przez senatora plus?)

Nie no, przez senatora…

(Senator Piotr Zientarski: Na razie te, które były przejęte. Te, które były…)

(Głos z sali: …Wczoraj przejęte.)

Blok… Najpierw głosujemy tylko…

(Senator Jan Rulewski: Plus chwilowo nie…)

Plus, czyli…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator Cichoń… Później będziemy głosować.

(Senator Piotr Zientarski: Za chwilę, tak.)

(Senator Zbigniew Cichoń: No dobrze. Będą przegłosowane?)

Czyli możemy głosować blokiem?

(Senator Piotr Zientarski: Tak, tak.)

Głosujemy blokiem nad poprawkami wczoraj zgłoszonymi na posiedzeniu komisji.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (17)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam, że poprawki uzyskały akceptację połączonych komisji.

Teraz przystępujemy do poprawek zgłoszonych przez pana senatora Cichonia. Tu już nie można blokiem głosować?

(Senator Robert Mamątow: Nie można.)

Nie.

W takim razie… A, poprawka nr 3, jako pierwsza ze zgłoszonych przez pana senatora…

(Senator Zbigniew Cichoń: Ja mam prośbę. Czy ja mogę przedstawić argumenty?)

(Senator Robert Mamątow: Ale…)

(Senator Zbigniew Cichoń: Ja bym chciał przedstawić argumenty, albowiem na posiedzeniu plenarnym tylko część osób, które tu zasiadają, była obecna. Króciutko, jeżeli można. Tak?)

(Senator Piotr Zientarski: To może…)

Bo tu mamy też takie… Ale to jednym zdaniem…

Senator Zbigniew Cichoń:

Króciutko. Proszę państwa, zmierzam do tego, żeby usunąć przepis, który się usiłuje wprowadzić…

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: W poprawce trzeciej, tak?)

Tak.

…Po tym, jak Senat w 2008 r. ten przepis wyeliminował z porządku prawnego. Chodzi mianowicie o przepis, który stanowi – taka jest teraz propozycja – że jeżeli profesjonalny pełnomocnik, czyli adwokat, radca prawny, nie uiścił właściwej opłaty od apelacji czy zażalenia, to się odrzuca ten środek, czyli nie ma możliwości rozpoznania sprawy przez drugą instancję. Wracamy do tego, w tej ustawie właśnie, z tą małą zmianą, że jest przewidziane, że jeżeli uiści się dwukrotną opłatę w stosunku do tej wymaganej, to wtedy dalszy tok postępowania będzie dopuszczalny.

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Dobrze, dziękuję bardzo.)

Ja tylko chcę jeszcze dodać, że to jest sprzeczne z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który w sprawie Poitrimol przeciwko Francji powiedział, że np. uzależnienie rozpoznania kasacji od tego, czy ktoś poddał się wykonaniu kary pozbawienia wolności, jest naruszeniem art. 6.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Bardzo proszę o ustosunkowanie się przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.

Szanowna Komisjo!

Przede wszystkim przepraszam za nieobecność ministra Piebiaka, który chciał być na posiedzeniu komisji, ale ze względów czasowych nie mógł. Dziękuję za udzielenie głosu.

I w odpowiedzi…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

W odpowiedzi na postulat pana senatora Cichonia, czyli na poprawkę oznaczoną jako nr 3, informuję, że stanowisko rządu jest negatywne. Proszę państwa, argumentacja została przedstawiona wyczerpująco na posiedzeniu plenarnym Senatu i była przedmiotem obrad na wczorajszym posiedzeniu komisji. My te argumenty w całości podtrzymujemy. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Kto jest za przyjęciem poprawki nr 3, poprawki senatora Cichonia? (8)

Kto jest przeciwny przyjęciu tej poprawki? (8)

(Senator Jan Rulewski: Ooo…)

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma stanowiska.)

(Głos z sali: Nie uzyskała większości.)

(Senator Grażyna Sztark: Nie ma stanowiska.)

(Senator Jan Rulewski: Nie przyjęto.)

Pani Mecenas?

A, kto się wstrzymał od głosu? (1)

Pani Mecenas, jaka jest sytuacja?

Ekspert do Spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Nie ma poparcia dla poprawki.

(Senator Robert Mamątow: Nie ma.)

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma.)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

I takie stanowisko możemy…

Proszę państwa, nie ma poparcia połączonych komisji dla tej poprawki. No, chyba taki jest status tej poprawki.

Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia następnej poprawki senatora Cichonia. Jest to poprawka nr 4.

Czy pan senator…

Senator Zbigniew Cichoń:

Tak, też jednym zdaniem… Proszę państwa, poprawka zmierza do tego, żeby wyeliminować przepis, który nakłada na profesjonalnych pełnomocników obowiązek zastępowania doręczycieli. To, co do tej pory czynili listonosze czy też woźni sądowi, w tej chwili przeniesiono na barki profesjonalnych pełnomocników. Uważam, że nie po to istnieje tak wysoki próg wykształcenia dla ludzi, którzy chcą zostać adwokatem czy radcą prawnym, żeby potem sprowadzać ich do roli doręczycieli pocztowych. Dodaję dla jasności, że to oczywiście nie jest przepis, który teraz jest wprowadzany, tylko został on wprowadzony parę lat temu. Mamy okazję w tej chwili go wyeliminować, bo to jest naprawdę absurd. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Bardzo proszę, żeby… Czy przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości zechcą krótko się ustosunkować do tej poprawki?

Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Chciałbym w kwestii formalnej zwrócić uwagę, że chyba pan senator Cichoń uzasadnił nie tę poprawkę, którą chciał, ponieważ teraz głosujemy nad tym, co jest pod numerem… To znaczy to komisja obraduje – my nie głosujemy, przepraszam. Pod nr 4 w art. 1 skreśla się pkt 41, a on dotyczy art. 131 §1 i §2 kodeksu postępowania cywilnego. Z kolei pan senator był łaskaw przejść już do art. 132 kodeksu postępowania cywilnego.

(Senator Marek Borowski: To może pan senator jeszcze raz…)

(Senator Zbigniew Cichoń: Już…)

Pani mecenas chciałaby zabrać głos. Bardzo proszę.

Ekspert do Spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko:

Szanowni Państwo! Panie Senatorze!

Tutaj mamy do czynienia ze zmianą, która dotyczy doręczeń dokonywanych przez komorników. To są jej niezbędne konsekwencje, tzn. usuwamy również te przepisy, które nowelizują ustawy o kosztach komorniczych i o komornikach sądowych. Związane jest to właśnie z nowym rozwiązaniem polegającym na obowiązku uzyskania doręczenia przez komornika.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Czy pan senator, autor poprawki, chciałby zabrać głos?

Senator Zbigniew Cichoń:

Tak, oczywiście… No, nie będę już zabierał głosu, bo pani dokładnie przedstawiła, o co chodzi. To się wszystko łączy jedno z drugim.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Pan chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości informuję, że zajmujemy stanowisko negatywne wobec tej poprawki. Uważamy tę proponowaną zmianę za niezbędną. Przy tym chciałbym jeszcze wskazać, że jest zaznaczone w tym druku, że nad poprawkami nr 4, 6, 22 i 23 powinno się głosować łącznie. Nasze negatywne stanowisko dotyczy wszystkich tych poprawek. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Proszę państwa…

(Głos z sali: Mikrofon.)

Proszę państwa… No właśnie, dziękuję bardzo.

Jak rozumiem, adekwatnie do tego, co znajdujemy w zestawieniu wniosków, nad poprawkami nr 4, 6, 22 i 23 należy głosować łącznie. I tak głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (6)

Kto jest przeciwny przyjęciu tych poprawek? (10)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Stwierdzam, że poprawki nie uzyskały akceptacji połączonych komisji.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Przewodniczący, zgłaszam wniosek mniejszości co do poprzedniej poprawki. Przepraszam, nie wiedziałam, czy mogę, czy nie mogę jeszcze w drugim…

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Do tych poprawek…

(Senator Grażyna Sztark: Tak.)

Pani zgłasza… A kto jest drugim zgłaszającym?

(Senator Grażyna Sztark: Zientarski póki co, a potem będzie jeszcze Rulewski.)

Ale pani zgłasza to w odniesieniu do poprawki nr 4, 6, 22 i 23?

(Senator Grażyna Sztark: Tak, tak.)

(Senator Piotr Zientarski: No i tamta poprzednia też.)

(Senator Grażyna Sztark: Tamta poprzednia… Wszystkie poprawki.)

Można też w tym momencie…

(Senator Zbigniew Cichoń: To ja też…)

(Senator Piotr Zientarski: Wszystkie poprawki.)

(Senator Grażyna Sztark: Wszystkie poprawki.)

(Senator Marek Borowski: Jeszcze nie wszystkie przegłosowaliśmy.)

(Senator Grażyna Sztark: Słucham?)

Jeszcze nie.

(Senator Grażyna Sztark: Ale dotychczasowe…)

(Głos z sali: Senator Cichoń też zgłosił?)

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, tak.)

