Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
242 11.03.2015 r.
 1. Sprawy różne.

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu poszerzenia w ustawie kombatanckiej katalogu podmiotowego ofiar represji o byłych „żołnierzy-górników” (cd.) (P8-22/14).
  Materiały:
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 1
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 2

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945-1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P8-24/14).
  Materiały:
  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia dla gmin obowiązku podlegania podatkowi od nieruchomości (cd.) (P8-21/14).
  Materiały:
  Minister Finansów 1
  Minister Finansów 2

 retransmisja posiedzenia

241 11.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 835, druki sejmowe nr 2356 i 3118).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk senacki nr 833, druki sejmowe nr 1633, 2539 i 3074).

 retransmisja posiedzenia

240 05.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

239 05.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

238 05.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

            retransmisja posiedzenia

237 04.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Peru o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Limie dnia 27 maja 2014 r. (druk senacki nr 838, druki sejmowe nr 2861 i 3127).

 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. (druk senacki nr 839, druki sejmowe nr 3054 i 3121).

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 836, druki sejmowe nr 2516 i 3126).

          retransmisja posiedzenia

236 03.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia prawa do świadczenia opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną oraz przywrócenie praw nabytych do świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom, których zostali pozbawieni po 30 czerwca 2013 r. (cd.) (P8-02/14).
  Materiały:
  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
  Pismo MPiPS
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych z tytułu ustania osobistej opieki nad niepełnosprawnym (cd.) (P8-18/13).
  Materiały:

  Pismo MPiPS 1
  Pismo MPiPS 2
  Pismo MPiPS 3
  Pismo MPiPS 4
 3.  Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych (P8-01/15).
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany zasad podziału dochodów jednostek samorządu terytorialnego (P8-02/15).

          retransmisja posiedzenia

235 25.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 825, druki sejmowe nr 2872 i 3072).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 826, druki sejmowe nr 2707, 990, 3081 i 3081-A). 

234 25.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 824, druki sejmowe nr 2586, 2182, 2169, 2169-A, 2864 i 2864-A). 
  Materiały:
  Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji

 retransmisja posiedzenia

233 25.02.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druk senacki nr 830, druki sejmowe nr 2515, 2701 i 2701-A). 
  Materiały:
  Obywatelska Inicjatywa Rodzin
  Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
  Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica
  Helsińska Fundacji Praw Człowieka
  Opinia - Kancelaria Senatu Biuro Legislacyjne
  Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania
  Uwagi obywatelskie (wpłynęło 25128 tożsamych uwag)
  Uwaga obywatelska 1
  Uwaga obywatelska 2
  Uwaga obywatelska 3
  Uwaga obywatelska 4
  Uwaga obywatelska 5

              retransmisja posiedzenia

 

Poprzednia strona