Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
113 03.08.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu (druk senacki nr 468, druki sejmowe nr 993 i 1330).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 467, druki sejmowe nr 994 i 1309).
 3. Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz wyników przeprowadzonych kontroli w 2020 roku (druk senacki nr 459).
112 23.07.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 178), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 112)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

retransmisja posiedzenia

 

111 22.07.2021 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 177), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 111)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

110 21.07.2021
 1. Rozpatrzenie jawnej rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 420).
 2. Rozpatrzenie informacji za 2020 rok na temat działalności:

-        Policji, określonej w art. 19 ust. 1-21 ustawy o Policji, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy;

-        Biura Nadzoru Wewnętrznego, określonej w art. 11n ust. 1-28 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 11w ust. 1 tej ustawy;

-        Służby Ochrony Państwa, określonej w art. 42-53 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy (druk senacki nr 442).

retransmisja posiedzenia

109 20.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach (cd.) (P10-93/20), materiał do petycji, odpowiedź MSZ, odpowiedź MZ.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kontynuowania procesu legislacyjnego, w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (cd.) (P10-108/20), materiał do petycji, opinia UMstWarszawy, opinia MRPiT, opinia ZRSMRP.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-99/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN, odpowiedź NRA.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych o dochody z odsetek od obligacji (cd.) (P10-110/20), materiał do petycji, odpowiedź MF.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw:
  • z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
  • z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  • z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
  • z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-102/20-1) (P10-102/20-2), odpowiedź MS.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia (P10-128/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 61 § 1 pkt 4, art. 306, art. 333 § 2 i art. 47985ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-106/20-1) (P10-106/20-2), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (cd.) (P10-132/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MSWiA, odpowiedź NSA.

retransmisja posiedzenia

108 19.07.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 175), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 108)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (cd.) (druk senacki nr 437, druki sejmowe nr 1090, 1210 i 1210-A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

107 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 172), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 438, druki sejmowe nr 1222, 1291 i 1291-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 438 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (druk senacki nr 430, druki sejmowe nr 1125, 1218 i 1218-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 430 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk senacki nr 395).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 4. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk senacki nr 396).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

106 07.07.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 171), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 106)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk senacki nr 437, druki sejmowe nr 1090, 1210 i 1210-A).
  Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

105 06.07.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych (druk senacki nr 436, druki sejmowe nr 1231 i 1256).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 436 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy (cd.) (P9-29/2019), materiał do petycji, opinia MIiR, opinia MS, opinia MRPiT, opinia ZRSM.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa - weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/2019), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (cd.) (P10-26/2019), materiał do petycji, opinia MS.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/2019), materiał do petycji, odpowiedź MI, odpowiedź MZ, odpowiedź MZ_2, odpowiedź ZPP, odpowiedź ZWRP, odpowiedź woj. mazowieckie, odpowiedź woj.wielkopolskie, odpowiedź woj. lubelskie, odpowiedź woj. śląskie.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20), materiał do petycji, stanowisko MI, stanowisko MZ, odpowiedź ZPP .
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20), materiał do petycji, opinia MS.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (cd.) (P10-51/20), materiał do petycji, odpowiedź MF, odpowiedź ZBP.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (cd.) (P10-72/20), materiał do petycji, opinia BL, odpowiedź BON, opinia MS, zał.do opinii MS, opinia RPO, zał. do opinii RPO, stanowisko PTP.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-80/20), cz.2, cz.3, materiał do petycji, odpowiedź MS, opinia MSWiA, odpowiedź IPN, odpowiedź MRiRW, odpowiedź MON.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, celem wprowadzenia na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego zakazu zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd (cd.) (P10-87/20), materiał do petycji, ekspertyza OE-341, ekspertyza OE-338 .
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (cd.) (P10-88/20), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

104 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 104), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 70)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia