Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (nr 88) w dniu 28-05-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich (88.)

w dniu 28 maja 2019 r.

Porządek obrad:

1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji.

(Początek posiedzenia o godzinie 10 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Sławomir Rybicki)

Przewodniczący Sławomir Rybicki:

Dzień dobry.

Otwieram osiemdziesiąte ósme posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

W porządku zaplanowany jest jeden punkt: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji.

Czy są uwagi do porządku?

Jeśli nie ma, to uznaję, że jest przyjęty.

Punkt 1. porządku obrad: przygotowanie projektu uchwały Senatu w sprawie zmian w składzie komisji

Proszę państwa, marszałek Senatu skierował do komisji regulaminowej prośbę o rozpatrzenie zmian w składach komisji.

Przeczytam projekt uchwały Senatu w tej sprawie.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia… w sprawie zmian w składzie komisji senackich

§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje senatora Tadeusza Kopcia z Komisji Infrastruktury.

§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera senatora Tadeusza Kopcia do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Czy są do projektu uwagi?

Jeśli nie ma, to poddaję projekt pod głosowanie.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? (4)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Czy mogę siebie wyznaczyć na sprawozdawcę?

(Głos z sali: Proszę bardzo.)

Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Jest prośba…)

Zamykam posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 34)