Narzędzia:

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 39), Komisji Ustawodawczej (nr 80), Komisji Infrastruktury (nr 37) w dniu 05-07-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (39.),

Komisji Infrastruktury (37.)

oraz Komisji Ustawodawczej (80.)

w dniu 5 lipca 2016 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 156).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 13)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Witam państwa, dzień dobry.

Wspólnie z panem przewodniczącym Komisji Infrastruktury oraz panem wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej otwieram posiedzenie połączonych komisji senackich.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk senacki nr 156)

Przedmiotem posiedzenia jest pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, druk nr 156.

Przedstawiciel wnioskodawców to pan marszałek Grzegorz Czelej, a legislator to pani Danuta Drypa.

Proszę państwa, zaproponowana nowelizacja zmierza do tego, ażeby w art. 90 ustawy o transporcie zbiorowym przesunąć o rok wprowadzenie przepisów dotyczących zmian w transporcie, które zawarte są w art. 46 ust. 1 i w następnych artykułach.

Państwo pozwolą, chciałbym jeszcze przeczytać listę gości, którzy przybyli dzisiaj na spotkanie, na posiedzenie naszej komisji.

Czy jest lista gości? Jest. Dobrze.

Proszę państwa, witamy serdecznie pana Tomasza Sobieraja, wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego; witamy eksperta, pana Marcina Maksymiuka, ze Związku Powiatów Polskich; witamy pana Grzegorza Saponia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji; witamy panią Katarzynę Wieczorek, dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury mazowieckiego urzędu marszałkowskiego; witamy panią Alicję Makarską z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, członka zarządu; witamy zastępcę dyrektora, panią Agnieszkę Zakęś, dolnośląski urząd marszałkowski; witamy pana Artura Gulczyńskiego z dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego, dyrektora; witamy członka zarządu, pana Pawła Nakoniecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego; witamy pana Bogdana Oleksiaka z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, dyrektora Departamentu Transportu Drogowego; witamy panią Agnieszkę Pasakalik, głównego specjalistę z Ministerstwa Infrastruktury; Krzysztofa Lewczaka z Ministerstwa Infrastruktury, naczelnika; panią Ewelinę Stączek, głównego specjalistę z ministerstwa infrastruktury; starszego specjalistę, panią Annę Szokalską z Ministerstwa Finansów; panią Danutę Drypę z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu; pana Jacka Jóźwika z Ministerstwa Finansów; panią Katarzynę Majewską z Biura Legislacyjnego. Proszę państwa, witamy.

Skoro nie ma innych głosów, poproszę inicjatora tej właśnie nowelizacji, pana marszałka Grzegorza Czeleja, o zrelacjonowanie tej zmiany. Chciałbym jeszcze poinformować, że pan marszałek przekazał na moje ręce podpisaną przez siebie poprawkę do tej właśnie nowelizacji. Chodzi o to, ażeby te zmiany, które proponują inicjatorzy, dotyczyły wszystkich aktów prawnych, które są wzruszone z powodu przesunięcia wprowadzenia tej zmiany o rok.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Projekt przedmiotowej ustawy ma na celu przesunięcie o rok terminu wejścia w życie niektórych przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. Powodem tego jest z jednej strony nieprzystosowanie się jeszcze do nowych zasad samorządów, uwagi przewoźników, a z drugiej strony to, że wejście tej ustawy w życie w sposób negatywny ograniczyłoby możliwość korzystania z biletów ulgowych setek tysięcy ludzi. Myślę, że sytuacja na tym rynku w związku z dotychczasową ustawą jest tak trudna, że dalsze uzasadnianie zmiany nie ma sensu.

Chciałbym przenieść ciężar swojej wypowiedzi na poprawkę, o której powiedział pan przewodniczący. Wynika ona stąd, że powinniśmy zmienić przepisy przejściowe. Dlatego odczytam poprawkę, która zmienia przepisy przejściowe tak, aby we wszystkich artykułach umożliwić przesunięcie daty wejścia ustawy w życie o rok.

Art. 1: „W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 78 otrzymuje brzmienie:

«Art. 78. 1. Podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej mogą ją nadal wykonywać na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2016 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2017 r.»;

2) w art. 79:

a) w ust. 1 użyte dwukrotnie,

b) w ust. 2

– wyrazy «31 grudnia 2016 r.» zastępuje się wyrazami «31 grudnia 2017 r.»”.

W art. 80, 81, 82, 85 87 i 90 wyrazy „31 grudnia 2016 r.” zastępujemy wyrazami „31 grudnia 2017 r.”… itd., dalej odpowiednio we wszystkich tych artykułach wydłużamy o rok okres wejścia ustawy w życie tak, aby to dotyczyło wszystkich przepisów przejściowych. To jest oczywiste ze względów legislacyjnych.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Oczywiście są to zmiany wymuszone poprzez dokonanie tej zmiany głównej, którą mamy w druku nr 156.

Proszę państwa, czy są pytania do przedstawiciela wnioskodawców?

Pan przewodniczący Piotr Zientarski. Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku, dla mnie te propozycje legislacyjne są oczywiście jasne, bo są spójne. Mnie tylko interesuje ta kwestia, czy rzeczywiście… Bo ta ustawa niewątpliwie jest potrzebna, każda ustawa jest po to, żeby poprawić pewien segment działalności publicznej czy w ogóle sfery działalności społecznej. Niewątpliwie ta ustawa jest ważna. Czy pan marszałek nie uważa, że okres np. pół roku jest wystarczający, żeby była możliwość wdrożenia? Pytanie: czy potrzeba aż roku? Bo przecież jednak przyjmując tę ustawę, no, zdawaliśmy sobie sprawę z potrzeby pewnych przygotowań, tymczasem przedłużamy ją aż o rok. Czy istnieje taka potrzeba? To znaczy rozumiem, że potrzeba istnieje, bo to już pan marszałek powiedział. Ale moje pytanie jest takie: czy to, że tak długo, zostało, że tak powiem, skonsultowane i czy wychodzi naprzeciw pewnym sugestiom, chociażby samorządów, którymi moja komisja, mam zaszczyt jej przewodniczyć, interesuje się w sposób szczególny? Interesuje mnie, czy była rozważana możliwość krótszego przedłużenia niż aż o rok.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Tak, to jest oczywiście pytanie…

Senator Grzegorz Czelej:

Szanowni Państwo!

Oczywiście zastanawialiśmy się nad różnymi terminami, dłuższymi i krótszymi, ale kontrakty czy przetargi i wszelkie decyzje, o których mówimy, mają skutek roczny. Więc w przypadku, gdy od dnia 1 lipca mogą być podejmowane decyzje czy przetargi są one ogłaszane… To się odbywa w cyklu rocznym. Stąd też, oczywiście po uzgodnieniu z ministerstwem, propozycja rocznego vacatio legis.

Chciałbym powiedzieć o tym, co wiąże się pośrednio z tym projektem, że jest przygotowywana nowelizacja ustawy zasadniczej. Ponieważ jednak jest ona trudna, skomplikowana, wymaga wielotygodniowych, jeżeli nie wielomiesięcznych, konsultacji, chcemy puścić szybko sygnał, że jest jeszcze rok. Tymczasem została już złożona do laski marszałkowskiej zmiana duża tej ustawy. Nie możemy jednak robić tego szybko, ponieważ zbyt szybkie uchwalanie tak skomplikowanej ustawy nie jest dobrym rozwiązaniem. Potrzebujemy wielu miesięcy, żeby tę dużą ustawę bardzo dobrze przygotować, tutaj chodzi o konsultacje i z samorządami, i z przewoźnikami, to jest bardzo skomplikowana materia.

Bezpośrednio odpowiadając na pytanie, powiem, że jest to cykl roczny.

(Senator Piotr Zientarski: Dziękuję bardzo.)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Pan senator Florek. Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:

Panie Przewodniczący, oczywiście ja rozumiem, że było 6 lat, że samorządom – zresztą pewnie będą się wypowiadać – nie udało się tego do końca zrealizować i ten rok pewnie będzie potrzebny, to nie ulega wątpliwości. Pan marszałek mówił przed chwilą, że Sejm przygotowuje szerszą zmianę. Ja mam przed sobą druk sejmowy nr 528 i z tego druku wynika, że prawie dokładnie to samo, co my procedujemy, zostało skierowane do pierwszego czytania w Sejmie. Tu jest tylko mała różnica, czyli wynika z tego, że generalnie procedujemy, i Sejm, i Senat, w tej samej sprawie.

Senator Grzegorz Czelej:

Tak, dokładnie tego samego dnia do laski marszałkowskiej marszałków Senatu i Sejmu wpłynęła ta sama inicjatywa. Cóż, mogę z uśmiechem powiedzieć: gratuluję refleksu kolegom z Platformy. Dyskutujemy dokładnie nad tym samym, nad tą samą materią, która jest w Sejmie. Z tym że marszałek Senatu, marszałek Karczewski, podpisał tę inicjatywę szybciej. Posłowie byli o 2 czy 3 godziny wolniejsi niż ja w Senacie, ale marszałek Karczewski o kilka dni szybciej podpisał i skierował projekt do komisji. Ale tak, zgadza się, jesteśmy i w Sejmie, i w Senacie zgodni co do tej inicjatywy, choć my jesteśmy o parę dni szybsi na tym etapie.

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś…

Bardzo proszę, pani senator Rotnicka.

Senator Jadwiga Kazimiera Rotnicka:

Właśnie do tej sprawy chciałam się odnieść. Teraz się tylko zastanawiam, bo przecież nasza inicjatywa, nasza ustawa musi być przez Sejm przyjęta. Więc najpierw będzie nasza, a np. za 2 tygodnie następna? Zobaczymy, jak to jest…

(Głos z sali: To nic nie szkodzi…)

No, nie wiem, ale to jest, powiedzmy, organizacyjna sprawa.

Ja rozumiem, dlaczego nawet ten rok, skoro przypisy wymagają takiego okresu, jest ważny. Bo jednak kiedy się śledzi materiały, które dostaliśmy, okazuje się, że niewielka liczba samorządów podpisała takie porozumienia, bo to są chyba porozumienia, a przeważająca część tego nie uczyniła. Jeśli więc teraz będziemy wyraźnie weryfikować, że będzie tę rekompensatę dostawał tylko ten, kto podpisał i ma zaświadczenie, to… Bo rozumiem, że dotychczas było tak po jakimś przedłożeniu, tak?

(Głos z sali: Tak.)

Więc to wymaga czasu i ten okres do 2017 r. jest moim zdaniem uzasadniony.

Senator Grzegorz Czelej:

Jeżeli mogę odnieść się do wypowiedzi pani senator, to powiem, że procedowanie i tak długo trwało, bo ja złożyłem ten projekt w kwietniu, a musieliśmy go wysłać do konsultacji, więc mimo że ustawa jest bardzo prosta i oczywista, trwało to prawie 2 miesiące. Projekt dużej ustawy przygotowuję w konsultacji z ministerstwem.

(Rozmowy na sali)

(Senator Stanisław Kogut: Sprawa jasna.)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie?

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, ja mam jeszcze pytanie, jeśli można.)

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Przewodniczący całej komisji!

Jest pytanie do legislatora. Otóż w art. 90, który my zmienialiśmy w tekście pierwotnym – nie mówię o tych przepisach przejściowych, o które pan marszałek uzupełnił projekt w drodze autopoprawki – odnosimy się do wejścia w życie później kliku artykułów, z których dwa, a mianowicie art. 68 i 73, w ogóle nie są ujęte w tekście jednolitym, ich się już nie publikuje w tekście jednolitym. I teraz pytanie do legislatora: czy nie powinniśmy się odwołać do tych ustaw, o których zmianie mówią art. 68 i 73? Konkretnie art. 73 odnosi się do zmian w ustawie o transporcie drogowym, a art. 68 – do uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu drogowego. Bo tak naprawdę w tej chwili odnosimy się, w zmienianym art. 90, do przepisów, które wypadły z tekstu jednolitego, nie są publikowane, są pominięte.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Panie Senatorze, co prawda te 2 artykuły faktycznie zostały wycofane z ustawy, ale nadal pozostaje art. 46 ust. 1 pkt 1, który mówi właśnie o zagwarantowaniu wymogów technicznych, jeżeli chodzi o środki transportu. I oczywiście ciekawe, czy przedstawiciele urzędów marszałkowskich mogliby potwierdzić, że ten zakładany rok wystarczy na to, żeby przystosować środki transportu zgodnie z tym, czego wymaga art. 46 ust 1 pkt 1. Jeśli chodzi o te 2 artykuły, które wymienił pan senator Czerwiński, to wydaje mi się, mam informacje, że one nie straciły mocy prawnej, tylko zostały wycofane z ustawy.

Pani Legislator, bardzo proszę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Istnieją specjalne reguły, które regulują kwestie ogłaszania tekstu jednolitego ustawy. W związku z tym te wszystkie przepisy, tzn. to są tylko 2 przepisy, art. 68 i art. 73, są ujęte w innym miejscu w tekście jednolitym.

(Przewodniczący Stanisław Gogacz: Czyli on jest…)

One w dalszym ciągu obowiązują, tylko w publikowanym tekście jednolitym są ujęte w innym miejscu. Kiedy zajrzymy, skorzystamy z Leksa, to zobaczymy, że w miejscu przypadającym na art. 68 znajduje się informacja, że jest on pominięty, ale to nie oznacza, że go nie ma.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

No tak. W tym miejscu, Pani Mecenas, mamy takie tajemnicze sformułowanie „pominięte”, art. 66–76 są pominięte. Ale gdzie indziej można je znaleźć?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Danuta Drypa: Tak.)

Dobrze. Dziękujemy bardzo w takim razie.

Czy państwo przedstawiciele, marszałkowie, dyrektorzy chcecie wyrazić opinię na temat tego, czy ten rok wystarczy, czy poprzestaniemy na tej dyskusji? Czy ktoś z państwa senatorów…

(Głos z sali: Czy odmienne zdanie mają…)

Pani… Proszę o przedstawienie się i o krótką wypowiedź.

Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Agnieszka Zakęś:

Agnieszka Zakęś, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

Bardzo nas cieszy informacja dotycząca zmian w przepisach przejściowych, bo mieliśmy wiele obaw, jak by to funkcjonowało. Właściwie bez tych zmian by nie funkcjonowało. Tak że to jest dobra wiadomość.

W kwestii przystosowania i przygotowania… To nie jest tak, że my z czymś nie zdążyliśmy, staraliśmy się zdążyć i wykorzystać ten okres wakacji przepisów bardzo efektywnie. Niemniej jednak wchodzimy w zupełnie nową przestrzeń. W związku z tym my, samorządowcy, prosilibyśmy o wsparcie ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, tak aby wypracować jednolity model wdrażania. I dobrze, że jak mówił pan marszałek, będzie większa zmiana ustawy, bo możliwe, że te problemy… W tej chwili są one jakby techniczne, wynikają z wątpliwości, jak to wdrażać, w jaki sposób rozliczać, kto będzie gestorem tych środków, czy dopłaty do ulg ustawowych będą na takich samych zasadach jak w tej chwili, ponieważ… W przypadku kolei przejdą one w przyszłości, po 2017 r., z dopłat jako dotacji przedmiotowych na dotacje celowe, czyli będą na takich samych zasadach jak dzisiaj są dopłaty na autobusy. Czy to marszałkowie będą wypłacali, czy będą musieli zawierać odrębne umowy na dopłaty, mając już z przewoźnikami kolejowymi wieloletnie kontrakty?

Tu jest naprawdę wiele spraw, które chcielibyśmy wspólnie wypracować, więc jakaś platforma wymiany informacji i oczekiwań między organizatorami publicznego transportu zbiorowego a Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa bardzo by nam pomogła w wypracowaniu jednolitego modelu tak, aby w całej Polsce w jeden sposób podejść do tego tematu. A sprawa jest poważna i bardzo kosztowna. Ten wolumen, na przykładzie województwa dolnośląskiego, w przypadku przewozów kolejowych to około 26 milionów, a w przypadku autobusowych – 53 miliony. Mówimy więc o naprawdę bardzo dużym wydatku środków z budżetu państwa.

Prosilibyśmy – ja może powiem w imieniu kolegów z, ale przede wszystkim własnym, naszego urzędu marszałkowskiego – o taką możliwość współpracy, żeby wypracować model postępowania ze środkami budżetowymi. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo pani.

