Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Gospodarki Narodowej

Nr Data Porządek obrad
290 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

289 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

           retransmisja posiedzenia

288 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

          retransmisja posiedzenia

287 01.10.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

286 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1082, druki sejmowe nr 3465, 3553 i 3553-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 1096, druki sejmowe nr 3929 i 3932).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

285 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rzemiośle (druk senacki nr 1098, druki sejmowe nr 3775 i 3939).
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1099, druki sejmowe nr 3761 i 3942).

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 1093, druki sejmowe nr 3930 i 3940).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1088, druki sejmowe nr 1859 i 3922).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia

284 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 1085, druki sejmowe nr 3904, 3912i 3912-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

283 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk senacki nr 1094, druki sejmowe nr 3286 i 3948).
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan

            retransmisja posiedzenia

282 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (druk senacki nr 1092, druki sejmowe nr 3925 i 3947).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

281 23.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej (druk senacki nr 1062, druki sejmowe nr 3747 i 3793).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1063, druki sejmowe nr 3427 i 3903).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1071, druki sejmowe nr 3760 i 3884).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1075, druki sejmowe nr 3677, 3788 i 3788-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia