Narzędzia:

Wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 34), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 35), Komisji Ustawodawczej (nr 72) w dniu 22-06-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury (34.),

Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (35.)

oraz Komisji Ustawodawczej (72.)

w dniu 22 czerwca 2016 r.

Porządek obrad:

1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.) (druk senacki nr 107).

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 07)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Infrastruktury Stanisław Kogut)

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Państwo Drodzy, otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Infrastruktury.

Witam serdecznie członków jednej i drugiej komisji. Chciałbym także serdecznie powitać pan ministra Jasińskiego i wszystkich zaproszonych gości.

Zadaję pytanie, czy na sali znajdują się przedstawiciele firm lobbystycznych. Stwierdzam, że nie ma takich przedstawicieli.

Punkt 1. porządku obrad: pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (cd.) (druk senacki nr 107)

W związku z tym, Państwo Drodzy, że na poprzednim posiedzeniu została ogłoszona przerwa, a pan senator Peczkis i pan minister Jasiński mieli się spotkać, proszę pana ministra Jasińskiego o przedstawienie, jaki jest efekt tego spotkania. Czy powstało coś nowego, czy nie?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

A przepraszam, komisja finansów. Tak.

(Głos z sali: Budżetu i finansów.)

Budżetu i finansów. Tak jest.

Oddaję głos panu ministrowi.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Jasiński:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym poinformować o ustaleniach po rozmowach z panem senatorem Peczkisem. Chociaż robiliśmy to tylko i wyłącznie na odległość – to od razu przyznaję – ponieważ obaj mocno jesteśmy zajęci, to konsultacja oczywiście, tak jak pan senator prosił, miała miejsce. Stwierdzam po tych 2 miesiącach albo nawet więcej, po tych wielu tygodniach prac nad tzw. projektem Peczkisa, że to nie był zmarnowany czas, że ten czas był niezwykle inspirujący. Można podziękować panu senatorowi Peczkisowi za to, że zainspirował Ministerstwo Finansów do przygotowania odpowiedniej metodologii wyliczeń skutków finansowych różnych rozwiązań. Stwierdzamy to jako rzecz niezwykle istotną przy obecnym kształcie budżetu. Jak państwo wiecie, w tej chwili raczej pracujemy nad takimi rozwiązaniami prawnymi, które mają zapewnić odpowiednie wpływy do budżetu. Nie ulega wątpliwości, że projekt pana senatora Peczkisa mógł mieć, niestety, negatywny wpływ finansowy. Myśmy bardzo wnikliwie przeliczali różne elementy konstrukcji tego podatku i, niestety, ostateczna konstatacja jest taka, że trudno będzie przy tej propozycji uzyskać neutralny wpływ do budżetu.

To nie był jednak koniec dyskusji, bo uważamy, że założenia tego projektu są jak najbardziej trafne, absolutnie trafne, społecznie oczekiwane. To rozwiązanie jest absolutnie prokonsumenckie. Uważamy, że społeczeństwu należy się tego typu rozwiązanie, które będzie dla niego korzystne. I w związku z tym te założenia utrzymujemy. Chcielibyśmy – mam nadzieję, że taka będzie również wola pana senatora Peczkisa – zaproponować inną konstrukcję tego rozwiązania dotyczącego podatku, które zapewni neutralność dla budżetu. Przy obecnej polityce i obecnych uwarunkowaniach jest to niezwykle dla kierownictwa Ministerstwa Finansów ważne.

Poczyniliśmy pewne założenia, z którymi mógł się zapoznać również pan senator Peczkis. Pozwolę sobie tylko i wyłącznie, oczywiście jeżeli pan przewodniczący pozwoli…

(Przewodniczący Stanisław Kogut: Proszę, proszę.)

…bardzo ogólnie o tym powiedzieć. Tutaj za podstawę opodatkowania chcielibyśmy przyjąć poziom emisji CO2 pojazdu. Mamy pewne przymiarki co do proponowanych stawek opodatkowania. Oczywiście nie będę ich tutaj podawał, bo może to byłoby za wcześnie. Określony został zakres przedmiotowy tej konstrukcji – samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tysiąca tony, zgodnie z definicją zawartą w prawie o ruchu drogowym. Przewidujemy pewne ryczałty dla pojazdów bez określonej emisyjności, przewidujemy również dosyć duży katalog zwolnień z opodatkowania, np. dla osób starszych, i pewną określoną formułę poboru owego podatku. Oczywiście te założenia jakoś tam są znacznie uszczegółowione. Jak powiedziałem, w tej chwili jedynym spośród państwa grona senatorem, który zapoznał się z tym i wstępnie to przeanalizował, jest senator Peczkis. I też mogę zdać się na jakąś wstępną jego ocenę. O co ewentualnie proszę pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję serdecznie panu ministrowi.

Teraz proszę pana senatora Peczkisa o ustosunkowanie się do stanowiska Ministerstwa Finansów.

Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Peczkis:

Dziękuję.

Na podstawie obserwacji sytuacji, która jest państwu znana, bo to było przedmiotem wcześniejszych posiedzeń, zaproponowałem prostą zmianę. Ona miała tę sytuację odwrócić, zmienić. Taki był cel tej prostej zmiany. W aspekcie finansowym to faktycznie, zgodnie z obliczeniami według wytycznych, nie zamyka się w tej samej kwocie, która jest obecnie. A w aspekcie jakościowym dążymy do wykorzenienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu tej całej gałęzi gospodarki.

Ja powiem tak: jeżeli chodzi o te zmiany, to one bazują na kilku punktach, które zostały zaproponowane. Nie co do wszystkich mamy zgodność.

Pierwsze kryterium to będzie kryterium podstawowe dotyczące pojemności silnika. Kategorie będą mocno powielone, to znaczy, nie będzie tak jak teraz określenia: do 2000 cm3 i powyżej 2000 cm3. To powinno być kryterium, które będzie dużo bardziej uszczegółowione. Czyli będzie tych kategorii po prostu więcej.

Drugie kryterium to jest kryterium, mówiąc krótko, normy euro. Ona dotyczy pojazdów benzynowych, pojazdów diesla. W tej normie jest rozróżnienie, jest podana… W praktyce mówimy tylko o trzech normach – Euro 4, Euro 5 i Euro 6. Norma Euro 4 została wymuszona dyrektywą w roku 2006, więc dotyczy pojazdów 10-letnich. A więc niżej już nie schodzimy.

Jeżeli chodzi o kolejny aspekt, to jest to odejście od tzw. czynnika ludzkiego, od rzeczoznawcy, od kogoś, kto wycenia wartość. Czyli proponowane zmiany będą odbiegały od ustalania akcyzy w oparciu o wartość samochodu. Akcyza nie powinna być, według mnie, uzależniona od wartości samochodu, bo ta wartość jest kształtowana przez ludzi, którzy oceniają wartość samochodów, zwłaszcza używanych.

Czwarte kryterium – ewentualne i na razie do dyskusji – to rozdzielenie pomiędzy autami nowymi i używanymi. I bardzo ważne, kluczowe: wszystkie zmiany, które proponujemy, według mnie powinny zakładać brak zmian w przypadku pojazdów najmniejszych, pojazdów najtańszych, pojazdów nowych. To znaczy osoby, które kupują pojazdy najtańsze, pojazdy nowe nie powinny odczuć skutków finansowych tej zmiany, ewentualnie nie powinny odczuć podwyżki. Czyli te osoby, które kupują pojazdy najtańsze, pojazdy nowe nie powinny odczuć tej zmiany.

Te kryteria, które państwu przedstawiłem, ja jestem w stanie zaakceptować. Myślę, że koledzy i towarzystwa, z którymi się kontaktowałem, również są w stanie je zaakceptować. Zmierzamy do tego, żeby ta wartość podatku…

Aha, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Ja prosiłem i wnioskowałem o zmianę tego konkretnego podatku płaconego w kraju tylko raz, przy pierwszej rejestracji. Czyli zarówno od nowych, jak i od używanych pojazdów, ale przy pierwszej rejestracji. I tego bym się trzymał. To znaczy była taka propozycja, żeby to był znacznie niższy podatek, ale coroczny. Ja jestem zdania, że to byłoby nie fair wobec osób, które np. rok temu zakupiły pojazd i zapłaciły podatek akcyzowy, bo teraz dostałyby kolejne podatki w ratach. Ja proponuję zmianę istniejącego podatku, ale nie chcę w ten sposób wprowadzać nowego podatku. A więc jeśli zmierzałoby to do wprowadzenia nowego, zamiennego, innego podatku, to… To nie było i to nie jest moją intencją. Dziękuję.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Dziękuję panu senatorowi.

W związku z tym, że jest dobra wola Ministerstwa Finansów… Bo, Państwo Drodzy, jak będziemy coś forsować na siłę, a będzie negatywne stanowisko Ministerstwa Finansów, to po prostu nic nie zrobimy.

Panie Ministrze, ile potrzeba czasu, żeby bardzo merytorycznie przygotować do tego projektu ustawy poprawki, które wniósł senator Peczkis?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Jasiński:

Panie Przewodniczący, myślę, że na koniec wakacji bylibyśmy gotowi.

Przewodniczący Stanisław Kogut:

Państwo Drodzy, ja proponuję, żeby to były 3 miesiące. Ino, żeby wszystko było przygotowane merytorycznie i z uzasadnieniem. Tak żeby państwo, panie i panowie senatorowie trzech komisji, przyjęli tę ustawę bez poprawek.

W związku z tym, Państwo Drodzy, ja w imieniu 3 komisji – Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawczej i Komisji Infrastruktury – ogłaszam 3-miesięczną przerwę.

Upoważniamy kolegę senatora Peczkisa do kontrolowania i do przygotowania projektu tej ustawy tak, żebyśmy na następnym posiedzeniu tę ustawę mogli przyjąć i żeby poszła ona pod obrady Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję serdecznie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 18)