Ja myślę, że kiedy rozpoczną się prace nad kompleksową nowelizacją, o czym mówił pan marszałek, to będzie to wtedy nawet wskazane. Będzie wielka potrzeba, żebyście państwo, dla dobrej legislacji, się włączyli. To, o czym przed chwilą pani powiedziała, będzie wtedy jak najbardziej wskazane. Teraz jednak nasza ścieżka legislacyjna sprowadza się do wprowadzenia zmian, które mamy w druku nr 156.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?

Bardzo proszę, pan marszałek województwa lubelskiego, członek zarządu.

Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Paweł Nakonieczny:

Dziękuję bardzo.

Paweł Nakonieczny.

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Ja chciałbym spróbować troszkę pośrednio odpowiedzieć na pytanie, wątpliwość, czy ten rok, który jest planowany jako czas przedłużenia terminu wejścia w życie zmian ustawowych, wystarczy na dostosowanie się jednostek samorządu terytorialnego, przewoźników, wszystkich podmiotów, które są zaangażowane w publiczny transport zbiorowy. I mam obawy, chociażby z tego powodu, z jakiego dzisiaj tutaj się spotykamy. Było 5 lat. Samorządy, przewoźnicy mieli 5 lat wakacji legislacyjnych, żeby móc dostosować się do przepisów ustawy. 5-letnie wakacje legislacyjne to przypadek, powiedziałbym, rzadko chyba spotykany w ustawodawstwie.

(Głos z sali: Bardzo rzadko.)

Bardzo rozsądny skądinąd. I tak naprawdę to dzisiaj, jutro, pojutrze jest, będzie wysyłany sygnał ze strony władz ustawodawczych do wszystkich tych podmiotów, które zaniedbały swoje obowiązki w trakcie tych 5 lat, zlekceważyły je sobie. Wysyłany jest sygnał w postaci pewnej nagrody dla nich, prawda? Nie wykonali zaleceń ustawowych, byli opieszali w tym zakresie i zamiast dostać, w moim przekonaniu, czerwoną kartkę albo co najmniej żółtą ze strony władz wykonawczych i ze strony legislatywy, a w końcu i ze strony wyborców, dostają nagrodę. Stąd zgłaszam obawy w imieniu władz województwa lubelskiego, mamy takie obawy, czy ten rok wystarczy, a nawet, powiem szczerze, jestem raczej pewien, że nie wystarczy. Albo ten rok wykorzysta się, żeby gruntownie przemodelować te zapisy ustawowe, albo to się po prostu nie uda.

Podzielę się na koniec jeszcze jedną refleksją. Otóż wydaje mi się, że ten pomysł na zmiany ustawodawcze w takim zakresie, wychodził naprzeciw ocenie stanu faktycznego. To nie jest chyba tak, ja podzielam pogląd wnioskodawców tej ustawy z 2010 r., że my możemy być zadowoleni z organizacji transportu zbiorowego w Rzeczypospolitej Polskiej i ten stan, który jest dzisiaj, jest zadowalający. W wielu obszarach on jest niezadowalający i nie odpowiada potrzebom nowoczesnego państwa i nowoczesnego transportu. My dzisiaj tak naprawdę robimy bardzo wyraźny krok wstecz, trochę krok wstecz, a trochę w nieznane. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś jeszcze?

Pan marszałek. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Czelej:

Bardzo dziękuję za te głosy, one oddają to, dlaczego to jest rok. Podzielam te obawy, ale rok jest bardzo optymistycznym terminem, przy założeniu, że dopracujemy ustawę do końca tego roku i samorządy będą wiedziały, jak przygotować się do nowych rozwiązań, które wejdą w życie za półtora roku. Bardzo dziękuję za te głosy, bo one oddają też stopień skomplikowania materii i odpowiadają na pytanie, dlaczego potrzebujemy na dużą ustawę tak dużo czasu. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Proszę o przedstawienie się i krótką wypowiedź.

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Bogdan Oleksiak:

Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Bogdan Oleksiak, ministerstwo infrastruktury.