(Głos z sali: Senator Cichoń też do wniosku mniejszości…)

(Senator Grażyna Sztark: Też do wniosku mniejszości?)

(Głos z sali: Tak.)

Dobrze, zostały poprawki…

(Senator Zbigniew Cichoń: Czyli do swojego…)

Nad poprawkami nr 5 i 24 należy głosować łącznie.

(Senator Marek Borowski: Czy to jest ta z tym…)

(Senator Jan Rulewski: Z listonoszem.)

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak, tak.)

Czy pan senator, autor poprawek, chce coś powiedzieć, uzasadnić?

(Senator Zbigniew Cichoń: No, to jest to, o czym właśnie mówiłem à propos właśnie…)

A, to dobrze.

(Głos z sali: Czyli nr 5 i 24.)

W takim razie głosujemy…

(Senator Marek Borowski: A ministerstwo?)

Właśnie, ministerstwo. Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości wobec tej proponowanej poprawki również jest negatywne. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 5 i 24, zgłoszonymi przez senatora Zbigniewa Cichonia.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (6)

Kto jest przeciwny przyjęciu tych poprawek? (9)

Stwierdzam, że poprawki nie uzyskały akceptacji połączonych komisji.

(Senator Grażyna Sztark: Wniosek…)

(Senator Marek Borowski: A gdzie „wstrzymał się”?)

Kto się wstrzymał? (1)

Stwierdzam, że poprawki nie uzyskały akceptacji.

Senator Grażyna Sztark:

Zgłaszam wniosek mniejszości.

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Z kim pani zgłasza?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, nr 5 i 24.

Z senatorem Rulewskim. Tak? Jest senator Rulewski?

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze…

(Senator Jan Rulewski: Tak?)

(Wesołość na sali)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Pani senator Sztark zgłosiła wniosek mniejszości, a drugą osobą zgłaszającą jest senator Rulewski.

Przystępujemy do głosowania nad następną poprawką zgłoszoną przez pana senatora Cichonia. To jest poprawka nr 10, tak? I głosujemy łącznie z poprawką nr 20.

Pan senator Cichoń zechce zabrać głos?

(Głos z sali: …O wyłączeniu odpłatności.)

(Senator Marek Borowski: Skreśla się wyraz „nieopłacony”.)

Senator Zbigniew Cichoń:

Tak jest. Proszę państwa, chodzi o to, żeby nie było odrzucenia środków w sytuacji, kiedy są one nieopłacone.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Czy ministerstwo zechce…

Bardzo proszę, poprawka nr 10 i 20.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Rozumiem. Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

W imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszam stanowisko negatywne wobec tej poprawki. Uważamy, że jest ona zbędna. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Proszę państwa, poddajemy pod głosowanie poprawki nr 10 i 20.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (6)

Kto jest przeciwny przyjęciu tych poprawek? (11)

Kto się wstrzymał od głosu? (0)

Stwierdzam, że poprawki nie uzyskały akceptacji połączonych komisji.

Senator Grażyna Sztark:

Zgłaszam wniosek mniejszości oczywiście.

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: A drugą osobą kto jest?)

Zientarski.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Pani senator Sztark zgłasza wniosek mniejszości, a drugą osobą jest pan senator Zientarski.

Bardzo proszę, poprawka nr 15.

Pan senator, autor poprawki…

(Senator Zbigniew Cichoń: Która poprawka?)

(Głos z sali: Piętnasta.)

Senator Zbigniew Cichoń:

Proszę państwa, poprawka zmierza…

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Skreśla się…)

…do tego, żeby w postępowaniach w sprawach gospodarczych wprowadzić możliwość wytaczania powództwa wzajemnego, co jest ogólną, powszechną zasadą. Nie wiadomo czemu się ją wyłącza – zapewne w imię przyspieszenia postępowania – w sprawach gospodarczych. Proszę zważyć na to, że w sprawach gospodarczych z reguły kontrahenci występują w różnych relacjach, w ramach różnych umów, i bardzo często są wobec siebie nawzajem dłużnikami i wierzycielami. W związku z tym jeżeli jeden wierzyciel zaskarżył swojego dłużnika, to nie widzę powodu, żeby ten dłużnik nie mógł wytoczyć powództwa wzajemnego i powiedzieć: proszę bardzo, ja jestem winien 10 tysięcy, ale ty jako mój kontrahent jesteś mi winien 100 tysięcy. Warto, żeby rozpoznać sprawę, jak to się mówi, za jednym strzałem, jeżeli dotyczy ona np. 2 kontraktów.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dobrze, dziękuję bardzo.

Pan senator przewodniczący.

