Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
292 04.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (cd.) (druk senacki nr 1012, druki sejmowe nr 1469, 3648).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  FRA  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej
  Instytut na Rzecz Kultury Prawnej
  Polskie Towarzystwo Prawa Antdyskryminacyjnego
  Krajowa Rada Sądownictwa

         retransmisja posiedzenia

291 30.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk senacki nr 1026, druki sejmowe nr 2361 i 3631).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  retransmisja posiedzenia
290 30.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk senacki nr 1027, druki sejmowe nr 2682 i 3633).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (druk senacki nr 1025, druki sejmowe nr 3432, 3630 i 3630-A).
  Uwagi Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

289 30.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (druk senacki nr 1012, druki sejmowe nr 1469 i 3648).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  FRA  Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

         retransmisja posiedzenia

288 29.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 979, druki sejmowe nr 3464 i 3571).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 992, druki sejmowe nr 3433, 3607 i 3607-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego  Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy – Prawo o zgromadzeniach (druk senacki nr 1024, druki sejmowe nr 3518, 3693 i 3693-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Helsińska Fundacja Praw Człowieka

          retransmisja posiedzenia

287 29.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 1002, druki sejmowe nr 2266 i 3555).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk senacki nr 1003, druki sejmowe nr 2874 i 3556).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 1001, druki sejmowe nr 3451 i 3627).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk senacki nr 1007, druki sejmowe nr 1195 i 3500).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Najwyższa Izba Kontroli
 5. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie upamiętnienia 630. rocznicy zawarcia Unii w Krewie (cd.) (P8-06/15).

       retransmisja posiedzenia

286 24.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

285 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

             retransmisja posiedzenia

284 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów.

            retransmisja posiedzenia

283 23.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 79. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

          retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona