Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 81) w dniu 19-03-2019
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (81.)

w dniu 19 marca 2019 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 1 – Edukacja.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 04)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodnicząca Janina Sagatowska)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dzień dobry państwu.

Otwieram osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 1 – Edukacja

W porządku obrad jest rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 1 – Edukacja.

Jest to kolejne nasze posiedzenie poświęcone właśnie tej sprawie, tak ważnej dla Polonii, no i dla Senatu, jako wywiązującego się z zadań i jednocześnie ponoszącego wielką odpowiedzialność za rozwój polskości na świecie, najogólniej.

Czy są uwagi do propozycji porządku obrad? Nie ma.

To przyjęliśmy przez aklamację porządek obrad.

I proszę od razu, bez zbędnej zwłoki, bo to jest duży materiał, największy – edukacja… Dla informacji chcę jeszcze powiedzieć senatorom, że już zmierzamy do końca, bo zostanie nam jeszcze tylko jeden dział, też duży, zresztą przyjemny – w znaczeniu takiego ciężaru gatunkowego – a mianowicie kultura. Rozmawiałam dzisiaj z panem dyrektorem Seroczyńskim i już zapowiadam, że zaraz w pierwszych dniach kwietnia mielibyśmy to posiedzenie. I to byłoby właśnie zakończenie. Później prezydium i…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Na początku kwietnia. Jeszcze dokładnej daty nie znam, bo jeszcze trwają prace zespołu. Jeszcze troszkę im zostało w tym dziale dotyczącym kultury, no bo do tej pory… Proszę zobaczyć…

W tym miejscu chciałam podziękować panu dyrektorowi i zespołowi polonijnemu. Każdy materiał… Ile to pracy. Tytaniczna praca wykonana. Bardzo serdecznie dziękuję, już teraz. Jeszcze będziemy dziękować po skończeniu, ale już teraz bardzo serdecznie wszystkim pracownikom dziękuję.

I poproszę pana dyrektora, tak jak zawsze, za każdym razem, o zreferowanie tego właśnie działu. Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!

Jak państwo widzicie… Otrzymaliście państwo od nas materiał, w którym została przedstawiona opinia Kancelarii Senatu. I zgodnie z upoważnieniem szefa Kancelarii Senatu ja państwu tę opinię przedstawię.

Zgodnie z decyzją Prezydium Senatu na rozpatrzenie ofert dotyczących edukacji przeznaczone były w budżecie 33 miliony zł. Ja przypomnę, że zgodnie z państwa sugestią zwiększono tę kwotę o 600 tysięcy zł zaoszczędzonych na infrastrukturze. Dlatego propozycje Kancelarii Senatu opiewają na 33 miliony 417 tysięcy 84 zł. Czyli do państwa dyspozycji zostanie jeszcze 182 tysiące 916 zł. A przedstawiamy państwu do zaopiniowania 176 ofert, z czego kancelaria zaproponowała pozytywnie rozpatrzyć 80.

Przypomnę tylko, że oferty, które zostały państwu przedstawione, dotyczą różnych zagadnień z kierunku edukacja, m.in. pobytów letnich, szkoleń i warsztatów zarówno dla uczniów, jak i dla kadry nauczycielskiej, wydatków na bieżące utrzymanie, zakupy wyposażenia i dofinansowanie działalności statutowej polskich szkół za granicą, a także na druk podręczników i pomocy edukacyjnych, konkursy i wydarzenia uzupełniające kształcenie w szkołach polskich za granicą, a także stypendia i konferencje.

Pozwolą państwo, że, tak jak to było w dotychczasowej praktyce, przedstawię te oferty, które uzyskały pozytywną opinię Kancelarii Senatu. Będę posługiwał się numerem kolejnym w tym zestawieniu, które państwo posiadają, numerem kolejnym oferty, nazwą wnioskodawcy oraz nazwą zadania i kwotą, którą proponuje Kancelaria Senatu.

Poz. 1, oferta nr 001Z, oferent to Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, czyli franciszkanów, „Kolonie letnie dla dzieci polskich z rodzin wielodzietnych i ubogich zamieszkałych na Ukrainie”. Wnioskowana kwota to 131 tysięcy 440 zł. Kancelaria Senatu proponuje przyznać połowę tej kwoty, czyli 65 tysięcy 720 zł. Jest to organizowany już od wielu lat pobyt dzieci w Polsce. Kancelaria nie ma zastrzeżeń co do sposobu rozliczania się przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię. Tak że z całą odpowiedzialnością proponujemy przyznanie tej kwoty 65 tysięcy zł.

Poz. 4, oferta nr 008Z, Fundacja „Uśmiech Dziecka”, „Kolonie integracyjno-edukacyjne 2019”. Proponujemy przyznać pełną kwotę wnioskowanej dotacji, czyli 115 tysięcy 442 zł. Są to kolonie dla polskich dzieci z Kazachstanu. Fundacja „Uśmiech Dziecka” od wielu lat, właściwie od samego początku współpracuje z Kancelarią Senatu i te kolonie są zawsze przygotowywane bardzo dobrze.

Poz. 5, oferta nr 044, Fundacja dla Rodaka, „Przedszkole dla Rodaka – utrzymanie polskiego przedszkola w Karagandzie w Kazachstanie”. Proponujemy przyznać 81 tysięcy 529 zł. Ja przypomnę, że w ubiegłym roku państwo zaopiniowali pozytywnie ofertę tej samej fundacji dotyczącą stworzenia tego przedszkola. Dzisiaj oferta dotyczy utrzymania tej placówki w Karagandzie. Ona cieszy się dosyć dużą popularnością wśród naszych rodaków w Kazachstanie. I tam zostały stworzone grupy przedszkolne. Tak że jak najbardziej wydaje nam się, że warto dofinansować to przedsięwzięcie.

Poz. 6, oferta nr 067, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie, „Akademia Polskiej Poezji – Tarnów 2019”. Jest to kontynuacja zadania z roku ubiegłego. Kwotę, którą proponujemy przyznać, czyli 55 tysięcy 170 zł, sugerujemy przeznaczyć na działanie pierwsze, czyli wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, a także catering i transport dla uczestników tego przedsięwzięcia.

Poz. 10, oferta nr 130Z, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, „XX edycja akcji «Podarujmy lato dzieciom ze Wschodu – Kraków 2019»”. Proponujemy przyznać kwotę 103 tysięcy 559 zł na sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania oraz transportu, a także ubezpieczenia, wynagrodzenia dla nauczycieli języka polskiego oraz program pobytu dzieci. Stowarzyszenie już od wielu lat prowadzi tę akcję, jak państwo widzicie, jest to jubileuszowa, dwudziesta edycja. I w kosztach większości z nich partycypowała Kancelaria Senatu.

Poz. 11, oferta nr 135Z, Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli Św. Urszuli, „Pobyt edukacyjny dzieci i młodzieży ze Wschodu w Polsce – 2019”. Proponujemy, żeby sfinansować to przedsięwzięcie w kwocie 53 tysięcy 782 zł z przeznaczeniem na działanie pierwsze „Pomoc stypendialna dla młodzieży z Ukrainy i Białorusi”. To brzmi tak trochę enigmatycznie, ale to są tak naprawdę też pobyty tych dzieci w Polsce.

Poz. 15, oferta nr 171Z, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Program stypendialny PLus – Aktywny Student”. Wnioskowana kwota dotacji to 3 miliony 350 tysięcy 82 zł. Proponujemy przyznanie dotacji w wysokości 2 milionów zł z przeznaczeniem na ufundowanie stypendiów dla polskiej młodzieży studiującej poza granicami. Przypomnę państwu, że po raz pierwszy fundacja otrzymała środki na ten cel w ubiegłym roku, ale to było niejako przejęcie programu realizowanego przez Fundację „Semper Polonia”, która wycofała się z realizacji programu stypendialnego. I realizacji tego programu podjęła się Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Poz. 16, oferta nr 175, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, „Stypendia studenckie dla młodzieży polonijnej z Białorusi studiującej w Polsce”. To też jest program, który współfinansujemy od wielu lat, dlatego proponujemy przyznać pełną dotację na ten cel, czyli niewielką, bo 74 tysiące 30 zł.

Poz. 18, oferta nr 180, Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, „Opieka nad dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Polsce – warsztaty edukacyjne dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy”. Kwota 9 tysięcy 280 zł. I taką kwotę proponujemy przyznać na te warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych.

Poz. 19, oferta nr 181Z, Fundacja Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Szkolenie i wsparcie członków komisji na egzaminach certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Stanach Zjednoczonych (Nowy Jork i Chicago) w 2019 r.”. W ubiegłym roku ten sam program państwo rekomendowali do sfinansowania. Jest to wsparcie osób, które będą uczestniczyły w egzaminach jako członkowie komisji, czyli takie szkolenie przygotowujące egzaminatorów do przeprowadzenia egzaminu certyfikującego. Kwota, którą proponujemy przyznać na działanie drugie, czyli koszty szkolenia, i działanie trzecie, czyli wsparcie dla szkół polonijnych, to 93 tysiące 242 zł.

Poz. 22, oferta nr 186Z, Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza. W tym zestawieniu, które państwo otrzymali, jest kilka ofert tego oferenta. Jest to oferent sprawdzony, od wielu lat przygotowujący to zadanie. I tutaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że to jest zadanie dobrze realizowane, dobrze rozliczane. Dlatego proponujemy przyznać pełną kwotę wnioskowanej dotacji, czyli 1 milion 30 tysięcy zł.

Poz. 23, oferta nr 197, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wakacje z Bogiem na Ukrainie”. Jest to też już wieloletnie, można powiedzieć, wręcz sztandarowe działanie tej fundacji. Kwota wnioskowanej dotacji jest niewielka, 24 tysiące 340 zł. I taką kwotę proponujemy fundacji przyznać na realizację tego zadania.

Poz. 24, oferta nr 188Z, Fundacja „Wileńszczyzna”, „Program stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu”. To też jest program już wieloletni, właściwie od samego początku dofinansowywany przez Kancelarię Senatu. I proponujemy przyznać pełną kwotę wnioskowanej dotacji, czyli 121 tysięcy 800 zł.

Poz. 26, oferta nr 190Z, Fundacja „Edukacja i Przyszłość”, „Roczna szkoła języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy”. Kwota wnioskowana to 365 tysięcy 270 zł. My proponujemy znacznie ograniczyć tę kwotę, bo do 25 tysięcy 125 zł, ale z przeznaczeniem na sfinansowanie działania drugiego, czyli zajęć z języka polskiego dla młodzieży pochodzenia polskiego z Białorusi i Ukrainy w Polsce. Bez kosztów nagród i poczęstunku.

Poz. 29, oferta nr 195, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wsparcie dla przedszkola polskiego w Luksemburgu”. Proponujemy wesprzeć to przedszkole kwotą 33 tysięcy 671 zł i sfinansować działanie polegające na dofinansowaniu wynagrodzenia dla nauczycieli.

Poz. 30, oferta nr 196, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wsparcie działalności przedszkola przy szkole polskiej w Barcelonie”. Również proponujemy dofinansowanie działalności tego przedszkola poprzez wsparcie działania… właściwie całości bez zakupu strojów ludowych dla przedszkolaków. Czyli chodzi o koszty utrzymania tej placówki.

Poz. 31, oferta nr 197, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wycieczka Polskiej Sobotniej Szkoły im. ORP Błyskawica do Polski”. Proponujemy przyznać kwotę 30 tysięcy zł. Jest to właściwie jedyna oferta, która dotyczy tej szkoły. Nie ma żadnego innego oferenta, który chciałby wesprzeć tę szkołę polską w Wielkiej Brytanii.

Poz. 32, oferta nr 198Z, Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczypospolitej Polskiej, „Obozy edukacyjno-sportowo-kulturalne”. Proponujemy przyznać kwotę 100 tysięcy zł, z której sugerujemy sfinansowanie obozu letniego dla młodzieży polskiej z zagranicy.

Poz. 33, oferta nr 201Z, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Polska z plecakiem”. W ubiegłym roku nie była to odrębna oferta, tylko część większej oferty edukacyjnej Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Tutaj, w związku z tym, że ma to być również element takiej szerszej akcji, „Polska jest w Tobie”, oferent zdecydował się na złożenie odrębnej oferty. I proponujemy przyznanie kwoty 563 tysięcy 711 zł na pobyty letnie organizowane przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Poz. 34, oferta nr 202Z, Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży, „Polskie korzenie – realizacja kolonii dla młodzieży”. Proponujemy przyznanie dotacji w wysokości 53 tysięcy 104 zł na sfinansowanie jednego turnusu dla młodzieży. Jest to organizacja, która po raz pierwszy ubiega się o środki z Kancelarii Senatu, dlatego, no, chcielibyśmy sprawdzić, jak wywiąże się z realizacji nieco mniejszego zadania niż to zawarte we wniosku.

Poz. 35, oferta nr 203Z, Fundacja „Szczęśliwe Dzieciństwo”, „Letnia Szkoła Akademii Młodzieżowej 2019 – szkolenie młodzieżowych liderów polskiej społeczności w Tbilisi”. Proponujemy przyznać dotację w wysokości 40 tysięcy zł.

Poz. 40, oferta nr 208Z, Caritas Archidiecezji Lubelskiej, „Wakacje z Caritas”. Wnioskowana kwota dotacji to 104 tysiące 360 zł. Proponujemy przyznać kwotę 80 tysięcy zł.

Podobna oferta, czyli poz. 41, oferta nr 209, Caritas Diecezji Ełckiej, „Spotkajmy się w Polsce IV”. Kwota, którą proponujemy, to 100 tysięcy zł na pobyty letnie dzieci ze Wschodu.

Poz. 43, oferta nr 230, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Teczka rocznicowa 2019”. Jest to zadanie, które fundacja realizuje już od wielu lat. Proponujemy przyznanie dotacji w pełnej wnioskowanej kwocie, czyli 85 tysięcy 840 zł.

Poz. 44, oferta nr 241Z, Stowarzyszenie „Nasza Gmina”, „Edukacyjno-integracyjny obóz letni młodzieży polonijnej z Trembowli na Ukrainie w Polsce”. Kwota wnioskowana to 29 tysięcy 520 zł. I taką kwotę proponujemy przyznać.

Poz. 47, oferta nr 249, Fundacja Edukacji Polonijnej, „Wsparcie 4 szkół polonijnych w Barcelonie, Castelldefels, Gironie oraz Tarragonie w Hiszpanii realizujących program edukacyjno-kulturalny dla dzieci polonijnych w Hiszpanii”. Proponujemy przyznać kwotę 44 tysięcy 458 zł z przeznaczeniem na wynajęcie sali i wynagrodzenie dla nauczycieli tam zatrudnionych.

Poz. 49, oferta nr 253, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, „Krasnoludki – Polska szlakiem życia i twórczości Marii Konopnickiej”. Kwotę 15 tysięcy 498 zł proponujemy przyznać na sfinansowanie działania drugiego, czyli spotkania z Marią Konopnicką w bibliotece, organizacja konkursu plastycznego i prezentacja „Szlakiem Marii Konopnickiej”.

Poz. 53, oferta nr 258, Stowarzyszenie Kalisz XXI, „Szkółka języka polskiego w Marianówce”. Proponujemy przyznać pełną kwotę wnioskowanej dotacji, czyli 135 tysięcy 424 zł.

Poz. 54, oferta nr 260Z, Caritas Diecezji Drohiczyńskiej. „Barwy kultury – Mazowsze i Podlasie”. Proponujemy przyznać kwotę 100 tysięcy zł na pobyty letnie dzieci w Polsce.

Poz. 57, oferta nr 263Z, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wsparcie dla społecznej szkoły polskiej w Valdemoro”. Proponujemy przyznać 40 tysięcy 235 zł, czyli niewiele mniej niż wnioskowana kwota dotacji, i chcielibyśmy, żeby beneficjent utrzymał z tej kwoty sale lekcyjne, zakupił pomoce metodyczne i materiały edukacyjne oraz częściowo dofinansował wynagrodzenia nauczycieli.

Poz. 58, oferta nr 266, Stowarzyszenie „Parafiada” im. św. Józefa Kalasancjusza, „Letnie obozy parafialne dla Polonii i Polaków z zagranicy”. Wnioskowana kwota dotacji to jest 1 milion 95 tysięcy 250 zł. Taką kwotę proponujemy przyznać. Ta pierwsza oferta, o której mówiliśmy, polegała na organizacji zawodów sportowych w Polsce, czyli tak naprawdę finałów parafiad lokalnych na Ukrainie, na Białorusi i na Litwie. A tutaj chodzi o pobyty letnie, już typowe obozy dla uczestników tych zmagań sportowych, o których była mowa wcześniej.

Poz. 59, oferta nr 267, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, „Polska mówi Polakami – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”. Proponujemy przyznać 80 tysięcy zł na te warsztaty, które będą adresowane do nauczycieli polonijnych na świecie. Tam pojadą specjaliści z Uniwersytetu Śląskiego, aby na miejscu prowadzić warsztaty i kursy metodyczne.

Poz. 60, oferta nr 268, Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, „Historyczne ścieżki i muzyczne tropy – obóz edukacyjny dla młodzieży polonijnej”. Proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji. To kwota 136 tysięcy 960 zł, przeznaczona na organizację takiej szkoły letniej języka polskiego w Polsce. To jest działanie już od wielu lat realizowane przez to stowarzyszenie.

Poz. 63, oferta nr 271, Fundacja „Bliżej Polski”, „Wyposażenie Polskiej Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie”. 83 tysiące 300 zł to jest wnioskowana dotacja. My zaproponowaliśmy przyznanie kwoty 16 tysięcy 164 zł.

Poz. 64, oferta nr 272Z, ponownie Fundacja „Bliżej Polski”, „Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Madrycie działającej przy Polsko-Hiszpańskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum”. Proponujemy przyznać kwotę 16 tysięcy 515 zł.

Poz. 68, oferta nr 277Z, Fundacja „Sant-Tech Pro bono majore”, „II wojna światowa w Polsce. Trzy miasta i trzy różne historie tragizmu II wojny światowej w Polsce – wyjazd edukacyjno-kulturalny dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Zygmunta Mineyki przy ambasadzie RP w Atenach”. Przypomnę, że jest to największa polska szkoła na świecie. Proponujemy przyznać kwotę 79 tysięcy 766 zł na realizację wyjazdu edukacyjno-kulturalnego do Polski.

Poz. 77, oferta nr 286Z, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, „Wakacyjna przygoda w Polsce”. Fundacja ta od wielu lat zaprasza dzieci z Białorusi do pobytu w Polsce, na Suwalszczyźnie. Wnioskowana kwota to 140 tysięcy 400 zł i taką kwotę proponujemy przyznać na realizację tego zadania.

Poz. 78, oferta nr 287Z, „Młoda Europa”, „Podróże otwartego umysłu”. Kwota wnioskowana to 126 tysięcy 802 zł i 80 gr. Proponujemy zmniejszyć tę kwotę do 126 tysięcy 800 zł, tak żeby uzyskać pełną kwotę dotacji, bez tych groszy, które są we wniosku.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poz. 84, oferta nr 294, Stowarzyszenie „Barwy Tęczy”, „Letnie kolonie z językiem polskim dla dzieci i młodzieży z Kazachstanu przygotowujące do kontynuacji nauki w Polsce”. Proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji.

Poz. 87, oferta nr 297, Fundacja „Bliżej Polski”, „Doposażenie i wsparcie działalności Polskiej Szkoły Polonica w Alcala de Henares”. Kwota, którą proponujemy, to 16 tysięcy 728 zł.

Poz. 88, oferta nr 298, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Nauczyciel PLUS. Program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie”. Wnioskowana kwota to 690 tysięcy 280 zł. Kancelaria zaproponowała przyznanie dotacji w wysokości 179 tysięcy 503 zł: 144 tysiące zł na sfinansowanie działania pierwszego, czyli programu stypendialnego dla młodych nauczycieli, oraz 16 tysięcy zł na działania ósme, czyli pakiet motywacyjny dla nauczycieli zasłużonych. I tutaj wygląda to w ten sposób, że jest to wsparcie zarówno młodych nauczycieli, których chcielibyśmy zachęcić do pracy, jak i tych nauczycieli z dużym doświadczeniem, żeby tym doświadczeniem mogli podzielić się z rozpoczynającymi swoją karierę zawodową pedagogami.

Poz. 89, oferta nr 299Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Pod znakiem Białego Orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech – kontynuacja”. Kwota, którą proponuje przyznać Kancelaria Senatu, czyli 1 milion 324 tysiące 973 zł, jest szczegółowo rozpisana w załączniku nr 1. Tam są ci beneficjenci, na działania których proponujemy przyznać dotację.

Poz. 90, oferta nr 300Z, Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego, „Twórcze wakacje – warsztaty edukacyjno-językowe”. Proponujemy przyznać kwotę 57 tysięcy 287 zł na realizację jednego z turnusów zaproponowanych przez tę organizację.

Poz. 91, oferta nr 301Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „W nas jest Polska. Obchody jubileuszu 50-lecia istnienia Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to niemalże 100 tysięcy zł, czyli dokładnie 99 tysięcy 999 zł. To wynika z szacunków, które przeprowadziliśmy, i kosztów pośrednich, które proponujemy przyznać fundacji na ten cel. W uwagach mają państwo szczegółowe informacje co do tego, jakiego typu koszty chcielibyśmy, żeby zostały sfinansowane z tej dotacji.

Poz. 93, oferta 303Z, Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego, „«Polonijna gwiazdka na sportowo» – cykl imprez i zawodów z okazji 100-lecia PKOL”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to 36 tysięcy 980 zł, czyli właściwie pełna kwota dotacji.

Poz. 95, oferta nr 305Z, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Tarnowie, „Edukacyjna kolonia letnia dla dzieci pochodzenia polskiego z Ukrainy”. Proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji, czyli 34 tysiące 498 zł.

Poz. 96, oferta nr 306Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Wspieranie edukacji polskiej na świecie”. Wnioskowana kwota dotacji to 1 milion 972 tysiące 517 zł. Proponujemy przyznać 246 tysięcy 801 zł. A szczegóły mają państwo w załączniku nr 2.

Poz. 97, oferta nr 307Z, Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, „W rodzinnych stronach Stanisława Moniuszki”. W związku z ogłoszeniem Roku Stanisława Moniuszki będzie wiele takich ofert dotyczących upamiętnienia tego faktu. Więcej będzie ich w ofertach dotyczących kultury. Tutaj proponujemy przyznać środki na wyjazdy edukacyjne, w wysokości 69 tysięcy 251 zł.

Poz. 101, oferta nr 311Z, Fundacja „Dla Polonii”, „Witamy w domu”. Podobnych ofert będzie jeszcze kilka. To oferta sprawdzonego oferenta. Polega na sfinansowaniu kosztów pobytu i wyżywienia polskich uczniów z zagranicy, którzy uczą się w warszawskim Liceum im. św. Stanisława Kostki. Tutaj, w tej ofercie, uwzględnionych jest 127, jeśli dobrze pamiętam, uczniów tego liceum, którzy przez rok, od stycznia do grudnia, z przerwą na wakacje, będą uczyli się w tym liceum i będą zakwaterowani w bursie szkolnej. A ta kwota, którą proponujemy, czyli 450 tysięcy zł, byłaby przeznaczona na wyżywienie tych 127 uczniów przez 10 miesięcy.

Poz. 102, oferta nr 312, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wsparcie dla szkolnictwa polskiego na Łotwie”. Kwota, którą proponujemy, to 157 tysięcy 533 zł. I ta kwota miałaby być przeznaczona na wsparcie przedszkola w Dyneburgu, na wsparcie dla szkoły podstawowej w Krasławie i wsparcie dla szkoły niedzielnej w Jekabpils.

Poz. 103, oferta nr 313Z, Polski Związek Szachowy, „Polonijne wakacje z szachami”. Proponujemy przyznać środki na zakwaterowanie, wyżywienie i transport uczestników z Litwy, czyli 105 tysięcy 46 zł.

Poz. 104, oferta nr 314Z, Fundacja „Młoda Europa”, „Ciekawi świata”. Proponujemy przyznać kwotę 67 tysięcy 98 zł na pobyty letnie dzieci w Polsce.

Poz. 105, oferta nr 315Z, Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, „Język polski ponad granicami – metodyczne wsparcie nauczycieli polonijnych i działaczy oświatowych”. Proponujemy przyznać pełną kwotę dotacji, czyli 92 tysiące 230 zł.

Poz. 110, oferta nr 320Z, Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, „XVII Międzynarodowy Obóz Naukowy «Letnia Szkoła Języka Polskiego»”. Proponujemy przyznać 35 tysięcy na realizację tego zadania.

Poz. 112, oferta nr 322Z, Fundacja „Międzynarodowy Instytutu Edukacji”, „Powrót do Ojczyzny przez edukację”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to 400 tysięcy zł. To jest podobna sytuacja jak w przypadku tej wcześniej omawianej oferty dotyczącej Liceum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Tutaj również jest to liceum warszawskie, w którym uczą się uczniowie pochodzenia polskiego ze Wschodu. Proponujemy przyznać również na utrzymanie tych uczniów, tj. 126 osób, przez 10 miesięcy –, czyli to jest tak naprawdę dopłata do wyżywienia tych młodych osób – 400 tysięcy zł.

Poz. 113, oferta nr 323Z, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, „Polski bez granic – działania oświatowe dla Polaków na Wschodzie i Polonii”. Kwota wnioskowana to 17 milionów 864 tysiące 742 zł. Proponujemy przyznać dotację w wysokości 6 milionów 738 tysięcy 710 zł. A szczegóły mają państwo w załączniku nr 3 do przedstawionej państwu opinii.

Poz. 115, oferta nr 325Z, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dolińskiej, „Doliniaki – polskie dzieciaki”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to 53 tysiące 257 zł na sfinansowanie transportu, zakwaterowania i wyżywienia polskich dzieci z Doliny. To jest zadanie realizowane już od wielu, wielu lat, zawsze z dużym powodzeniem.

Poz. 118, oferta nr 329Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Ekspedycja Polska. Edukacyjne wyjazdy i szkoły letnie”. Proponujemy przyznać kwotę 224 tysięcy 624 zł.

Poz. 119, oferta nr 331Z, Caritas Polska, „Kolonie dla dzieci polskich 2019”. Proponujemy przyznanie kwoty 2 milionów 400 tysięcy zł na pobyty letnie organizowane przez 20 Caritas diecezjalnych.

Poz. 122, oferta nr 334Z, Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI”, „Kształcenie zawodowe dla uczniów polskiego pochodzenia z Kazachstanu”. Wnioskowana kwota to 1 milion 372 tysiące 800 zł. Kancelaria zaproponowała 499 tysięcy 997 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie 40 uczniów, którzy mieliby przyjechać do Polski. To mieliby być młodzi ludzie z Kazachstanu, młodzi ludzie polskiego pochodzenia. Ta czterdziestoosobowa grupa miałaby składać się z uczniów polskich szkół zawodowych przygotowujących do zawodu m.in. technika weterynarii czy ślusarza. Dzięki temu miejscowi przedsiębiorcy mieliby… Tzn. te dzieci mogłyby odbywać praktyki w ramach nauki u miejscowych przedsiębiorców, którzy później mogliby zatrudnić tych młodych ludzi po ukończeniu przez nich szkoły. W daleko idących planach jest to, żeby rodziny tych dzieci później przyjechały, repatriowały się do Polski i mogły skorzystać m.in. z ośrodka adaptacyjnego w Środzie Wielkopolskiej. To działanie dotyczyłoby czterdzieściorga dzieci, które przyjechałyby w sierpniu tego roku. I koszty ich utrzymania byłyby pokryte do końca 2019 r.

Poz. 123, oferta nr 335Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Wsparcie oświaty polonijnej w Irlandii”. Proponujemy przyznanie kwoty 336 tysięcy 598 zł. Szczegóły mają państwo uwzględnione w uwagach do tej pozycji.

Poz. 129, oferta nr 341, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Z polszczyzną za pan brat”. Kwota, którą proponujemy przyznać, to jest pełna kwota dotacji, czyli 56 tysięcy 580 zł. Fundacja ta prowadzi, no, te projekty, które realizuje. Są to już wieloletnie działania. Jest sprawdzonym oferentem, z którym bardzo dobrze się nam współpracuje.

Poz. 136, oferta nr 348, Fundacja „Bliżej Polski”, „Wsparcie bieżącego funkcjonowania Polskiej Szkoły Forum im. Marii Konopnickiej w Mostoles działającej przy Hiszpańsko-Polskim Stowarzyszeniu Kulturalnym Forum”. Proponujemy przyznanie kwoty 16 tysięcy 335 zł.

Poz. 137, oferta nr 349Z, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, „Dzieło na stypendia dla Polonii i Polaków zza wschodniej granicy Polski”. Proponujemy przyznanie pełnej wnioskowanej kwoty dotacji, czyli 54 tysięcy 600 zł.

Poz. 139, oferta nr 351Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach”. Proponujemy przyznać kwotę dotacji w wysokości 2 milionów 649 tysięcy 581 zł. W załączniku nr 4 mają państwo pełną listę beneficjentów, których proponujemy wesprzeć w tym roku.

Poz. 140, oferta nr 352Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Program wzmacniania oświaty polskiej i polonijnej za granicą”. Tu także mają państwo szczegóły w załączniku nr 5. Proponujemy, aby łącznie przyznać na ten cel kwotę 2 milionów 72 tysięcy 76 zł.

Poz. 141, oferta nr 353, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka. „Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej: obóz polonijny”. Proponujemy przyznać 100 tysięcy zł na ten cel.

Poz. 142, oferta nr 354Z, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka. „«My w Polsce, Polska w nas» – kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy z polskimi korzeniami”. Proponujemy przyznać 104 tysiące 644 zł na sfinansowanie zakwaterowania, wyżywienia i transportu uczestników.

Poz. 144, oferta nr 357Z, Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”, „Praktyki metodyczno-językowe dla nauczycieli polonijnych z Ukrainy”. Proponujemy przyznać pełną kwotę wnioskowanej dotacji, czyli 27 tysięcy 851 zł.

Poz. 149, oferta nr 362Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Stypendia dla młodzieży polskiego pochodzenia realizującej naukę w Polsce oraz w krajach zamieszkania – edycja 2019”. Proponujemy przyznać 816 tysięcy 812 zł, czyli kwotę mniej więcej na poziomie z roku ubiegłego.

Poz. 151, oferta nr 364Z, Stowarzyszenie „Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego”, „Język polski ostoją tożsamości narodowej”. Chcielibyśmy, żeby z dotacji, którą proponujemy, którą zaopiniowaliśmy pozytywnie, czyli 57 tysięcy 918 zł, sfinansować wyżywienie i zakwaterowanie 45 osób przez 10 dni.

Poz. 152, oferta nr 365Z, Fundacja „Wolność i Demokracja”, „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”. Wnioskowana kwota to 3 miliony 253 tysiące 415 zł. Proponujemy przyznanie mniej więcej połowy tej kwoty, czyli 1 miliona 515 tysięcy 738 zł. A szczegóły, czyli placówki oświatowe na Ukrainie, o których tu mowa, wymienione są w załączniku nr 6.

Poz. 154, oferta nr 367Z, Fundacja „Arkadia Inspiration Garden”, „Kurs języka polskiego w São Paulo”. 35 tysięcy 500 zł. Taką kwotę proponujemy przyznać.

Poz. 157, oferta nr 370, Fundacja na Rzecz Wspierania i Rozwoju Szkół Polonijnych, „Polskie niezapominajki – zestaw materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego jako odziedziczonego w klasach I–III w polonijnej szkole podstawowej”. Tak naprawdę jest to podręcznik, który miałby być adresowany do uczniów polskich szkół w Stanach Zjednoczonych. I proponujemy przyznanie kwoty 214 tysięcy 154 zł. I tutaj jestem upoważniony przez członków zespołu finansów polonijnych, żeby poczynić taką uwagę, ogólną, dotyczącą wszystkich podręczników, żeby oferenci, którzy te podręczniki będą przygotowywali, udostępniali je na stronach internetowych, np. na stronie Senatu, żeby były możliwe do pobrania dla każdego, kto będzie chciał z takiego podręcznika skorzystać.

Poz. 158, oferta nr 371Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Wsparcie oświaty polonijnej na Zachodzie”. Kwota, którą proponujemy, to 1 milion 974 tysiące 330 zł. Szczegóły są w załączniku nr 7.

Poz. 159, oferta nr 372Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „«Lato z Polską» – pobyty edukacyjno-integracyjne”. Proponujemy tutaj przyznanie kwoty 2 milionów 294 tysięcy 829 zł z przeznaczeniem na pobyty letnie polskich dzieci z zagranicy.

Poz. 164, oferta nr 378Z, Fundacja „Wileńszczyzna”, „Wzorowe przedszkole na Wileńszczyźnie, Wilno 2019”. Proponujemy przyznanie połowy wnioskowanej kwoty, czyli 39 tysięcy 300 zł. Jest to kontynuacja działań, które fundacja podjęła w ubiegłym roku. Wówczas było to adresowane do przedszkoli w rejonie solecznickim. Teraz dotyczyć to będzie Wilna i rejonu wileńskiego.

Poz. 166, oferta nr 380Z, Fundacja Indywidualności Otwartych, „Akcja Ukraina – półkolonie dla dzieci polskiego pochodzenia przy parafiach na Ukrainie”. Wnioskowana kwota to 48 tysięcy 487 zł. I taką kwotę proponujemy przyznać.

Poz. 170, oferta nr 385Z, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, „Wspomaganie efektywności nauki języka polskiego drogą do wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii w Ameryce Południowej”. Tutaj proponujemy przyznać kwotę 379 tysięcy 662 zł, a szczegóły znajdą państwo w załączniku nr 8.

I ostatnia pozycja to jest poz. 175Z… Przepraszam, poz. 175, oferta nr 451Z. Przepraszam za tę pomyłkę z „Z”. Ale, jak państwo widzicie, te wszystkie oferty, które obok numeru mają literkę „Z”, to są tak naprawdę oferty zastępcze. Czyli pracownicy Biura Polonijnego musieli najpierw ocenić ofertę pierwotną, która wpłynęła, wskazać oferentom uchybienia, która te oferty zawierały, wysłać pismo informujące o tych uchybieniach, a następnie ocenić ponownie złożoną ofertę już z poprawkami, które wpłynęły do Kancelarii Senatu. Czyli z tych 176 ofert, które państwu przedstawiamy, pracownicy musieli ocenić tak naprawdę dwukrotność tej liczby, czyli ponad 350 ofert, żebyście państwo mogli je dzisiaj ocenić i rekomendować ich realizację.

Ale wrócę do oferty nr 451Z Fundacji „Jedność Polaków”, „Wakacje dla małych Kresowian”. Proponujemy przyznać kwotę 86 tysięcy 667 zł.

To wszystko. Dziękuję za uwagę. Jeśli będą jakieś pytania, to jestem do państwa dyspozycji.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo za takie sprawne, jasne i przejrzyste przedstawienie nam wyników długiej pracy.

Otwieram dyskusję.

Proszę bardzo, pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Tutaj, w uwagach, pojawia się czasami coś takiego jak „kwota do aktualizacji”. Jak to trzeba rozumieć?

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Panie Senatorze, to jest tak, że przyznaliśmy kwotę, nie wskazując konkretnych zakresów rzeczowych, ponieważ tam najczęściej jest… To wygląda w taki sposób, że jest np. zakup – ja podaję taki przykład abstrakcyjny – map, zakup mebli i zakup telewizora. My, przyznając kwotę do aktualizacji, nie wskazujemy, na co konkretnie miałaby zostać wydana ta dotacja, tylko proponujemy, żeby oferent po konsultacjach z beneficjentem wskazał, na co najbardziej potrzebuje tych środków.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Senator Borys-Damięcka.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję.

Ja tylko w jednej sprawie chciałabym dzisiaj wystąpić. Bo rzeczywiście przekopanie się przez ten ogrom różnych zgłoszeń… I rozumiem trudności i problemy z rozgospodarowaniem pieniędzy. Ale chciałabym wstawić się za jednym wnioskiem i bardzo proszę o poparcie. On zajmuje pozycję setną, oferent to Stowarzyszenie Młodej Polskiej Emigracji, a zadanie dotyczy kształcenia nauczycieli w studium podyplomowym w Londynie. Chodzi o PUNO. Ja uważam, że myśmy mieli szansę poznać PUNO naprawdę bardzo dobrze i swego czasu jednak braliśmy to PUNO pod uwagę. Bo to jest uniwersytet, który w dziedzinie edukacji robi naprawdę bardzo dużo dobrego. I ta szansa finansowania nagle się odwróciła i ulegliśmy, chyba niesłusznie, poglądowi przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którzy przyszli tutaj na któreś nasze posiedzenie i… Ministerstwo całkowicie się od tego odcina. Ja uważam, że my nie powinniśmy się od PUNO odcinać, bo jest to uczelnia, która ma już ponad 80-letnią tradycję. Ma wśród swoich założycieli bardzo wybitne nazwiska. I ja tutaj apeluję do pani Anders – ponieważ pani ojciec ma bardzo duże zasługi w ukształtowaniu i powstaniu tego uniwersytetu – żeby pani mnie jednak wsparła. Bo myślę, że pani też dobrze zna PUNO.

Tym bardziej że – na co chcę zwrócić uwagę – zwróciło się do nas stowarzyszenie młodych twórców i pracowników. Czyli mamy tam już młody narybek, który chce kontynuować edukację. I w tej chwili takim wielkim plusem tego PUNO i tego, co oni chcą robić, jest to, że oni chcą działać na cały świat, dzięki temu, że mogą prowadzić warsztaty przez internet itd. I uważam, że nie powinniśmy jednak zaniedbywać PUNO, bo naprawdę kiedyś będzie nam to wypomniane. I proponuję, żeby, jeżeli nie ma możliwości sfinansowania kwoty wnioskowanej, to przynajmniej, Panie Dyrektorze, sprawdzić, czy są takie możliwości, żeby oni jednak mogli otrzymać co najmniej 160 tysięcy zł albo 170 tysięcy zł na wdrożenie tego programu. Dziękuję.

Senator Anna Maria Anders:

Ja też absolutnie popieram. Oni do mnie też kilka razy się zwrócili w tej sprawie. Uważam, że to też jest bardzo dobre, zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o edukację przez internet.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Proszę państwa, rozpatrując tę ofertę, członkowie zespołu finansów polonijnych brali pod uwagę wszystko, co zostało w tej ofercie wskazane. Otóż jako kierunki, które miałyby być otwarte w ramach tego programu, oferent wskazał m.in. akademię trenerów, coaching, interwencję kryzysową, logopedię, mediacje i negocjacje, a dopiero w kolejnej części – nauczanie języka polskiego.

Poza tym sam wnioskodawca, oferent zwrócił uwagę na ryzyko, że może się zgłosić zbyt mała liczba zainteresowanych, która będzie mogła podjąć studia na PUNO. Czyli z jednej strony były to dość egzotyczne kierunki, z drugiej strony sam oferent wskazuje na zagrożenie, że nie będzie chętnych.

Poza tym…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…zakres rzeczowy tej dotacji…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

…która została wskazana przez oferenta, także był dla nas zadziwiający, ponieważ w dużej mierze miało być to wyposażenie w sprzęt audiowizualny, zakup 8 laptopów i tablicy multimedialnej. Miał być zakup wyposażenia, mebli, miały być wyposażone sale wykładowe i salki seminaryjne, miały być kupione szafy, krzesła i stoły. Czyli tak naprawdę nie były to środki przeznaczone na samą działalność, tylko na nowe wyposażenie.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Przepraszam, mogę jeszcze?)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Tak, proszę bardzo. Proszę, Pani Senator.

(Brak nagrania)

Senator Barbara Borys-Damięcka:

…obejmuje realizację studiów podyplomowych oferowanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie Polakom z całego świata przy użyciu technologii studiowania online. Szczególnie duże znaczenie studia oferowane przez PUNO będą miały dla Polonii na Wschodzie, gdyż dają możliwość podniesienia kwalifikacji i kompetencji w danym zakresie wiedzy przy minimalnych kosztach. Studia podyplomowe są formą zinstytucjonalizowaną działalności dydaktycznej uczelni. Służą uzupełnieniu, aktualizowaniu wiedzy itd.

Opuszczam akapit i czytam dalej: szczególne znaczenie ma oferta online studiów nauczycielskich w zakresie nauczania języka polskiego. Światowy Zjazd Polonii, który odbył się w Warszawie we wrześniu 2018 r., ujawnił drastyczny brak kadry nauczycielskiej w wielu krajach, gdzie funkcjonują szkoły sobotnie, zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie. Proponowane studia online dostarczą możliwości kształcenia nauczycieli według potrzeb środowisk polonijnych prowadzących szkoły sobotnie. Czyli w opisie ja czytam przede wszystkim… Punkt zasadniczy, czyli to, czemu mają być poświęcone te studia. Tak więc ja nie bardzo rozumiem, dlaczego przywiązujemy wagę do tego, że to są pieniądze przeznaczone na stoły itd. Nie zapominajmy, że oni nie chcą tworzyć nowego przekazu internetowego, tylko chcą korzystać z tego, którym dysponuje PUNO od wielu lat. I rzeczywiście jest szansa na odbywanie takich studiów przez cały świat, przez Polaków bez względu na to, gdzie się znajdują, byle się zarejestrowali i chcieli studiować. To nie jest żadne ryzyko, które ponosimy, bo to nie jest pierwsze szkolenie, które PUNO proponuje. PUNO tego typu rzeczy robi od kilkudziesięciu lat, tylko było to w jakiś sposób finansowane przez prywatnych sponsorów. No, teraz tych prywatnych sponsorów jest coraz mniej. I nie zapominajmy, że to jednak jest instytucja, która funkcjonuje już ponad 80 lat i naprawdę jest bardzo pożyteczna w kształceniu.

(Brak nagrania)

Senator Anna Maria Anders:

Ja też czytam tutaj… Trudna sytuacja finansowa PUNO nie pozwala na dokończenie inwestycji w sprzęt do studiów online. Może właśnie o to chodzi? I dalej: potrzebna nam jest pomoc. Choć nie możemy już w tej chwili zmodyfikować finansowej części wniosku, sygnalizujemy, że w przypadku otrzymania wsparcia całkowicie zwolnimy z opłat za studia Polaków ze Wschodu, gdzie brak nauczycieli jest pogłębiony szczególnie trudną sytuacją materialną kandydatów.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo.

(Senator Artur Warzocha: Czy ja mogę zadać pytanie?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Artur Warzocha: W tej sprawie.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy też w tej sprawie? Czy w innej?

(Senator Grażyna Sztark: Nie, nie. Ja tutaj…)

Bo my jeszcze tu… W tej sprawie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę. A później pan przewodniczący.

Senator Grażyna Sztark:

Ja mam pytanie. Sprawa PUNO ciągnie się dosyć długo. Ona jest wciąż nierozwiązywalna. Ja też przychylam się do poparcia wspomnianego wniosku. Ale, Panie Dyrektorze, mam takie pytanie: czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego coś jakoś… Bo to oni przede wszystkim powinni…

(Głos z sali: Odcięło się kompletnie…)

Czy może…

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Ministerstwo… Mieliśmy posiedzenie komisji. Pamiętamy. Dzisiaj sprawa PUNO… PUNO jakoś nie dogadało się z ministerstwem, w tym znaczeniu, że nie przedstawiło argumentów, które by przekonały właściwy resort, czyli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do uznania tejże uczelni za uczelnię wyższą. I w tej chwili… To po prostu nie jest rozwiązana sprawa. I ja pisałam w imieniu komisji po naszym posiedzeniu…

(Senator Grażyna Sztark: No więc właśnie…)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Grażyna Sztark: Bo był apel…)

Tak. I mamy odpowiedź – prawda, Pani Anito? – zgodnie z którą ministerstwo w dalszym ciągu podtrzymuje, że PUNO nie przedstawiło argumentów na tyle mocnych, żeby uznać tę uczelnię w świetle naszego prawa za uczelnię wyższą. Ja mówię, jakie jest stanowisko ministerstwa, nie nasze. Bo myśmy poświęcili tej uczelni jedno posiedzenie komisji, pamiętamy.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Równocześnie w zeszłym roku – przepraszam, że dodam – na takim posiedzeniu Senatu w sali nr 217, pamiętam, gdzie było 2 przedstawicieli najwyższych władz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obaj panowie wyraźnie powiedzieli, że tego typu uczelnia jest nam niepotrzebna. Po prostu…

(Senator Anna Maria Anders: Poważnie?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Robert Gaweł: Jeszcze tu, w tej sprawie…)

(Senator Artur Warzocha: No tak… Ale już…)

Przewodniczący Janina Sagatowska:

Proszę, jeszcze pan przewodniczący króciutko w tej sprawie.

Senator Artur Warzocha:

Króciutko, bo tak… Bo to jest… Jesteśmy tutaj chyba trochę wprowadzani w błąd tym tytułem i w ogóle tym zakresem, który znalazł się we wniosku. Bo tu się mówi… Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko PUNO i absolutnie doceniam jego działalność, wieloletnie tradycje i podtrzymywanie polskości, i to w tych najtrudniejszych czasach i w najtrudniejszych warunkach. Ale w tym wniosku szumnie się mówi o studiowaniu czy też o studiach, a nie do końca w ten sposób należy to rozumieć. Należy po prostu podejść do tego jako do działalności, która polega na tym, że tak na dobrą sprawę prowadzi się kursy. Tak chyba należy…

(Głos z sali: …Doktoranckie.)

No tak, ale skoro minister nauki i szkolnictwa wyższego nie uznaje tego…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Kto to uzna?)

Nie mówię teraz o panu Jarosławie Gowinie, tylko mówię o…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: O instytucji.)

…o organie, o instytucji, o ministerstwie. Skoro minister nie uznaje tego za wyższą uczelnię, to absolwenci takich studiów, do których edukacji my się tutaj będziemy dokładali – będziemy się również przykładali do tego, że oni będą wprowadzani w błąd co do tego, że biorą udział w poważnych studiach wyższych – z tym dyplomem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będą mieli czego szukać. Chciałbym, żeby to wybrzmiało i było wyjaśnione.

(Brak nagrania)

Senator Robert Gaweł:

Niestety uczelnia nie ma statutu uczelni państwowej, są w tej sprawie ekspertyzy prawne, ale w całym kontekście zasług uczelni i tego, że w tym roku jest osiemdziesięciolecie jej istnienia, bez wątpienia wymaga ona jakiegoś nowego spojrzenia, tak żeby móc rozwiązać problemy.

Przed 3 tygodniami miało miejsce posiedzenie komisji sejmowej w tej sprawie – można odsłuchać nagranie na stronie internetowej – gdzie zabrał głos wiceminister szkolnictwa wyższego, pan Müller. Nie powiedział on, że uczelnia jest niepotrzebna, a nawet stwierdził, że są możliwości prawne wspomożenia jej jako zamiejscowego wydziału jednej z uczelni polskich. Rektor uczelni, który na tym posiedzeniu komisji był obecny… Ja mówię o komisji sejmowej, bo ona czasowo była jakby bliżej i te informacje są najświeższe. Rektor uczelni nie za bardzo chciał przystać na taki projekt, bo już kiedyś tego typu forma prawna miała być zorganizowana, ale wiem od ministra Gowina, że sprawy związane z PUNO są mu bliskie i że jeszcze w tym półroczu prawdopodobnie dojdzie do spotkania rektora PUNO z ministrem. I będą oni szukali jakichś rozwiązań. Tak jak mówię, prawnie nie mamy umocowania i to jest problem. Właściwie głównym odnośnikiem powinno być tutaj ministerstwo szkolnictwa wyższego.

Senator Jan Żaryn:

Ja mam w zasadzie pytanie idące jakby śladem wypowiedzi pana senatora Artura Warzochy. Moim zdaniem w tej chwili jest kwestią drugorzędną status PUNO, bo on jest, jaki jest, i to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji.

Pytanie moje jest takie. Czy pieniądze na kursy… Ja też się oczywiście zgadzam z tym, że to nie ma nic wspólnego ze zdobywaniem kolejnych stopni. Pod jednym warunkiem nie ma to związku przyczynowo-skutkowego. Ten warunek jest taki. Chodzi o to, czy istnieje za sprawą rektora obecnego PUNO związek z którąś uczelni znajdujących się w Polsce, w której te kursy byłyby niejako zamieniane na proces zdobywania stopni naukowych. Wtedy byśmy niejako pośrednio sponsorowali podmioty krajowe. Niewątpliwie nie powinniśmy tego robić. Jeżeli jednak są to kursy, które zostały odpowiednio opisane, bez mylenia udziałowców, tzn. bez wskazywania, że PUNO ma status wyższej uczelni, to jestem jak najbardziej za wnioskiem pani senator. Tylko ważne jest, żebyśmy wiedzieli, na co te pieniądze wydajemy, tzn. swoim autorytetem nie wskazywali błędnej definicji kursów, które zostały zaplanowane, i żebyśmy pośrednio nie finansowali naukowców krajowych, którzy są de facto podczepieni pod obcą nazwę, czyli pod Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Jeżeli te dwa warunki są spełnione, w sensie negatywnym, to uważam, że powinniśmy jak najbardziej to wesprzeć, bo jest to organizacja zdecydowanie warta naszego wsparcia.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pan senator Warzocha.

Senator Artur Warzocha:

Dziękuję.

Nie wiem, czy do końca odpowiem na pytanie, które zadał tutaj pan prof. Żaryn, ale tak się składa, że przy współpracy z PUNO niecałe 20 lat temu, po tym, jak zakończył swoją misję rząd Jerzego Buzka, powstała w Częstochowie Akademia Polonijna. Ona prowadziła, przynajmniej na początku, ścisłą współpracę z PUNO. Ta współpraca umożliwiła częstochowskiej uczelni, która wówczas nazywała się Wyższą Szkołą Języków Obcych i Ekonomii, zdobyć kolejny szczebel, tzn. stać się akademią…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No właśnie. Jak ta współpraca dzisiaj wygląda w sensie formalnym? Tego nie wiem. Trzeba by to było na pewno sprawdzić. Jakaś unia personalna nadal istnieje. Z panią senator Anders, z panią minister braliśmy 2 czy 3 lata temu udział w inauguracji roku szkolnego Akademii Polonijnej w Częstochowie, gdzie gościli również przedstawiciele PUNO. Ale jakiej rangi to były osoby, jakie to były nazwiska, nie potrafię już dzisiaj powiedzieć. Tak więc związki cały czas istnieją.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Jeżeli można coś jeszcze powiedzieć, to dodam, że ja dokładnie pamiętam – nie wiem, czy pani przewodnicząca to pamięta – że w poprzedniej kadencji mieliśmy taką sytuację, że środki na wspomaganie PUNO szły w pewnym sensie… Uniwersytet Jagielloński nie spełnił do końca warunków. Środki szły przez Uniwersytet Jagielloński, który miał łożyć część pieniędzy, jakie otrzymywał, na działalność PUNO. To nie najlepiej funkcjonowało. Obie strony dążyły do tego, żeby wziąć rozbrat i jakoś inaczej funkcjonować. Ale to funkcjonowanie było. To po pierwsze.

Po drugie, zwracam uwagę na to, że tu nigdy nie chodziło – używamy słów „przygotowywanie doktorantów” – o nauczycieli czy doktorantów polskich. Zawsze dotyczyło to Polaków poza granicami kraju. Doktoraty, które były robione, były robione przez nauczycieli zajmujących się nauką polskiego, nauczaniem polskiego w Brazylii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w zachodnich krajach europejskich. I zawsze mówiło się o tym, że dobrze byłoby, żeby PUNO mogło również przygotowywać nauczycieli na Wschodzie. Wtedy tego jeszcze nie było. To działało głównie na innej półkuli. Nigdy nie przyjmowano kandydatów z Polski, żeby oni się tam kształcili. Raczej proponowano… Zaproszono np. prof. Miodka, ale jako wykładowcę, który przez rok prowadził tam sprawy związane z językiem polskim. Nigdy nie kształcono nauczycieli z Polski.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo.

Panie Dyrektorze, proszę tutaj… Myślę, że padały… Wiem, że posiedzenie zespołu było bardzo burzliwe, było tak tutaj, bo to są różne sprawy… Ale akurat nie w tym temacie, tylko tak ogólnie mówię, że to są bardzo ważne sprawy, które dotyczą Polonii. To jest nasza największa działka, największa nasza pomoc. Stąd troska i dyskusja.

Proszę jeszcze raz przedstawić nam motywy zespołu. Proszę.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Proszę państwa, podstawową motywacją, powodem, dla którego zdecydowaliśmy się nie rekomendować dofinansowania na to zadanie… Powody były dwa.

Po pierwsze, sam oferent stwierdził, że nie ma pewności, czy zgłosi się odpowiednia liczba osób chętnych do udziału w tych szkoleniach.

Po drugie, zakres rzeczowy oferty dotyczy tak naprawdę wyposażenia PUNO. Tutaj nie ma mowy o tym, że będą jakieś szkolenia. Jedyne działanie, które dotyczy prowadzenia zajęć online, to jest działanie drugie, polegające na zakupie internetowego programu do transmisji zajęć – w stosunku do prawie 260 tysięcy, o które wnioskuje oferent, to jest 70 tysięcy. Reszta jest tak naprawdę na wyposażenie samego uniwersytetu.

Gdyby to zadanie było inaczej sformułowane, być może można byłoby pomyśleć o jakimś dofinansowaniu, tym bardziej że, tak jak już wielokrotnie tu mówiono, może się okazać, że później… Tak naprawdę dyplomy PUNO nie są uznawane ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju, czyli pozostawilibyśmy tutaj naszych bezpośrednich beneficjentów, uczestników szkoleń, z dokumentem, którego nie mogliby nigdzie indziej okazywać.

Poza tym w ofertach innych oferentów uwzględniono wsparcie dla katedr polonistycznych, wsparcie dla centrów metodyczno-koordynacyjnych, np. na Ukrainie w Drohobyczu, czy studiów nauczycielskich w Kandzie i w Stanach Zjednoczonych. Tak że nauczyciele, o których jest mowa, nie pozostaną bez możliwości dokształcania się.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo.

W związku z tym muszę zapytać o tę pozycję… o wniosek pani senator… Czy jest konkretny wniosek? No bo jest propozycja wprowadzenia jakby nowej… Czy pani to sformułuje?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bo będziemy głosować.

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Mamy pewną rezerwę. Ja nie pamiętam w tej chwili tej sumy.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: 182 tysiące 916 zł.)

Tak. Ja bym proponowała z tej rezerwy przeznaczyć 150 tysięcy na PUNO.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Ale proszę powiedzieć…)

Z tej rezerwy, która została.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Aha, z rezerwy. Dobrze.)

Nie odejmując nikomu… Z rezerwy, z nadwyżki.

(Brak nagrania)

Senator Małgorzata Kopiczko:

Dziękuję, Pani Przewodnicząca.

Panie Dyrektorze, ja bym chciała zapytać o ofertę nr 209, Caritas Diecezji Ełckiej. Bo powiem… No, nie wychodzę ze zdumienia, nie mogę… Analizuję to i chciałabym, żeby pan mi podał motywację dotyczącą kwoty przyznanej na Caritas Diecezji Ełckiej. To jest organizacja, która od wielu lat organizuje obozy dla dzieci z Ukrainy, z Litwy, z Białorusi.

(Senator Anna Maria Anders: Który to jest numer?)

Poz. 41, Caritas Diecezji Ełckiej. To jest poz. 41, jeżeli chodzi o liczbę porządkową. A oferta, jak tu wyczytuję, nr 209. Tak czy nie?

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: No tak, tak.)

Caritas Diecezji Ełckiej. Chciałabym zapytać o motywację. Dlaczego? Tak jak już powiedziałam, organizacja jest bardzo dobrze znana w naszym regionie i bardzo dobrze organizuje obozy. Była wielokrotnie sprawdzana. Pan marszałek Senatu był na pobytach letnich.

Chciałabym poznać motywację przyznania tylko 100 tysięcy. Kwota wnioskowana to kwota 1 miliona 755 tysięcy. Przeanalizowałam, jak to wygląda w przypadku innych organizacji, fundacji, które otrzymały dofinansowanie. Nie będę wskazywała, nie będę wracała… Przyznane dofinansowanie jest mniej więcej na poziomie 1/2, 1/3. Czasami jest to prawie 100%. A tutaj wychodzi mi 0,0… Już nawet nie wiem, jaka to jest kwota. 1 tysiąc 200 dzieci razy 12 dni i razy 70 na dzień. Tyle mniej więcej jest na uczestnika, to nie jest duża kwota. I teraz by wyszło, że na 1 uczestnika przypada 6 zł. Nie wiem, co można zrobić za 6 zł.

Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sprawdziłam, że koszty pośrednie w tej ofercie są bardzo niskie, bo wynoszą 0,30. Jak to się ma do przypadków dużych organizacji – ja już nie będę ich wymieniała – gdzie koszty wynoszą np. 11%? Chciałabym, żeby pan dyrektor przedstawił tutaj bardzo dobre uzasadnienie. Porównując nawet przypadki Caritasu z archidiecezji lubelskiej i drohiczyńskiej… Tam to dofinansowanie jest znacznie wyższe w porównaniu z kwotą wnioskowaną. Chciałabym, żeby to uzasadnienie zostało zapisane w protokole z tego posiedzenia, a potem złożę wniosek o zwiększenie tej kwoty. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Pani Senator, rzeczywiście mieliśmy bardzo trudną sytuację do rozstrzygnięcia, dlatego że wszystkim oferentom chciałoby się przyznać takie środki, o jakie wnioskują. Ja powiem tak. Na posiedzeniu Zespołu Finansów Polonijnych była dyskusja dotycząca wysokości dotacji dla Caritas Polska i dla caritasów diecezjalnych, które złożyły oddzielne oferty. Ja powiem tak. Jeśli spojrzeć na Caritas Polska… Ona występuje w imieniu 20 diecezji, 20 caritasów diecezjalnych. Kwota 100 tysięcy jest mniej więcej na poziomie tego, o co występowały caritasy diecezjalne w ramach jednej wspólnej oferty Caritas Polska.

Kwota, którą zaproponowaliśmy, wynika przede wszystkim ze szczupłości budżetu, którym dysponujemy na 2019 r., i wielości ofert, które są do rozpatrzenia w tym kierunku.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Ja jeszcze dla wyjaśnienia chcę powiedzieć, że Caritas Polska zwracała się do marszałka, do Senatu o to, żeby… Pan dyrektor powiedział, że Caritas Polska występuje o dużą kwotę, dlatego że uznała, że sama dochodzi do porozumienia z caritasami istniejącymi w poszczególnych diecezjach, i z kwoty, którą ma przyznaną przez Senat, odpowiednio wspomaga też wypoczynek, kolonie i obozy edukacyjne w poszczególnych diecezjach. Te 3 diecezje się jakby z tego… Nie chcę powiedzieć… One samodzielnie wystąpiły o dotacje. My każdy taki wniosek… Inne diecezje były jakby posłuszne ustaleniom centrali i nie występowały z wnioskami, chociaż też prowadzą… Prawie w każdej diecezji organizuje się wypoczynek, kolonie i obozy edukacyjne, głównie dla dzieci ze Wschodu. I stąd być może jest szczupłość środków, o których mówi pan dyrektor, dla caritasów, które poza Caritas Polska wystąpiły o dotacje. I one dostały takie, a nie inne kwoty.

Senator Małgorzata Kopiczko:

Ja rozumiem, Pani Przewodnicząca, ale to są ustalenia wewnętrzne. Ja chciałabym zwrócić uwagę szanownej komisji na to, że oczywiście caritasy archidiecezji lubelskiej, drohiczyńskiej… Proporcjonalnie… Kwota przyznana dla Drohiczyna to jest 100 tysięcy z 778 tysięcy. To jest tyle co dla ełckiej. Jest to naprawdę najniższa kwota, jaką widziałam, spośród przyznanych. Tak jak mówię, nie do końca przyjmuję te argumenty ze względu na to, że to jest bardzo dobrze przygotowane. Bardzo dużo dzieci i młodzieży tego oczekuje i dopytuje. Tak jak tu już powiedziałam, 1 tysiąc 200 dzieci miało przebywać w tym czasie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Teraz nie wiem, nawet nie jestem w stanie przeliczyć i powiedzieć, komu będzie trzeba odmówić.

Mam jeszcze pytanie do oferty nr 362Z. Liczba porządkowa to 149. Chodzi o stypendia dla młodzieży polskiego pochodzenia. Bardzo dobrze, że są stypendia, tylko chciałabym zapytać, jaka będzie liczba tych stypendiów i w jakiej będą kwocie. Tam jest kwota 816 tysięcy.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Jeśli chodzi o ofertę nr 362Z, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, to projekt zakłada udzielenie pomocy materialnej 200 uczniom i studentom studiów I, II i III stopnia, również doktoranckich. Będzie tak, że stypendium będzie wynosiło średnio 4 tysiące 100 zł brutto na 1 semestr. Ma być tak, że ok. 120 osób…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Ile? Jeszcze raz. Przepraszam.)

4 tysiące 100 zł brutto na semestr. Będzie to dotyczyło ok. 120 osób studiujących w Polsce i 80 osób studiujących poza granicami Polski.

(Senator Grażyna Sztark: Ilu poza granicami?)

80.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pani Senator, prosimy złożyć… Czy składa pani wniosek?

Senator Małgorzata Kopiczko:

Tak, tak. Chciałabym. Nie pozostaje mi nic innego jak złożyć wniosek o przekazanie całej kwoty.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Z czego?)

Kwoty, która pozostała do rozdysponowania. Wnioskuję o przekazanie jej dla Caritas Diecezji Ełckiej. To jest kwota… Nie wiem. Pan dyrektor mówił, ale nie zapisałam sobie tego. Jaka to jest kwota?

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Rozumiem, że chodzi o 182 tysiące 916.)

Tak. Wnioskuję o przekazanie kwoty 182 tysięcy.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

O przekazanie pani wnioskuje…

(Senator Małgorzata Kopiczko: Tak. Na tę ofertę…)

Ale chciałabym zapytać, skąd pani zabiera.

(Głos z sali: Z rezerwy.)

(Senator Małgorzata Kopiczko: Z rezerwy, z rezerwy. Z niczego nie zabieram. To ma być tylko z rezerwy.)

Proszę bardzo…

(Brak nagrania)

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.

Ja chciałabym zapytać o poz. 117, bo uważam, że jest dosyć ciekawa, a też nie znalazła się ani złotówka. Ja mówię o liczbie porządkowej. Poz. 117, Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna”, „Letnia szkoła polskości. Wakacyjne pobyty edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy”. Dlaczego to nie znalazło uznania?

I poz. 125, Fundacja „Polska Pomoc”, „Młodzież poznaje polskie miejsca pamięci narodowej na Białorusi. Wyjazdy i warsztaty edukacyjne”. Tam jest niewiele pieniędzy, a jest to dosyć dobra propozycja. Tak że o to bym spytała. Dlaczego nie znalazło to uznania?

Chciałabym też zapytać o powody odrzucenia wniosku ZHP Chorągiew Łódzka. To jest wniosek nr 497. Tytuł to „O obrońcach naszych polskich granic”. Chciałabym wiedzieć… Była mowa o tym, że wniosek był wadliwie przygotowany, ale po sprostowaniu w dalszym ciągu nie znalazł się w tym… Bym bardzo prosiła o wyjaśnienie. Dobrze?

(Brak nagrania)

Senator Grażyna Sztark:

…Naszych polskich granic…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Już włączone.

Tam było zestawienie. Być może byłoby to trudne do określenia czy uściślenia, bo tam chodziło i o sprzęt, i o… Chodzi w dalszym ciągu o Kostiuchnówkę. W przypadku braku sprzętu nie będą mogli przeprowadzić ekshumacji. Czy w takim…

(Brak nagrania)

Senator Grażyna Sztark:

Nr 497.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Dyrektor Biura Politycznego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję bardzo.

Pani Senator, najpierw odpowiem na 2 pierwsze pani pytania. Zacznę od pytania dotyczącego oferty nr 328, Towarzystwa Edukacyjnego „Wiedza Powszechna”, „Letnia szkoła polskości”. Kancelaria nie proponuje przyznawania dotacji na ten cel, ponieważ wszyscy beneficjenci ujęci w tej ofercie, są uwzględnieni w ofertach innych oferentów, którzy dostali pozytywną rekomendację.

Jeśli chodzi o poz. 125, czyli ofertę nr 337Z, Fundacji „Polska Pomoc”, „Młodzież poznaje polskie miejsca pamięci narodowej na Białorusi. Wyjazdy i warsztaty edukacyjne”, to Zespół Finansów Polonijnych nie rekomenduje realizacji tych zadań ze względu na wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

(Senator Grażyna Sztark: Aha, czyli oni…)

Tak. Tutaj opinie były… Jeśli chodzi o…

(Senator Grażyna Sztark: O tych obrońców naszych polskich granic.)

To jest oferta dotycząca kierunku nr 2, czyli Kultury. On nie jest rozpatrywany na dzisiejszym posiedzeniu. Będzie na następnym. Został on odrzucony ze względu na to, że nadal zawiera uchybienia. Tutaj wskazaliśmy wnioskodawcy, jakie poprawki należy wprowadzić do oferty. On nie wprowadził wszystkich tych poprawek, o które prosiliśmy. W związku z tym, zgodnie z procedurą przyjętą w Kancelarii Senatu, oferta ta musiała być odrzucona.

Teraz jedyne rozwiązanie, jakie tu widzę, jest takie, żeby oferent złożył ofertę po terminie. Ta oferta, jeśli prezydium wyrazi na to zgodę, zostanie poddana procedurze. I jeśli jakieś środki zostaną lub wpłyną później, bo np. inny oferent wycofa się z realizacji zadania albo zrealizuje zadanie nie w pełnym zakresie i zwróci część środków, to będzie można przeznaczyć je na ten cel.

Senator Grażyna Sztark:

Powiem o tym w osobnej rozmowie. Tam chyba były nieścisłości w przepływach informacyjnych. Ale to już temat na inną rozmowę.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Pan senator Żaryn, profesor. Proszę.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo.

Z góry przepraszam, że będę mówił dość długo, ale mam bardzo liczne pytania dotyczące proponowanych ofert.

Pierwsza rzecz. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest powód, dla którego obydwie oferty fundacji „Patria Nostra” zostały oddalone. To są liczby porządkowe 17 i 85. To jest konkurs, którego jestem patronem, podobnie zresztą jak jeszcze kilku senatorów. My już od pewnego czasu przyglądamy się, jak ten konkurs w praktyce jest realizowany. Krajowa edycja jest już czwarta, a międzynarodowa ma być w tej chwili druga. W krajowych edycjach konkursu biorą udział nie tylko szkoły z Polski, ale także Polacy i szkoły ze wschodniej części naszego dawnego państwa, II Rzeczypospolitej. Jest to konkurs historyczny, bardzo ciekawy, jeśli chodzi o formułę, dlatego że uczniowie biorący w nim udział z jednej strony uczą się historii poprzez tworzenie 30-sekundowego filmu reklamowego, a z drugiej strony w pewnym sensie uczą się marketingu, dlatego że uczą się obsługi technicznej i tworzenia reklam. W tym przypadku jest to niejako reklama historyczna, o przekazie historycznym.

Jeśli chodzi o edycję międzynarodową, to wydaje mi się, że warto ją wesprzeć. Sprawa dotyczy szkół polskich zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie. W edycji krajowej, wbrew nazwie, biorą udział szkoły polonijne czy raczej szkoły polskie na Wschodzie. Tak że prosiłbym o ewentualną weryfikację ofert dotyczących tych 2 konkursów, przy czym, jeśli chodzi o edycję międzynarodową, to prawdopodobnie można byłoby dać połowę, 50%. Mówię o poz. 85.

Proponuję, żeby środki na to zostały przejęte ze środków z pozycji dotyczącej Wspólnoty Polskiej. To jest liczba porządkowa 149. Mam wrażenie, że skoro jest tu kwota do aktualizacji… Chodzi o „Stypendia dla młodzieży polskiego pochodzenia realizującej naukę w Polsce oraz w krajach zamieszkania – edycja 2019”. Pytanie: co to w praktyce oznacza, że koniecznie ma tu być 816 tysięcy, a nie mniej, skoro i tak nie wiadomo, czy będzie to spożytkowane? Pytanie: czy to jest pierwsza edycja, czy któraś edycja? Jak ewentualnie w zeszłych latach te sumy były w praktyce, że tak powiem, realizowane? Pytam, bo może się okazać, że 816 tysięcy to nie jest kwota najwłaściwsza.