Senator Piotr Zientarski:

Ja też chcę powiedzieć, że to jest w ogóle kontra… przeciwne, że tak powiem, idei przyspieszania postępowań, dlatego że uniemożliwienie złożenia powództwa wzajemnego… Co to powoduje? Powoduje to, że mamy nową sprawę. Czy chodzi o statystykę, czy chodzi o to, żeby załatwić sprawy i, że tak powiem, zaoszczędzić czas stron?

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Dziękuję bardzo…)

Tym bardziej że nie zawsze takie powództwo wzajemne jest przyjmowane, bo ono jest przecież obwarowane określonymi warunkami.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Ministerstwo, bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Dziękuję.

Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!

Stanowisko rządu wobec tej poprawki jest negatywne. Prosimy jej nie przyjmować. Dziękuję.

(Senator Marek Borowski: Panie Przewodniczący…)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:

Przepraszam bardzo, czy pan mógłby zrobić wyjątek od dotychczasowego sposobu uzasadniania i powiedzieć parę słów dlaczego? Bo tak na zdrowy rozum to się wydaje sensowne.

(Senator Piotr Zientarski: Żeby 2 sprawy załatwić…)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Chce pan rozwinąć odpowiedź?

Bardzo proszę.

Dyrektor Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Paweł Mroczkowski:

Oczywiście, Panie Senatorze, z przyjemnością.

Proszę państwa, a więc tak: postępowanie gospodarcze ma się toczyć przede wszystkim szybko. I to jest postulat, który nabiera szczególnego znaczenia w obliczu tego, że niestety spraw gospodarczych jest coraz więcej, są coraz trudniejsze i ciągną się niestety coraz dłużej, przez co rosną zaległości w sądach. Proszę państwa…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę państwa, powództwo wzajemne jest zwyczajnym powództwem, tyle tylko że zgłaszanym w ramach sprawy, która już się toczy, jako swego rodzaju działanie kontra. I, proszę państwa, różnica, czy ono zostanie zgłoszone w ramach tej sprawy, czy poza tą sprawą, jako oddzielne powództwo, jest w zasadzie formalna. Pan senator Zientarski był tutaj uprzejmy wspomnieć o tym, że zamiast jednej sprawy mamy dwie. To nie jest do końca tak, ponieważ w rzeczywistości i tak mamy dwie sprawy, tyle tylko że prowadzone pod jedną sygnaturą.

(Senator Piotr Zientarski: To źle?)

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Niech pan skończy, bardzo proszę.)

Niestety zgłoszenie powództwa wzajemnego zawsze, niemal zawsze, prowadzi do poszerzenia bazy dowodowej sprawy, poszerzenia zakresu faktów, o których trzeba zebrać informacje, i tym samym nieubłaganie wpływa na… Po prostu powoduje przedłużenie tego pierwotnego postępowania. A biorąc pod uwagę jeszcze to, że często jest to wykorzystywane jako narzędzie obstrukcji – stosunkowo dogodne, bo umożliwiające duże opóźnienie w wydaniu tego pierwotnego, zasadniczego orzeczenia – niestety musieliśmy to ograniczenie do postępowania gospodarczego wprowadzić. I taka jest argumentacja. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 15, poprawką senatora Cichonia.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (7)

Kto jest przeciwny przyjęciu tej poprawki? (8)

Kto się wstrzymał od głosu? (2)

Stwierdzam, że poprawka nie uzyskała akceptacji.

Proszę państwa, z tego, co widzę…

Senator Grażyna Sztark:

Zgłaszam wniosek mniejszości oczywiście.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Pani senator Sztark zgłasza wniosek mniejszości razem z...

(Senator Grażyna Sztark: Z Zientarskim.)

(Senator Zbigniew Cichoń: I ja też zgłaszam.)

Z senatorem Zientarskim.

(Senator Grażyna Sztark: I z panem senatorem…)

I z panem senatorem Cichoniem.

Proszę państwa, wszystkie wnioski z tego… Tak, Pani Mecenas? Wszystkie wnioski zostały przegłosowane?

(Ekspert do Spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Tak.)

W takim razie dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie…

(Głosy z sali: Sprawozdawca!)

A, sprawozdawca, tak. Kto był sprawozdawcą dzisiaj?

(Głos z sali: Senator Cichoń.)

Pan senator Cichoń zgadza się?

(Senator Zbigniew Cichoń: Tak.)

W takim razie pan senator Cichoń będzie sprawozdawcą.

Teraz już można chyba zamknąć posiedzenie 2 połączonych komisji.

Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym gościom, przedstawicielom ministerstwa.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 22)