Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

z17
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
8 01.02.2012 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie Unii Europejskiej środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników (druk senacki nr 31).
  Opinia:
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
7 19.01.2012 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy  o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.
6 18.01.2012 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. (druk senacki nr 34, druki sejmowe nr 103, 125 i 125-A).
5 11.01.2012 r.
 1. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca planowanych zamierzeń resortu.
 2. Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat harmonogramu prac nad pakietem projektów rozporządzeń: KOM(2011) 625, KOM(2011) 626, KOM(2011) 627, KOM(2011) 628, KOM(2011) 629, KOM(2011) 630, KOM(2011) 631.
 3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej – KOM(2011) 625.
 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynków”) – KOM(2011) 626.
 5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – KOM(2011) 627
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej – KOM(2011) 628.
 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych – KOM(2011) 629.
 8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 w związku ze stosowaniem płatności bezpośrednich dla rolników w odniesieniu do roku 2013 – KOM(2011) 630.
 9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli – KOM(2011) 631.
 10. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wezwania Rządu RP do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

4 21.12.2011 r.
 1. Ustalenie harmonogramu pracy komisji.
 2. Podział części budżetowych i innych planów finansowych zawartych w budżecie państwa na 2012 r. dotyczących zakresu merytorycznego komisji.
 3. Omówienie dokumentów unijnych skierowanych do rozpatrzenia przez komisję.
3 30.11.2011 r.
 1. Wybór zastępców przewodniczącego komisji.
 2. Sprawy organizacyjne.
2 17.11.2011 r.
 1. Sprawy organizacyjne.
1 17.11.2011 r.
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego.
z17
Poprzednia strona