Jest też druga pozycja, która także wydaje mi się… Mam pewne pytania. To jest w załączniku… Wspólnota Polska, na stronie 225 z 299 dokumentu, na którym pracujemy. To jest BPOL.412.351Z, pozycja mówiąca o kosztach wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, drobnych remontów i obowiązkowych ubezpieczeń szkół na sumę aż 1 miliona 100 tysięcy zł. Chodzi o Wielką Brytanię. Jak to wygląda w praktyce? Czy nie ma jakichś oszczędności, które byśmy mogli pobrać na rzecz innych ofert, łącznie z ofertą PUNO, żeby była jasność. Ja bym chętnie zagłosował za środkami dla PUNO, ale, jeśli mam być szczery, jeszcze chętniej za środkami dla Patria Nostra, bo po prostu widzę, jak ten konkurs rozrasta się z roku na rok. To były propozycje dotyczące 2 kwot, pozycji, gdzie moglibyśmy ewentualnie szukać pieniędzy.

Wracam do pozycji, które mnie interesują. Pierwsza kwestia to jest Patria Nostra i te obydwa konkursy, zarówno międzynarodowy, jak i krajowy.

Druga sprawa to jest pytanie. Z przykrością stwierdzam, że tak tu jest zapisane. Jest kilka ofert, jeśli dobrze pamiętam, chyba 2, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. To jest znana struktura dla ludzi prawicy. Ja jestem człowiekiem prawicy, więc Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy jest po prostu bliską mi formacją intelektualną, etyczną itd. M.in. dlatego jestem senatorem, że wybrała mnie właśnie ta część społeczeństwa polskiego, a nie inna. W związku z tym chciałbym dopytać, dlaczego Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, kiedy akurat Prawo i Sprawiedliwość rządzi w Polsce, zostało tak potraktowane, jakbyśmy byli w czasach SLD. Konkretnie chodzi mi o poz. 56, „Izba pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 – prowadzenie i poszerzenie działalności”. Jeżeli oferta była źle przygotowana, to oczywiście nie ma o czym rozmawiać. Nie chciałbym jednak wychodzić stąd z takim poczuciem, że nie wykonałem swojego senatorskiego zadania. Jak zmienię poglądy i będę w SLD, to oczywiście nie będę o takie rzeczy dopytywał. Ale na razie nie zamierzam. To jest pytanie o to, dlaczego zostało to wygumkowane.

Kwestia Polaków pomagających Żydom jest bardzo ważna merytorycznie z punktu widzenia naszych dzisiejszych potrzeb międzynarodowych. Środowisko, czyli Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy… Przynajmniej na razie nikt nie udowadniał, że są złodziejami. Stąd pytanie moje. Przepraszam za ewentualną agresywność, ale są takie rzeczy, których powinniśmy pilnować, my, senatorowie, z perspektywy ideowej, bo nie jesteśmy ludźmi bez poglądów, tylko z konkretnymi poglądami.

Kolejna rzecz. Jeśli chodzi o PUNO, to wspieram. Ewidentnie uważam, że pani senator ma zdecydowanie rację. I jedna pani senator, i druga.

Mam pytania dotyczące pełnego wykreślenia Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”. To są oferty o liczbach porządkowych 124, 126 i 128. Te 3 tutaj znalazłem. Może jest jeszcze jakaś oferta, ale już nie potrafiłem jej odnaleźć… Nie, nie. Przepraszam, 4. Liczby porządkowe 124, 126, 127 i 128.

To jest oczywiście środowisko bardzo dobrze nam tutaj znane. Osoby, które założyły to towarzystwo, niejako wywodzą się z długo trwającej tradycji, tzn. są to osoby zatrudnione dawniej we Wspólnocie Polskiej, pan Paweł Zarzycki i pan Marek Sawicki. Oni założyli to towarzystwo. Prezesem jest chyba Paweł Zarzycki, jeśli dobrze pamiętam, albo ten drugi pan. Nie jestem pewien.

To jest sprawdzone. To są sprawdzeni ludzie. Od czasów Andrzeja Stelmachowskiego oni są związani z Polonią. Założyli nową strukturę i albo im pomożemy… Moim zdaniem, nie ma powodu, żeby im nie pomagać, bo mają olbrzymie doświadczenie, wydaje mi się, że jak najbardziej pozytywne. W kolejnych kadencjach, za kolejnych prezesów… Byli zarówno za czasów, które można nazwać bliższymi takiej wrażliwości bardziej prawicowej lub bardziej centrowej… Wydaje mi się, że w tym przypadku to jest akurat nieistotne. Druga cecha tego towarzystwa jest taka, że oni wywodzą się z bardzo dobrego środowiska harcerskiego, tzn. ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

(Głos z sali: Różycki.)

Różycki. Tak. Nie Sawicki, przepraszam. Oczywiście Różycki. I Paweł Zarzycki.

Dla mnie to jest pytanie strategiczne. Bo albo chcemy pomóc jakiemuś środowisku, które, jak uważamy, na to zasługuje, ponieważ to nie są ludzie dwudziestoletni, tylko ludzie z dorobkiem, i mamy jakby wiedzę, z kim mamy do czynienia, albo nie dajemy im takiej szansy. I to także jest odpowiedź na pytanie, oczywiście odpowiedź dla nich istotna. Ja uważam, że powinniśmy dać im szansę, szczególnie jeśli chodzi o projekt nr 124, ten, który był rozpisany na 229 tysięcy, „Odwaga i roztropność w walce o Polskę – zajęcia multimedialne dla uczniów polskich szkół na Litwie”. Powody są oczywiste, chodzi o Polaków na Litwie. I jeszcze ten opatrzony nrem 340Z, czyli „Polska Macierz Szkolna w Londynie – nowoczesność i tradycja”. Z opisów wynika, że te 2 są najciekawsze. I byłoby najwłaściwiej próbować je sfinansować.

Kolejna sprawa, poz. 145. To bardziej pytanie. Wydaje mi się, że oni startują po raz pierwszy, ale być może się mylę, nie mam aż tak wyrobionej pamięci. Jest to, Pani Przewodnicząca, po prostu dobre środowisko, które my wszyscy znamy, przynajmniej ci, którzy są dzisiaj po prawej stronie sceny politycznej. To środowisko nazywa się Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi z Krakowa. Jest to bardzo dobrze intelektualnie przygotowana struktura promująca chrześcijaństwo. Ja też jestem chrześcijaninem, katolikiem i w związku z tym byłbym bardzo zainteresowany tym, aby to stowarzyszenie zostało przez nas wsparte. Pytanie: czy to jest ich pierwsza oferta i dlatego zostali skreśleni, czy też się nie sprawdzili, źle przygotowali? Wtedy oczywiście nie ma o czym rozmawiać. A może powodem było to, że nie ma o nich jakby wiedzy powszechnej i w związku z tym nie ma gwarancji, że mogą dobrze zrealizować projekt? Uprzejmie informuję, że przynajmniej po prawej stronie jest to stowarzyszenie znane.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Jest, jest, Pani Senator, i wszyscy o tym wiemy. Ja nie uważam za stosowne, żeby nie mówić prawdy. Mówię tak, jak tę prawdę widzę. Moim zdaniem są środowiska prawe i lewe. Bardzo dobrze o tym wiemy. Inaczej byśmy byli w jednej formacji, a nie jesteśmy. To wszystko. Dziękuję.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję bardzo.

Mam nadzieję, że sprostam wszystkim pana oczekiwaniom. Postaram się odpowiedzieć zgodnie z moją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

Jeśli chodzi o oferty Fundacji Konkursu Historycznego „Patria Nostra”, które wpłynęły do Kancelarii Senatu, to nie ukrywam, że głównym powodem takiej oceny ze strony Kancelarii Senatu były dotychczasowe doświadczenia, doświadczenia z realizacji zadania w roku ubiegłym. Ja przypomnę państwu sytuację, w której Prezydium Senatu upoważniło Kancelarię Senatu do rozwiązania umowy z Fundacją Konkursu Historycznego „Patria Nostra”, ponieważ fundacja, nie informując nas wcześniej o tym, chciała realizować zadania w roku 2019, czyli po roku budżetowym, na który otrzymała środki. Dopiero zagrożenie tym, że rozwiążemy umowę i zażądamy zwrotu dotacji, wpłynęło na to, że pobyt laureatów w Polsce odbył się w 2018 r. To pierwsza rzecz.

Druga dotyczy zadania „Konkurs Historyczny «Patria Nostra» – IV Edycja”. Dosyć dokładnie przyjrzeliśmy się harmonogramowi działań w ramach tej oferty. Jest tutaj zagrożenie, że znów pojawi się taka sama sytuacja, że oferent nie będzie w stanie sprowadzić laureatów w roku budżetowym, ponieważ między ogłoszeniem wyników a zaproszeniem laureatów do Polski są niespełna 2 tygodnie, jest dokładnie 13 dni. Jeśli laureatami będą, nie wiem, uczniowie z Kazachstanu, a ma tak być, bo jest tam uwzględnione… Przygotowanie przyjazdu grupy z Kazachstanu do Polski w ciągu 13 dni jest raczej niemożliwe, bo nie uzyska się wiz na przyjazd do Polski, a koszty zakupu biletów będą kosmiczne. Tym się kierowaliśmy.

Senator Jan Żaryn:

Tylko ad vocem. W przypadku pierwszej kwestii zdążyli, co znaczy, że potrafią coś zmienić i są, że tak powiem, elastyczni. A dlatego są elastyczni, że fundacja szuka środków i zdobywa je także w innych miejscach właśnie po to, żeby móc wykonać zadanie. Rzeczywiście w styczniu czy w lutym każdego roku, przynajmniej jeśli chodzi o część mazowiecką… Jest jeszcze część wielkopolska i małopolska. Mazowieckie edycje są w styczniu, lutym, w bardzo trudnym okresie z punktu widzenia finansowania, więc oni szukają pieniędzy gdzie indziej. Ale ja uważam, że jest to zaleta, a nie wada. To oznacza, że potrafią elastycznie szukać w różnych miejscach, a potem próbują tak się rozliczać, żeby nie było wątpliwości co do tego, że nie kradną i że wykonują swoje zadanie. Nasze warunki są z kolei takie, że nie zawsze potrafimy dostarczyć pieniądze w odpowiednim momencie roku kalendarzowego, a konkurs ma swoją dynamikę i, jak wiadomo, musi być kiedyś ogłoszony i kiedyś zakończony.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Jeśli chodzi o pytanie dotyczące Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, to proszę mi wierzyć, że tutaj żadne inne przesłanki niż merytoryczne nie miały znaczenia. Omawiając ofertę nr 262Z, dotyczącą izby pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej… Przypomnę państwu, że w ubiegłym roku prezydium za państwa rekomendacją przyznało dotację na realizację zadania „Izba pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945”. Było ono dotowane kwotą 125 tysięcy 800 zł. Z naszych informacji wynika, że wystawa, która porusza tę problematykę, została pokazana w Nowym Jorku i mimo że były środki na to, żeby została umieszczona jako wystawa stała, jest teraz magazynowana i nie jest nigdzie eksponowana.

W tym roku wnioskodawca wystąpił o środki przeznaczone na realizację 4 filmów dokumentalno-edukacyjnych z napisami w języku angielskim. Właściwie wszystkie działania, które zaproponował w ramach tego zadania, byłyby realizowane w języku angielskim. Strona internetowa, która miałaby być poświęcona temu zagadnieniu, byłaby po angielsku, opracowane i wydane broszury również byłyby po angielsku. Czyli tak naprawdę nie mieści się to w zakresie dotacji przyznawanych na wsparcie Polonii i Polaków zagranicą, ponieważ są to działania adresowane do odbiorcy amerykańskiego. Oczywiście nie negujemy potrzeby stworzenia takiej izby, ponieważ ta problematyka jest dla nas bardzo istotna, ale wydaje się, że powinno być to zrealizowane np. we współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, chociażby w ramach programu „Ameryka”. Można byłoby z tych wniosków…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z instytutu polskiego w Nowym Jorku.

Tylko tym się kierowaliśmy, nie proponując przyznania dotacji na ten cel.

Jeśli chodzi o kolejne oferty, które złożyło Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, czyli „Bezpłatny kurs dla reportera TV dla młodych Polaków” i „Zaawansowany kurs języka polskiego dla dziennikarzy polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie”, to wydaje się, że te programy powinny być zgłoszone w ramach wsparcia mediów polonijnych, czyli nie w ramach tego kierunku, którym się teraz zajmujemy. To powinna być pomoc skierowana w ramach kierunku – Media polonijne. Kursy, o których tutaj jest mowa, organizowane są w ramach zadań zleconych w…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Na przykład. Tak.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przez fundację czy…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”. Rzeczywiście było kilka ofert złożonych przez tę fundację. Jeśli chodzi o ofertę nr 336Z, „Odwaga i roztropność w walce o Polskę – zajęcia multimedialne dla uczniów polskich szkół na Litwie”, to na stronie internetowej fundacji znajdują się materiały edukacyjne do pobrania, które są dokładnie takimi materiałami, jakich realizację zaoferował nam oferent w ramach tego programu. Nie kwestionuję uczciwości oferenta, ale jeśli takie materiały są już stworzone i są do pobrania ze strony, to nie wiemy, jakiego typu miałyby być kolejne materiały. Czy nie byłoby to powielaniem tego, co już istnieje?

(Senator Jan Żaryn: W ofercie nie ma dalszych…)

Nie.

Jeśli chodzi o zadanie „Polska Macierz Szkolna w Londynie – nowoczesność i tradycja”, ta powiem, że Polska Macierz Szkolna w Londynie została objęta pomocą głównie w ramach oferty nr 351Z, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jest to dofinansowanie utrzymania biura i działalności statutowej. W związku z tym, żeby nie powielać, nie dublować dofinansowania, te środki zostały tam przez nas zaproponowane.

Kolejna oferta, czyli poz. 126, nr 338Z, „Podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów polskich szkół sobotnich w Wielkiej Brytanii”. Ta burzliwa dyskusja, o której mówiła pani przewodnicząca, dotyczyła m.in. tej oferty. My widzimy taką potrzebę, widzimy – nie było co do tego żadnych wątpliwości, nie było żadnych różnic zdań – że taki podręcznik jest jak najbardziej potrzebny w Wielkiej Brytanii, w środowisku…

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Ja chciałabym zgłosić poprawkę, żeby przyznać kwotę 178 tysięcy 500 zł Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” na podręcznik dla uczniów w Wielkiej Brytanii. Oni zgłaszają potrzebę tych podręczników…

(Głos z sali: Która to pozycja?)

(Głos z sali: Poz. 126.)

Poz. 126. Ja proponuję… Zaraz, zaraz, ja tu sobie zapisałam parę takich zmian… Z poz. 122…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A, myślałam, że pan…

(Głos z sali: 178…)

(Głos z sali: To jest stowarzyszenie…)

Sto siedemdziesiąt ile, Panie Dyrektorze?

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Pani mówiła, że 178.)

Tak.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: To jest poz. 122. Tak?)

Tak, poz. 122. My dajemy tam na… To, co pan opowiadał… My oczywiście bardzo wspieramy Polaków z Kazachstanu, ich powroty itd. Tam jest kwota, którą zespół proponuje przyznać, kwota 499 tysięcy 997 zł. Mówię o poz. 122. Ja proponuję przyznać tutaj kwotę 200…

(Głos z sali: Czyli zmniejszamy.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie.

(Głos z sali: Tutaj…)

Na Kazachstan. Dlatego że mamy już w tych repatriacyjnych… Pan szeroko to omawiał, a ja się wsłuchiwałam. Pan mówił, że 40 uczniów ma się kształcić w różnych zawodach, np. weterynarza. Później przedsiębiorcy będą ich zatrudniać. Ja proponuję, żeby ewentualnie to stowarzyszenie poszukało wsparcia tam, na miejscu, w Środzie Śląskiej, żeby ci, którzy chcą później mieć pracowników, w większym… Proponuję tu mniejszą kwotę. Niech oni się włączą w proces przygotowania dla siebie tych uczniów.

Dajmy na podręczniki, bo to jest nasza podstawowa działalność w sferze edukacyjnej.

(Głos z sali: A na podręczniki…)

Na podręczniki 178 tysięcy 500 zł.

(Głos z sali: Aha. To stamtąd…)

Tak. Prosiłabym… Później będziemy przegłosowywać zgłoszone tu propozycje i ja bym prosiła pracowników, Panie Dyrektorze, żeby to…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tak, tak. My to spisujemy.

(Senator Jan Żaryn: Można?)

Pan dyrektor… Ja tak jakby weszłam w to, bo tych projektów pan akurat nie dotykał, tej fundacji. Dlatego…

(Senator Jan Żaryn: Ja dotykałem…)

Ttego pan nie dotykał i dlatego ja chciałam to uzupełnić. Później będę miała jeszcze jakieś… W tym miejscu chciałam to powiedzieć, bo to dotyczy… Ja się w to niejako wpisałam.

(Głos z sali: Ale to jest…)

Ale jak już jestem…

(Senator Jan Żaryn: Czy można jeszcze dokończyć?)

Tak. Proszę.

Senator Jan Żaryn:

Pan dyrektor jeszcze nie odpowiedział mi na wszystkie pytania, a ja, Pani Przewodnicząca, chciałbym zakończyć formalnym wnioskiem. Ja oczywiście będę wnioskował o środki dla fundacji „Patria Nostra”, ale nie chciałem przerywać panu dyrektorowi.

Była jeszcze jedna prośba, dotycząca stowarzyszenia ks. Piotra Skargi.

Potem jeszcze proszę o głos, żebym mógł zawnioskować…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Dziękuję jednocześnie, że wniosek dotyczący tego projektu…

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Jeśli chodzi o ostatnią organizację, o którą pan pytał, czyli Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, to mieliśmy informacje, które zostały przytoczone na posiedzeniu Zespołu Finansów Polonijnych w ramach dyskusji, m.in. informacje o nieprawidłowościach w działalności tej organizacji na Litwie. W dyskusji pojawiła się także informacja o oświadczeniu kurii krakowskiej, że Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej nie posiada aprobaty Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Ponadto w tym samym komunikacie kurii podano, iż stowarzyszenie jest organizacją prywatną, założoną przez osoby świeckie, niepowiązaną instytucjonalnie z Kościołem i działającą na własną odpowiedzialność. Stowarzyszenie nie przedstawiło swego statutu do aprobaty władzy kościelnej, dlatego nie może być traktowane jako uznane przez Kościół stowarzyszenie wiernych.

(Senator Jan Żaryn: To prawda. Ale to nie jest negatywne.)

Ale tutaj ta opinia, a także opinia, która pojawiła się w dyskusji, przedstawiona przez resorty, które uczestniczyły w posiedzeniu, o nieprawidłowościach w działalności tej organizacji na Litwie, spowodowały, że nie zaryzykowaliśmy, żeby przyznać dotację, tym bardziej że jest to dla nas organizacja nieznana. Ona po raz pierwszy ubiega się o dotację.

Senator Jan Żaryn:

Jeśli można… Już nie będę dopytywał, jakie to są nieprawidłowości. Myślę, że jesteśmy słuchani i samo stowarzyszenie na to odpowie. Nie chcę się tutaj za nich wypowiadać.

Chcę tylko zawnioskować, zwrócić się z prośbą o to, żeby dofinansowano zarówno konkurs międzynarodowy, jak i krajowy fundacji „Patria Nostra” w co najmniej 50%. Chodzi o jeden i drugi wniosek. I mam prośbę, żeby znaleźć na to pieniądze w pozycji, o której mówiłem, to znaczy…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Mam zapisane, że w poz. 145.)

(Głos z sali: Nie…)

Poz. 149, czyli stypendia. A jeżeli się okaże, że za małą sumę można stamtąd wziąć – żeby z kolei nie skrzywdzić za mocno beneficjentów tej pozycji – to proponuję jeszcze przesunięcie z drugiej pozycji, czyli oferty Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, z działania „Wsparcie bieżącego funkcjonowania placówek oświatowych, dofinansowanie utrzymania i doposażenia polskich szkół uzupełniających w Wielkiej Brytanii”. Chodzi konkretnie o remonty, ubezpieczenia szkół.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czy wyliczenia są tam bardzo twarde, czy też można coś pozyskać z jednej i z drugiej pozycji?

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Jeśli chodzi o ofertę dotyczącą wsparcia polskich szkół w Wielkiej Brytanii, to myśmy… Jest 120 szkół, które zostałyby objęte wsparciem za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej. Myśmy przyjęli taki wskaźnik, że przyznawaliśmy po 50 zł na ucznia, czyli tak naprawdę są to niewielkie kwoty i…

(Senator Jan Żaryn: Ciężko jest…)

Ciężko jest tu coś przesunąć.

Senator Jan Żaryn:

Dobrze.

A poz. 149, czyli stypendia? Ona wydaje się bardziej… Nie wiem, ile w zeszłym roku czy 2 lata temu przyznawaliśmy. Czy jest jakaś wiedza na ten temat? Czy tu można coś uszczknąć?

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Jeśli chodzi o ofertę dotyczącą wsparcia z programu stypendialnego, to jest to właściwie jedna z niewielu ofert, która dotyczy studentów studiujących w Polsce. Oferta stypendialna Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która jest na kwotę ponad 2 milionów zł, dotyczy polskich studentów studiujących w kraju zamieszkania. Ta dotyczy w głównej mierze studentów studiujących w Polsce, takich, którzy nie są objęci pomocą w ramach stypendialnego programu rządowego, ministerstwa szkolnictwa wyższego, czyli takich, którzy nie mają środków z innych źródeł.

(Senator Małgorzata Kopiczko: Czy ja mogę dopytać?)

Senator Jan Żaryn:

To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jak było np. w zeszłym roku?

(Senator Małgorzata Kopiczko: No właśnie.)

Jakie… Jeżeli w ogóle to nie jest pierwszy raz. Czy można, pana zdaniem, wziąć stąd np. 200–250 tysięcy?

(Rozmowy na sali)

Senator Małgorzata Kopiczko:

Jeżeli mogę, chciałabym jeszcze uzupełnić, Pani Przewodnicząca. Odnośnie do tej oferty mam jedno pytanie. Tej samej.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Proszę o zwięzłość, bo dzisiaj mamy… Tak chcę dla przypomnienia…)

Ja chcę tylko o coś dopytać – pan dyrektor tam szuka – odnośnie do 2018 r., bo mnie też to interesowało. Nie ukrywam, że komisję też na pewno będzie to interesowało. Może nie teraz… może pan dyrektor jest nieprzygotowany. Czy my to realizujemy, czy wszyscy ci, którzy otrzymują stypendia, kończą uczelnie? Czy monitorujemy to jako Biuro Polonijne? Tak jak mówię, czy zasadniczo… Czy ci, co pobierają stypendia, kończą te uczelnie? Myślę, że to tak na przyszłość, może nie na teraz… No, warto to monitorować. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Proszę państwa, to jest tak, że w ubiegłym roku na program stypendialny Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zostało przyznanych 600 tysięcy zł i dotyczyło to mniejszej liczby stypendystów, bo w ubiegłym roku stypendystami było 120 osób. W tym roku program jest przeznaczony dla 200 osób, stąd też jest ten wzrost o 200 tysięcy zł. No, zdecydowanie więcej jest stypendystów objętych pomocą.

Senator Jan Żaryn:

Ja się zgadzam z tym, że to jest ważne zadanie, ale nadal biorąc pod uwagę to, że też ważnym zadaniem są, jak uważam, te 2 konkursy fundacji „Patria Nostra”… Skoro już trzeba gdzieś znaleźć jakąś sumę, choć oczywiście nie jestem miłośnikiem zabierania komukolwiek, ale taka jest rzeczywistość, przed którą stoimy, to z tych 2 możliwych propozycji ta jest mniej bolesna. Tak mi się wydaje. Tak więc formalnie składam wniosek o dofinansowanie tych 2 konkursów fundacji „Patria Nostra” z tej pozycji.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę tam notować, żebyśmy później… Ja tylko uzupełniam, żeby było wiadomo, z których pozycji, po to, żebyście później wyliczyli, na ile my się wyrabiamy, jeśli chodzi o całość kwoty. Tak że to nam powiecie. Dobrze.

Proszę, pan przewodniczący Łuczak.

Senator Maciej Łuczak:

Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca.

Panie Dyrektorze, mam pewne pytanie, a zarazem prośbę. Rozumiem, że na kierunek Edukacja jest przeznaczone 33 miliony 600 zł. Czy moglibyśmy otrzymać zestawienie w rozbiciu na poszczególne kraje? Jaką część tej kwoty przeznaczamy na Ukrainę, jaką np. na Litwę, na Białoruś, Rosję, Kazachstan? Prosiłbym jeszcze ewentualnie o informację, o jaką kwotę aplikowały dane organizacje w poszczególnych krajach. Chyba że pan dyrektor już teraz będzie wiedział?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Nie, tak szybko to nie wyliczy.)

To może na następne posiedzenie, gdyby była możliwość. No, po prostu nieraz nas pytają… Jak wyjeżdżamy na różnego rodzaju spotkania z Polonią za granicą, chodzi tu głównie o stronę zachodnią, to pytają nas konkretnie: ile wy przeznaczacie na Polonię na Wschodzie, a ile na Polonię na Zachodzie? Dlatego chcielibyśmy mieć takie informacje.

(Głos z sali: Na piśmie.)

No właśnie, gdyby można było prosić o odpowiedź na piśmie, to taką właśnie poprosimy.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Bardzo dobre pytanie.)

(Senator Jan Żaryn: Bardzo dobre.)

(Senator Grażyna Sztark: Tak, tak.)

Bardzo dziękuję za pochwałę.

(Wesołość na sali)

(Senator Jan Żaryn: Prośba o odpowiedź dla wszystkich.)

I jeszcze, Panie Dyrektorze, ostatnia sprawa. Strona 264, przedostatni wniosek, Soleczniki, wymiana młodzieży…

(Senator Grażyna Sztark: Podaj numer.)

Aha, numer. To jest oferta nr BPOL.0412.352Z.2019.

(Wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Anna Kaczmarczyk: I dalej, w następnej kolumnie… który numer działania?)

Zaraz, gdzie to jest? Aha, II.4.100.

Ten projekt nie otrzymał żadnych środków, a wydaje mi się, że wymiana polskiej młodzieży i litewskiej, tzn. polskiej z Litwy…

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze. Najpierw co do pierwszego wniosku.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Dziękuję.

Jeśli chodzi o pierwsze pana pytanie, to jesteśmy w stanie przedstawić taką statystykę za 2018 r. nawet na najbliższe posiedzenie komisji. Jeśli zaś chodzi o rok 2019, to będziemy w stanie to zrobić dopiero po podpisaniu umów.

Jeśli chodzi o ofertę dotyczącą Solecznik, to chciałbym przypomnieć, że jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej program „Rodzina polonijna”, który dofinansowuje tego typu działania, czyli wymiany międzyszkolne, polskich szkół ze szkołami polonijnymi. Tak że tutaj nie chcieliśmy tego dofinansowywać, dlatego że tego typu program realizuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Senator Andrzej Pająk:

Pani Przewodnicząca! Wysoka Komisjo!

Ja bardzo krótko odnośnie do propozycji, z którymi wystąpił pan senator Żaryn. Ja bardzo popieram ten wniosek dotyczący konkursu fundacji „Patria Nostra”, ja patronowałem m.in. konkursowi, który odbył się w Małopolsce, i uważam, że naprawdę był przygotowany na poziomie. W tym roku będzie w tym uczestniczyć – mam tu wykaz – ok. 30 polskich szkół z całego świata. Tak że jeżeli będzie możliwe cokolwiek tu przyznać, to chętnie to poprę.

