Narzędzia:
Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (nr 6), Komisji Ustawodawczej (nr 17), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 13) w dniu 29-01-2016
Uwaga! Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym

Zapis stenograficzny

– wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (6.),

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (13.)

oraz Komisji Ustawodawczej (17.)

w dniu 29 stycznia 2016 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Jarosław Rusiecki)

Przewodniczący Jarosław Rusiecki:

Sądzę, że minęła godzina od ogłoszonej przez panią marszałek przerwy i możemy rozpocząć posiedzenie trzech połączonych komisji: Komisji Obrony Narodowej, Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Witam panów przewodniczących. Witam państwa senatorów. Witam pana ministra.

Punkt 1. porządku obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 9. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo, przedmiotem dzisiejszego posiedzenia jest rozpatrzenie poprawek do ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Te wnioski i poprawki są w druku przedłożonym państwu do dzisiejszej debaty na posiedzeniu połączonych komisji. Ja przypomnę, że jest wniosek o odrzucenie ustawy, jest wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i są wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy. Szanowni Państwo, i te wnioski możemy rozpatrywać w czasie tego posiedzenia. Chciałbym, Szanowni Państwo…

Przepraszam jeszcze nie powitałem pana dyrektora Biura Legislacyjnego. Witam państwa bardzo serdecznie – wszystkich pracowników Kancelarii, którzy nas wspierają swoją aktywnością.

Czy pan dyrektor ma jakieś uwagi?

(Głos z sali: Nie, nie.)

Myślę, że możemy rozpocząć procedowanie związane z dzisiejszym posiedzeniem.

Szanowni Państwo, chciałbym postawić wniosek o głosowanie w sprawie odrzucenia ustawy.

Kto z państwa jest za…

(Głos z sali: Uzasadnienie.)

Przepraszam, oczywiście uzasadnienie będzie.

Chcę rozpocząć procedowanie pierwszego wniosku.

Proszę. Pan przewodniczący, pan senator Bogdan Klich – uzasadnienie wniosku o odrzucenie ustawy.

Senator Bogdan Klich:

Bardzo panu dziękuję, Panie Przewodniczący.

Panie i Panowie Senatorowie!

Największy niepokój w tej ustawie budzi to, co w niej nie powinno się znaleźć. Bowiem w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z roku 2014 nie było mowy o tym, że będą jakiekolwiek dodatkowe regulacje dotyczące dostępu służb oraz Policji – nie będę wymieniał, o jakie służby chodzi, bo przecież wiemy, o jakie – do danych internetowych.

Po pierwsze, pod tym względem ten obszar do tej pory był obszarem wolności. Pod tym względem ten obszar cieszył się, że tak powiem, pewnymi procedurami, które gwarantowały to, że użytkownicy internetu mieli poczucie prywatności. Służby musiały wystąpić z wnioskiem bądź też zastosować konkretne postępowanie, które było warunkiem sine qua non pozyskiwania danych internetowych. W tej chwili ze względu na odpowiednie zapisy ustawowe zwiększa się kompetencja służb w tym zakresie. Przypomnę o pojęciu zapobiegania, czyli profilaktyki. Zapobieganie, profilaktyka sprawia, że służby bez względu na to, czy toczy się konkretne postępowanie, czy nie, będą miały prawo pozyskiwania danych internetowych o osobach i sporządzania profili o użytkownikach internetu. To w radykalny sposób zmniejsza swobodę użytkowników internetu.

Po drugie, oczywiście służby miały prawo do tego, aby podpisywać z usługodawcami, dostarczycielami usług umowy, na mocy których korzystały z tych usług, ale teraz w odpowiednim artykule jest mowa o tym, że bez udziału pracowników tych firm, czyli automatycznie. Automatycznie tzn. zgodnie z wolą służb.

Po trzecie wreszcie, jest kwestia kontroli sądowej. Uważamy, że kontrola sądowa może stać się kontrolą fikcyjną ze względu na to, że będzie obejmowała tak naprawdę zestawienie statystyczne dotyczące tego, ile w danym czasie, konkretnie w ciągu pół roku, zastosowano pozyskań danych internetowych, rodzajów tych danych oraz kategoryzacji ewentualnych przestępstw. Sąd będzie mógł, ale nie będzie musiał wystąpić o uzasadnienie tych działań służb i Policji. Jeżeli będzie to fakultatywne, to przy ilości działań ze strony służb i Policji jest bardzo prawdopodobne, że nie będzie występował, a zatem ta kontrola będzie fikcyjna. Te powody skłaniają do tego, aby wystąpić z wnioskiem o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Jarosław Rusiecki:

Dziękuję panu przewodniczącemu Bogdanowi Klichowi.

Teraz chciałbym postawić wniosek…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Panie Marszałku, był jeden wniosek o uzasadnienie. Myślę, że nie ma potrzeby rozszerzania dyskusji.

Myślę, że możemy, Panie Ministrze, przystąpić do głosowania…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja chciałbym uzupełnić, bo to było przedmiotowe…)

Debata, Szanowni Państwo, była bardzo obszerna i w czasie posiedzenia komisji, i w czasie całego wczorajszego dnia, i dzisiaj przed południem.

Myślę, że możemy przystąpić do przegłosowania wniosku o odrzucenie ustawy zgłoszonego przez grupę senatorów.

Kto z państwa jest za odrzuceniem wniosku o… Przepraszam.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

…Za przyjęciem wniosku o odrzucenie ustawy? (7)

Kto jest przeciw? (15)

Kto się wstrzymał? (2)

Stwierdzam, że wniosek o odrzucenie ustawy został odrzucony.

Chciałbym przejść do drugiego wniosku, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów chciałby prosić o…

Bardzo proszę, pan senator Robert Mamątow.

Senator Robert Mamątow:

Dziękuję bardzo.

Byłem wnioskodawcą na poprzednim posiedzeniu komisji. Ja powiem krótko. W swoim wystąpieniu pan minister dobitnie wykazał, że ta ustawa jest konieczna. Możemy być spokojni. Nie będzie żadnej inwigilacji internetu. To wszystko jest zabezpieczone. Jak ktoś się wczytał dokładnie w ustawę, powinien być spokojny. Dlatego wnoszę o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Przewodniczący Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Stawiam wniosek o głosowanie nad przyjęciem ustawy bez poprawek.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki. (14)

Dziękuję.

Kto jest przeciw? (9)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję bardzo.

Stwierdzam, że wniosek o przyjęcie ustawy uzyskał większość, został przyjęty.

W związku z tym, Szanowni Państwo, głosowanie nad wnioskami mniejszości jest nieuzasadnione.

Ja chciałbym tylko państwa wnioskodawców zapytać, czy podtrzymują swoje stanowisko i swoje poparcie dla tych wniosków. Kto spośród członków komisji będzie prezentował wnioski w czasie głosowania na sali plenarnej Senatu? I które wnioski?

Bardzo proszę, pani senator Grażyna Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!

Ja zaprezentuję wszystkie poprawki mniejszości zawarte w zestawieniu. Muszę podać drugą osobę. Prawda? Pan senator Libicki.

Przewodniczący Jarosław Rusiecki:

Dziękuję bardzo pani senator Grażynie Sztark i panu senatorowi Libickiemu za to, że będą prezentować wnioski mniejszości.

Pozostało nam, Szanowni Państwo, wybrać osobę, która będzie sprawozdawcą w czasie plenarnego posiedzenia.

Dziękuję państwu bardzo.

Spotykamy się na głosowaniu na sali plenarnej.

Zamykam posiedzenie połączonych komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 20)