Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
252 23.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk senacki nr 876, druki sejmowe nr 3103 i 3255).

              retransmisja posiedzenia cz. 1
             retransmisja posiedzenia cz. 2

251 22.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2014 roku” (druk senacki nr 867).

 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 15 zmieniającego Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego w Strasburgu dnia 24 czerwca 2013 r. (druk senacki nr 879, druki sejmowe nr 3056 i 3243).

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 872, druki sejmowe nr 2963 i 3239).

 retransmisja posiedzenia

250 22.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne (druk senacki nr 871, druki sejmowe nr 2824, 3275 i 3275-A).
  Materiały:
  List otwarty Instytut Allerhanda
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów THEMIS
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
  Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, oddział we Wrocławiu
  Krajowa Izba Syndyków
  Federacja Syndyków Rzeczypospolitej Polskiej
  Narodowy Bank Polski
  Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji w Polsce
  Kasa Krajowa
  Związek Banków Polskich (wpłynęło po posiedzeniu komisji)
  materiał porównawczy

 retransmisja posiedzenia

249 22.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (druk senacki nr 873, druki sejmowe nr 2684, 2684-A i 3266).

 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie poszerzenia w ustawie kombatanckiej zakresu podmiotowego ofiar represji o osoby, które podlegały represjom politycznym w latach 1971-1989 (cd.) (P8-06/13)

 retransmisja posiedzenia

248 15.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 73. posiedzeniu Senatu do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

             retransmisja posiedzenia

247 09.04.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli (druk senacki nr 860, druki sejmowe nr 257 i 3188).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyeliminowania z obrotu handlowego substancji psychoaktywnych, tzw. dopalaczy (P8-04/15).
 3. Rozpatrzenie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk senacki nr 858, druki sejmowe nr 2137, 2342, 3119 i 3119-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie przyznania prawa do zadośćuczynienia i odszkodowania osobom, które w latach 1945-1956 jako dzieci więziono z rodzicami skazanymi za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (cd.) (P8-24/14).
  Materiały:
  Prezes Instytutu Pamięci Narodowej
  Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

            retransmisja posiedzenia cz. 1
            retransmisja posiedzenia cz. 2

246 09.04.2015 r.
 1. Odzyskać z niepamięci KL Ravensbrück.
  Program posiedzenia seminaryjnego

           retransmisja posiedzenia

245 25.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie informacji rocznej Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 850).

 2. Rozpatrzenie dokumentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zawierającego ocenę funkcjonowania ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w okresie od dnia 5 czerwca 2013 r. do dnia 5 czerwca 2014 r. (druk senacki nr 831).

 3. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wyłączenia z definicji dochodu dla świadczeń rodzinnych kwoty umorzenia zaległości czynszowych (cd.) (P8-01/15).
  Notatka  -Kancelaria Senatu Biuro Legislacyjne

 4. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie poświadczenia zgodności kopii dokumentów z oryginałami w postępowaniu administracyjnym (P8-03/15)

            retransmisja posiedzenia

244 19.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 72. posiedzeniu Senatu do ustawy ozmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

243 18.03.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.) (druk senacki nr 833, druki sejmowe nr 1633, 2539 i 3074).
  Opinia Biura Legislacyjnego

             retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona