Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 20), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 15) w dniu 30-01-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (20.)

oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (15.)

w dniu 30 stycznia 2016 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo o prokuraturze.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 16)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Ustawodawczej Stanisław Gogacz)

Przewodniczący Stanisław Gogacz:

Mamy kworum obu komisji, w związku z tym otwieram posiedzenie dwóch połączonych komisji, którego celem jest rozpatrzenie wniosków legislacyjnych złożonych do ustawy – Prawo o prokuraturze.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy – Prawo o prokuraturze

Chciałbym przywitać wszystkich obecnych podczas posiedzenia naszej komisji. Witam gości: pana Darkowskiego Tomasza z Ministerstwa Sprawiedliwości, pana dyrektora; pana naczelnika Wydziału do spraw Kasacji w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, pana Pasionka Marka; pana Warchoła Marcina, wiceministra w Ministerstwie Sprawiedliwości. Witam panią legislator, panią mecenas Katarzynę Konieczko. Witam panie i panów senatorów oraz wszystkich obecnych na dzisiejszym posiedzeniu.

Proszę państwa, w porządku naszych obrad jest ustosunkowanie się do wniosków legislacyjnych, jakie zostały zgłoszone do ustawy.

Chciałbym, żebyśmy przystąpili do głosowania.

Pierwszy wniosek, najdalej idący, to jest wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek został zgłoszony przez mniejszość Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Jeżeli nie ma innych głosów, to bardzo proszę o przystąpienie do głosowania.

Kto z państwa jest za odrzuceniem ustawy? (3)

Kto jest przeciwny? (12)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Wobec tego, że wniosek o odrzucenie ustawy nie uzyskał większości, nie został przyjęty, przechodzimy do drugiego wniosku. Jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek został zgłoszony przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku? (11)

Kto jest przeciwny? (3)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję bardzo.

Wobec przyjęcia drugiego wniosku pozostałe wnioski są już bezprzedmiotowe.

Proszę o wyznaczenie osoby, która byłaby sprawozdawcą.

Jeżeli pan profesor, pan przewodniczący Seweryński, który był sprawozdawcą większości do tej pory, zechce być sprawozdawcą, to oczywiście bardzo proszę. Jeżeli nie ma innych głosów, jeżeli wszyscy państwo się na taki wybór zgadzacie, proponuję, żeby tak właśnie było.

Zamykam posiedzenie komisji.

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 20)