Chciałbym tylko dodać, że ten rok był konsultowany z ministerstwem infrastruktury. Owszem, budzi obawy to, że jest to może za krótki czas. Ale tak naprawdę na całkowitą implementację rozporządzenia nr 1370, które to rozporządzenie jakby konsumuje ustawa będąca przedmiotem dzisiejszego posiedzenia, mamy czas do 3 grudnia 2019 r. To wynika z art. 8 ust. 2 wymienionego przeze mnie rozporządzenia nr 1370. W związku z tym uznaliśmy, że faktycznie, biorąc pod uwagę skomplikowany charakter tych zmian… To jest jak z egzaminem: siadamy, żeby się do niego przygotować tuż przed terminem. Dlatego też może lepiej dać sobie rok, bo gdyby coś jeszcze nie wyszło i trzeba by było dopracować niektóre rozwiązania zapisane w ustawie, będzie jeszcze czas na ewentualne dopracowanie zmian. Myślę, że wszyscy dotrzymają tego terminu i uda się zrobić te wszystkie zmiany właśnie w ten zaproponowany rok, czyli do 1 stycznia 2018 r. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo. Myślę, że w jakiś sposób się uspokoiliśmy.

Bardzo proszę o przedstawienie się.

Ekspert w Związku Powiatów Polskich Marcin Maksymiuk:

Dziękuję, Panie Przewodniczący!

Maksymiuk Marcin, Związek Powiatów Polskich.

Szanowni Państwo, my doceniamy inicjatywę Senatu, tylko nie chcemy też wychodzić z założenia, że ten rok to jest kupowanie przez nas czasu. Podejście samorządów do tego problemu jest bardzo złożone, nie można powiedzieć, że wszystkie samorządy są opieszałe i nie wywiązują się ze swoich zadań. My od kwietnia, odkąd pojawiła się informacja o inicjatywie Senatu, dostajemy dziennie kilka telefonów, co robić w sytuacji, w której zaraz zmienia się ustawa. Bo mniej więcej do czerwca bądź maja nie wiedzieliśmy w ogóle, jaka to będzie zmiana. Liczyliśmy na trochę większą zmianę dotyczącą prawa wyłącznego czy chociażby tych rekompensat, a zmiana jest taka, że daje nam czas. My nie chcemy tego czasu zmarnować ani spotykać się tu z państwem za rok i jeszcze raz przepracowywać przesunięcie terminu, tego nie chcemy. Chcemy się włączyć w szerokie konsultacje dotyczące procedowania tej ustawy i z góry deklaruję, że Związek Powiatów Polskich chce pracować w grupie roboczej, która będzie przygotowywała nową ustawę, tak żeby samorządy powiatowe były poinformowane jako pierwsze, aby mogły spokojnie wdrożyć zmiany i zmieścić się w tym roku. Dziękuję państwu bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa, naszych gości czy z ministerstwa infrastruktury, czy nasi goście samorządowcy… Skoro nie, to myślę, że powinniśmy…

Pan… Proszę o przedstawienie się i krótką wypowiedź.

Naczelnik Wydziału Transportu Drogowego w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów Jacek Jóźwik:

Jacek Jóźwik, Ministerstwo Finansów.

Chciałbym jeszcze tylko króciutko wyrazić pewną wątpliwość odnośnie do procedowanych przepisów. Mianowicie jak miałoby się wejście w życie tej nowelizacji do rozstrzygniętych już przetargów przez wielu organizatorów? I na ile te przepisy skutkowałyby potencjalnymi roszczeniami, np. operatorów, którzy już zostali w wielu wypadkach wyłonieni?

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Czy pani legislator, czy pan marszałek, czy…

Tu chodzi o to, że jak rozumiem, zostały przetargi…

(Naczelnik Wydziału Transportu Drogowego w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów Jacek Jóźwik: Wielu organizatorów już się przygotowało na wejście w życie przepisów od 1 stycznia 2017 r., tak jak to zaplanowano 5 lat temu.)

Tak jakby to nie było przesunięte o rok, jak rozumiem.

Czy to rodzi jakieś problemy natury prawnej?

Bardzo proszę pana o przedstawienie się i o krótką wypowiedź.

Dyrektor Wydziału Transportu w Departamencie Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Artur Gulczyński:

Artur Gulczyński, dyrektor, urząd marszałkowski, Dolny Śląsk.

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, chcę poinformować, że oczywiście część urzędów marszałkowskich ogłosiła przetargi, ale się wycofała, tak że dzisiaj można powiedzieć: nie ma tego problemu, chociaż dobrze, że ten temat jest w tej chwili omawiany.

Druga sprawa, w związku z wypowiedzią przedmówcy ze Związku Powiatów Polskich. Też byśmy chcieli jako urząd marszałkowski, urzędy marszałkowskie brać udział w komisji roboczej zajmującej się tymi ustawami. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Chciałbym zapytać pana przedmówcę, czy zna pan jakiś konkretny przykład, czy to jest tylko hipoteza, że tak może być.

Naczelnik Wydziału Transportu Drogowego w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów Jacek Jóźwik:

Analizując te przepisy, zaczęliśmy przypuszczać, że może się pojawić tego typu sytuacja i stąd – ponieważ mamy tutaj dobre audytorium, są osoby, które uczestniczą na bieżąco w pracach, m.in. przedstawiciele urzędów marszałkowskich – teraz ten głos, żeby sobie to po prostu wyjaśnić. Żeby kompleksowo było…

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Jednak państwo, którzy tu są, nie sygnalizują nam, żeby takie problemy powstały. Gdyby pan jako przedstawiciel ministerstwa posiadł wiedzę, jeszcze zanim odbędzie się posiedzenie plenarne, to oczywiście prosimy o informacje. Dobrze?

(Naczelnik Wydziału Transportu Drogowego w Departamencie Wspierania Polityk Gospodarczych Jacek Jóźwik: Oczywiście.)

Pan marszałek. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Czelej:

Oczywiście została zrobiona ocena skutków regulacji i z niej nie wynika, aby to był problem. Powiem, że jest odwrotnie: gigantycznym problemem byłoby, gdybyśmy takiego sygnału nie puścili i gdyby ta ustawa miała wejść w życie. Jeszcze raz podkreślę: mieliśmy tutaj do czynienia z wypowiedziami, które sygnalizują wierzchołek góry lodowej, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania materii. Przygotowanie tej ustawy teraz na szybko, na maj, tak abyście tę ustawę widzieli w pełnym kształcie, nie jest możliwe. Co do tego nie mamy chyba wątpliwości, stąd jak najszybszy sygnał, że dajemy sobie rok na dopracowanie ustawy, a to, że będziemy ją z państwem konsultować, jest tak oczywiste, że nie wymaga komentarza.

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Tak, oczywiście. Dziękuję bardzo.

Pan marszałek przypomniał o tym, że dysponujemy oceną skutków regulacji i w tej ocenie w odpowiednim dziale nie znajdujemy informacji, żeby to miało rodzić jakieś negatywne następstwa, ale gdyby coś się pojawiło, to oczywiście będziemy wdzięczni za informację przed posiedzeniem plenarnym.

Jeżeli nie ma innych głosów, proszę państwa, to przystąpimy do głosowania.

Jest jedna poprawka, zgłoszona przez pana marszałka inicjatora. Ja rozumiem, że pan marszałek odczytał już tę poprawkę?

(Senator Grzegorz Czelej: Tak.)

Czyli ja już nie muszę jej odczytywać, prawda?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

W takim razie najpierw przegłosujemy poprawkę, a później cały projekt ustawy z przyjętą poprawką, jeżeli będzie ona przyjęta.

Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem poprawki przedstawionej przez marszałka? (23)

Kto jest przeciwny? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.

Teraz przegłosujemy projekt ustawy z przyjętą poprawką.

Kto jest za przyjęciem projektu ustawy z druku nr 156 z przyjętą przed chwilą poprawką? (24)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo. Ustawa z przyjętą poprawką została przyjęta.

Jeżeli chodzi o sprawozdawcę, to czy pan marszałek… Bardzo dziękujemy, skoro nie ma innych propozycji i jest zgoda 3 połączonych komisji.

Dziękuję bardzo naszym gościom za to, że państwo przybyliście z urzędów marszałkowskich, z powiatów…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Dziękuję ministerstwom za przybycie, no i oczywiście wszystkim państwu, którzy przybyli jako goście, i państwu senatorom.

Dziękuję bardzo.

Zamykam posiedzenie 3 połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 47)