Narzędzia:
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 8) w dniu 29-01-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (8.)

w dniu 29 stycznia 2016 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 33)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Jarosław Duda)

Przewodniczący Jarosław Duda:

Szanowni Państwo, witam ponownie.

Jeśli pozwolicie, rozpoczniemy nasze posiedzenie.

Witam pana ministra razem ze współpracownikami. Przepraszam za to 45-minutowe przestawienie, ale ono wynikało z tego, że jeszcze nie byliśmy gotowi z zestawieniem poprawek.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Zatem w drugim czytaniu zostały zgłoszone te poprawki, których zestawienie państwo macie przed sobą.

Do moich obowiązków i przywilejów należy przegłosowanie zgodnie z kolejnością tychże poprawek.

Zatem poczynając od wniosku najdalej idącego, a mianowicie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek…

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Przewodniczący…)

Proszę bardzo.

(Senator Mieczysław Augustyn: Kto jest…)

O tym samym rozmawialiśmy przed chwilą z panem przewodniczącym Szymańskim i z panem sekretarzem…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale powoli, powoli. Zanim będziecie, to…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Przewodniczący!)

Ale to jest naturalna kolej rzeczy. Tak się głosuje. Zatem niestety albo „stety”, jak kto woli, przechodzimy do głosowania nad wnioskiem najdalej idącym.

A mianowicie, kto z pań i panów senatorów jest za tym, aby przyjąć ustawę bez poprawek, proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (0)

Zatem informuję państwa senatorów, że…

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zaraz, zaraz przejdziemy, przejdziemy…

…wniosek najdalej idący został przegłosowany.

W tej chwili jest możliwość zgłoszenia…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Pan senator nie może głosować.

Zatem chciałbym zapytać, czy są wnioski mniejszości.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jeżeli pan przewodniczący się przyłączy…)

Nas dwóch jest do zgłoszenia wniosków mniejszości na sali plenarnej…

(Senator Mieczysław Augustyn: Wszystkie zawarte w zestawieniu.)

Wszystkie zawarte w zestawieniu.

(Senator Antoni Szymański: Czy może pan być sprawozdawcą? Ja być może wyjadę. Nie wykluczam.)

Pan przewodniczący Antoni Szymański niekoniecznie z różnych względów może się podjąć tej roli.

Czy pan senator zechce być sprawozdawcą?

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja będę wnioski mniejszości…)

(Senator Antoni Szymański: Nie, jeżeli wniosek mniejszości, to nie.)

Ale my jesteśmy razem…

(Senator Antoni Szymański: Aha.)

My jesteśmy razem…

(Senator Stanisław Kogut: Kolego Szymański, co to ma być…)

Zaraz, powoli, powoli.

Panie Senatorze, podejmie się pan?

(Senator Antoni Szymański: Tak, tak.)

Dobrze. Zatem sprawozdawcą nadal będzie pan senator Antoni Szymański.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner: Ja chciałabym tylko jeszcze powiedzieć…)

Proszę państwa jeszcze o chwilę cierpliwości.

Pani legislator.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

…o takiej formalnej kwestii. W zestawieniu znajdzie się uwaga o łącznym głosowaniu nad wnioskami nr 1, 2, 3 i 6 oraz 4 i 7. Chodzi o to, żeby po prostu nie było wątpliwości. Bo one się ze sobą łączą. Dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Duda:

Dziękuję, Pani Mecenas.

Zatem zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji.

Dziękuję państwu za udział. Dziękuję panu ministrowi wraz ze współpracownikami.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 37)