Druga sprawa. Kostiuchnówka. Nie wiem, co się stało, że ten temat w ogóle nie wszedł, składany był wniosek dotyczący Kostiuchnówki.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Ale to nie tutaj…)

Oj, to przepraszam. Przepraszam.

(Senator Grażyna Sztark: To na następnym posiedzeniu będzie.)

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: To będzie na następnym.)

Przepraszam…

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Ja mam pewną propozycję, Panie Dyrektorze. Poz. 28, Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej, „Moja Polska – promowanie polskości wśród uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą”, 282 tysiące zł. Chcę powiedzieć, że w ramach tego zadania – pan o tym wie – jest wymienionych bardzo dużo różnych rzeczy i czasem może coś zginąć, tak jak i mnie zginęło, ale ja to wyszukałam… W tamtym roku przyjmowałam panią Tatarę, prezesa Kongresu Oświaty Polskiej za Granicami… Kongresu Oświaty Polonijnej, wspaniale działającą osobę, promującą oświatę w Stanach Zjednoczonych. Przyjmowałam też w imieniu komisji, nie tylko swoim, 20 dyrektorów polskich szkół w Chicago. W tym czasie pani dyrektor Tatara wraz z młodzieżą – było ok. 150 uczniów szkół już maturalnych i innych – była w różnych miejscach, w Kancelarii Prezydenta i w innych podobnych miejscach. No, to jest właśnie poznawanie mojej ojczyzny. W tym roku w działaniu tego stowarzyszenia też jest takie zadanie: śródroczny pobyt uczniów z Chicago. Chodzi tu o niedużą kwotę, bo niecałe 50 tysięcy zł, jeśli liczyć z pewnymi przynależnościami, to chodziłoby o 50 tysięcy zł – dla młodzieży, która chce w tym roku tu przyjechać. Ja mam propozycję, aby pozyskać tę kwotę z 2 zadań Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Oferta nr 323Z. Z zadania 1.27 chciałabym wziąć 20 tysięcy zł, a z 1.28 – 30 tysięcy zł. Z tych dużych kwot – przepraszam, że się tak wyrażę – uszczknąć te nieduże kwoty i w ten sposób wesprzeć to cudowne działanie nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, którzy nie ustają w kształtowaniu polskości wśród dzieci i młodzieży, a w tym wypadku konkretnie młodzieży. Jesteśmy im to winni za ten trud kształcenia i w ogóle przywożenia tej młodzieży tutaj, do Polski, zza oceanu. A kwota, jak na podróż zza oceanu, jest naprawdę nieduża, bo jeśli chodzi o koszty przelotu, to oni bardzo się ograniczają. Tak że to byłoby te 50 tysięcy zł.

Odnotowaliście to państwo?

(Głos z sali: Tak.)

Tak że ja nie… Moich pieniędzy, że tak powiem, wystarczy, bo… No, mówiąc wprost, zabieram, ale niedużą kwotę.

Jeszcze chciałabym, Panie Dyrektorze, niedużymi kwotami… Chciałabym przyznać w 2 miejscach, bo tam niewiele chcą. Poz. 55, Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, „Wsparcie dla Ecole Nova Polska w Paryżu”. My jakoś bardzo słabo potraktowaliśmy tę fundację. Fundacja „Oświata Polska za Granicą” jest naprawdę bardzo zasłużoną fundacją, która bardzo znikomymi siłami realizuje oświatę poza granicami. Ja tu także proszę o przyznanie kwoty i zaraz powiem…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tych trzydziestu dziewięciu…)

Tak, 39 tysięcy 260 zł.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Prosiłabym także… Poz. 92, czyli wsparcie dla edukacji polonijnej w Europie Zachodniej. Ja bym chciała dać jakby końcówkę tej kwoty, tzn. 90 tysięcy…

(Wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Anna Kaczmarczyk: Która pozycja?)

Poz. 92, Szkoła.PL – 2019…

(Wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Anna Kaczmarczyk: Aha, czyli dać?)

Tak, tak.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: 991 tysięcy, tak?)

Nie, tylko 90 tysięcy zł.

Nie 900 tysięcy, tylko 90 tysięcy. Nie, tyle to nie, bo skąd byśmy tyle uzbierali. Chodzi o 90 tysięcy zł. Zaraz powiem, skąd to zabrać.

Dalej, Panie Dyrektorze, znowu Fundacja „Oświata Polska za Granicą”, poz. 121. Oni chcą 81 tysięcy 470 zł na zadanie „«Oto słowo…» – szkolenie dla lektorów polskich na Litwie”. Fundacja „Oświata Polska za Granicą” na pewno wykona to zadanie znakomicie, ona zawsze też się rozlicza.

(Wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Anna Kaczmarczyk: I tutaj całość?)

Tak.

Plus te, które wcześniej wymieniłam. Proszę to wyliczyć.

Ja już chyba wskazywałam, skąd to zabrać, Panie Dyrektorze?

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tak, tak. Chodzi o Środę…)

Tak. O to chodzi. Oferta związana ze Środą Wielkopolską.

Może przedstawi pan teraz…

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Jeszcze chwileczkę… Prosimy o chwilę przerwy.)

Aha, przepraszam, jeszcze pan przewodniczący Warzocha.

Senator Artur Warzocha:

Dziękuję.

Ja tak krótko, w formie pytania, wniosku żadnego nie mam.

Panie Dyrektorze, my jesteśmy też pytani, tu i ówdzie, o losy wniosku fundacji NIKE. Oni realizowali jakiś projekt w ubiegłym roku. Dlaczego w tym roku podobne działania nie zostały zaakceptowane?

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Już tłumaczę. Jeśli chodzi o ofertę, tzn. o zadania, które zostały zlecone w ubiegłym roku, to jedno z nich polegało na organizacji pobytu letniego dzieci z Ukrainy i Rosji w Polsce. Sytuacja niestety bardzo się skomplikowała, ponieważ NIKE zrealizowała zadanie po wygaśnięciu umowy, tzn. dzieci miały przyjechać do Polski w lipcu, umowa była zawarta na okres do 31 sierpnia, a 5 września organizacja poinformowała nas o tym, że dzieci nie przyjechały w lipcu i że przyjadą we wrześniu, wszystko jest już zorganizowane i we wrześniu dzieci przyjadą. Myśmy nie mieli możliwości aneksowania tej umowy, ponieważ umowa już wygasła. W związku z tym byliśmy zmuszeni do wezwania do natychmiastowego złożenia sprawozdania z realizacji tego zadania. Niestety nie mogliśmy uznać wszystkich wydatków poniesionych przez tę organizację, ponieważ one zostały poniesione po terminie realizacji zadania, czyli we wrześniu, a nie w lipcu, jak to było ustalone wcześniej. Gdybyśmy otrzymali pismo jeszcze w trakcie trwania realizacji zadania, czyli np. 31 sierpnia, wówczas podpisalibyśmy aneks. No, to, czy dzieci będą tu w lipcu, czy we wrześniu, dla nas jest nieistotne, ważne jest, żeby przyjechało tyle dzieci, ile miało przyjechać, żeby przyjechały z tych krajów, z których miały przyjechać, i żeby wypoczywały tam, gdzie miały wypoczywać, czyli jak zostało ustalone w umowie. Tak więc dopóki nie zostanie rozstrzygnięta sprawa rozliczenia za 2018 r. – z naszego punktu widzenia – czyli dopóki organizacja NIKE nie zwróci środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, to niestety…

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Ja jeszcze mam tylko pytanie do pana senatora Żaryna dotyczące oferty z poz. 124, Fundacja „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych”, gdzie chodziło o dotację na zajęcia multimedialne. Czy zgłasza pan tu poprawkę?

Senator Jan Żaryn:

Tak, formalnie zgłaszam poprawkę i jednocześnie podpisuję się pod tą poprawką, że tak powiem, podręcznikową. Z pozostałych, np. jeśli chodzi o to towarzystwo, rezygnuję. Choć w gruncie rzeczy chciałbym wszystkie 4, ale jestem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, nie, z fundacji „Patria Nostra” nie rezygnuję.

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Czyli, jak rozumiem, podręcznik… Propozycję pani senator sto siedemdziesiąt osiem…

(Brak nagrania)

A jeśli chodzi o tę…

Senator Jan Żaryn:

Jeśli o mnie chodzi, to pozycja… Polska Macierz Szkolna.

(Brak nagrania)

Senator Jan Żaryn:

Z tych 4 to jest pierwsza?

(Głos z sali: Tak.)

To jest pierwsza, tak? Pytam, bo nie mogę znaleźć kolejności…

(Głos z sali: Poz. 124.)

A tak, już mam, poz. 124. Tak, tak. Zajęcia multimedialne na Litwie. Tak jest.

(Wicedyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Anna Kaczmarczyk: Jaka kwota?)

No, połowa tego, czyli jakieś 110 tysięcy zł, tak by wypadało.

(Rozmowy na sali)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Czy moglibyśmy prosić o 5 minut przerwy, żeby móc to podliczyć?

(Senator Jan Żaryn: Oczywiście chodzi mi też o fundację „Patria Nostra”, obydwa konkursy.)

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

…No, idąc śladami naszego pięknego posiedzenia komisji poświęconego Polakom na Zaolziu… Proszę zobaczyć, że Fundacja „Oświata Polska za Granicą” złożyła także projekt – nieduży, bo na 48 tysięcy 300 zł – „Polska, Czechy – łączy nas Śląsk Cieszyński, nasza mała ojczyzna”. To jest realizowane co roku, rok w rok. A w tym roku nic nie dostali. Panie Dyrektorze, proszę to wpisać.

(Głos z sali: Która to pozycja?)

Poz. 42.

(Głos z sali: Na samej górze.)

(Senator Grażyna Sztark: No, tu obowiązkowo.)

Naprawdę. O to chodzi. To jest nieduża kwota.

(Brak nagrania)

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Mój wniosek jest jako pierwszy?

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Tak. Jako pierwszy. Żeby pani mogła iść na kulturę…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie, nie, ale…)

Nie, żartuję.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: No, nie odejmuję żadnemu projektowi żadnych pieniędzy…)

Jeśli przy jakimś wniosku ja odejmuję, to wtedy nam wystarcza pieniędzy…

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Nie, nie, ja mówię, że mój wniosek jest o tyle bardzo prosty, że dotyczy sumy wynikającej z rezerwy, czyli sumy, która została.

(Senator Jan Żaryn: Tylko że wszystkich dotyczy ta rezerwa.)

No tak.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Tak, o to chodzi.)

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Proszę państwa, brakuje nam… Jeśli przyjąć wszystkie poprawki, które państwo zgłosili, czyli te, które zmniejszają część dotacji w jednych pozycjach i zwiększają w innych, to zabraknie nam 251 tysięcy zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Tak. W takim razie zgłosimy to na prezydium. Ja zgłoszę, żeby zwiększyć dotację na oświatę.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: Tylko że tu nie ma z czego.)

(Senator Jan Żaryn: Może trzeba to zgłosić?)

Tak, ja też tak uważam.

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Który?

(Senator Jan Żaryn: Może weźmy z inwestycji…)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Ale tam już nie ma. Z inwestycji wzięliśmy 600 tysięcy zł. Tam jest zarezerwowane 200 tysięcy zł na Getafe, o czym państwo pamiętają.

(Senator Jan Żaryn: Aha, no właśnie, właśnie.)

Tak że to jest to. Można jeszcze poszukać oszczędności w programach, które…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Ja proponuję z programu stypendialnego fundacji. To jest duża kwota.

Która to jest pozycja?

(Senator Grażyna Sztark: Tam już zdjęliśmy.)

Nie, to nie to.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: To dotyczyło stowarzyszenia.)

Tak, stowarzyszenia.

Proszę mi powiedzieć, która to jest pozycja.

Chodzi o to, żeby wyszło na zero. Potem przejdziemy do głosowania nad naszymi wnioskami.

(Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński: To jest poz. 15, oferta nr 171Z.)

O, proszę zobaczyć. Dostają aż 2 miliony zł. Tak że możemy… Tyle, ile zabierzemy, to jest nieduża kwota. Ja tak proponuję.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak że ja składam…

(Brak nagrania)

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Wszystkie inne, czyli te, które każdy…

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja chciałabym tylko poprosić, żeby pan przypomniał nam, jaka jest wysokość sumy, która została do dyspozycji.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Brakuje nam.)

Ja rozumiem…

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: Aha, tak…)

…ale właśnie wtedy będziemy wiedzieli, ile nam brakuje.

(Przewodnicząca Janina Sagatowska: To wiemy. Pan dyrektor to powiedział.)

Dyrektor Biura Polonijnego w Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński:

Proszę państwa, jeśli przyjąć to, że mieliśmy do dyspozycji 182 tysiące 916 zł i jeśli przyjąć wprowadzone przez państwa poprawki polegające na zmniejszeniu dotacji zaproponowanych przez Kancelarię Senatu, i na zwiększeniu, które państwo zaproponowaliście, to wyjdziemy dokładnie na 33 miliony 600 tysięcy zł.

(Główny Specjalista w Biurze Polonijnym w Kancelarii Senatu Magdalena Ślesicka: 22 tysiące zł zostaje.)

No, dokładnie zostanie 22 tysiące zł.

Przewodnicząca Janina Sagatowska:

Kto jest za przyjęciem poprawek zgłoszonych… Była długa dyskusja…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Wszystkich poprawek.)

Tak, wszystkich poprawek, zgłoszonych przez wszystkich państwa senatorów.

Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)

Jednogłośnie za.

Dziękuję bardzo. To jest bardzo ważna działka. Bardzo dziękuję państwu senatorom za aktywny, twórczy wkład.

(Głos z sali: W co?)

W budowanie Polonii na świecie.

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 36)