Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
89 29.04.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, w celu wprowadzenia obowiązku złożenia wniosku o nadanie numer PESEL wyłącznie osobiście i bezpośrednio w organie właściwym do przyjęcia wniosku przez osoby zobowiązane na podstawie odrębnych przepisów do posiadania tego numeru (P10-73/20).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw:-        z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, celem wprowadzenia zakazu zatrudniania w administracji publicznej członków partii politycznych;-        z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych z budżetu państwa, w celu wprowadzenia zakazu finansowania partii politycznych z budżetu państwa (P10-81/20).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu wprowadzenia w art. 194i zapisu o niestosowaniu art. 25 ust. 1 wobec wszystkich ubezpieczonych, bez względu na rok urodzenia, którzy odeszli na wcześniejsze emerytury przed 1 stycznia 2013 r. (P10-83/20).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w celu wprowadzenia obowiązku złożenia wniosku o wpis do CEIDG (w formie papierowej) przez przedsiębiorcę, wyłącznie osobiście w wybranym urzędzie gminy lub przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe na adres wybranego urzędu gminy (P10-91/20).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 69 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (P10-88/20).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu zapewnienia osobie tymczasowo aresztowanej pełnej realizacji prawa do obrony, w tym zniesienie barier o charakterze techniczno-organizacyjnym, w aspekcie prawa do porozumiewania się z obrońcą za pośrednictwem aparatu telefonicznego (P10-85/20).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, celem wprowadzenia na wszystkich poziomach samorządu terytorialnego zakazu zatrudniania radnych w podmiotach zarządzanych przez samorząd (P10-87/20).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (P10-94/20).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, celem rozszerzenia katalogu cudzoziemców-dzieci ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały w Polsce na czas nieoznaczony (P10-92/20).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu wprowadzenia obowiązku zbierania i publikowania przez Ministerstwo Finansów danych związanych z podatkiem VAT (P10-100/20).
 11. Rozpatrzenie petycji  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kontynuowania procesu legislacyjnego w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (P10-108/20).
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia  inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, celem wprowadzenia możliwości realizacji posiedzeń organizacji związkowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (P10-120/20).
88 28.04.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ogłoszenie amnestii wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do lat 3 (cd.) (P10-62/20).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie stosowania tablic średniego dalszego trwania życia przy obliczaniu emerytur (P10-61/20).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia art. 144 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zawierającego zakaz zatrudnienia albo pełnienia służby w KAS osobom, które pełniły służbę zawodową, pracowały i były współpracownikami organów bezpieczeństwa państwa w okresie PRL (P10-65/20).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy: z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 25b i art. 27), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 21 i art. 26), z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (art. 23 i art. 31) oraz z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (art. 383 i art. 492) (P10-69/20).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (P10-72/20).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu wprowadzenia nowej zasady wnoszenia protestów wyborczych (P10-89/20), (P10-89/20 – uzup.).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (P10-75/20).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 99 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, poprzez uwzględnienie w jego treści obowiązku sporządzania uzasadnienia prawomocnych postanowień sądu zgodnie ze standardami wyroku odwoławczego (P10-82/20).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w celu określenia terminów przewlekłości postępowania (P10-77/20).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w celu wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w Polsce (P10-79/20).
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu podniesienia progu dochodowego, od którego ma zastosowanie stawka podatkowa 32% (P10-86/20-1) (P10-86/20-2).
87 14.04.2021 r.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 87), Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 38), Komisji Ustawodawczej (nr 150)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (druk senacki nr 222).

retransmisja posiedzenia

86 13.04.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa –  weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu przyznania świadczenia pieniężnego policjantowi przywróconemu do służby (cd.) (P10-15/20), materiał do petycji, odpowiedź KGP, odpowiedź MF, odpowiedź MSWiA, odpowiedź MS.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, celem stworzenia możliwości uwierzytelnienia podpisu konsumenta oraz potwierdzenia danych identyfikujących jego dokument, w oświadczeniu dołączonym do umowy o kredyt konsumencki (cd.) (P10-30/20), materiał do petycji, odpowiedź MC, odpowiedź UOKiK, odpowiedź MS, odpowiedź MSZ, odpowiedź KPRM.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: -        z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie o    w art. 4582 § 1 pkt 3 poprzez włączenie do katalogu postępowań gospodarczych, spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej w spółce prostej, o    w art. 47955 w celu uaktualnienia przepisów poprzez usunięcie odwołań do uchylonych artykułów; -        z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zastąpienie w art. 95 ust. 1 pkt 7 oraz art. 104 ust. 2 wyrażenia ,,organizacji społecznych”, wyrażeniem ,,organizacji pozarządowych”; -        z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, w art. 35 ust. 3 zastąpienie zarządzenia Prezesa NBP rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra ds. finansów publicznych (cd) (P10-31-20_1), (P10-31/20_2), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MSWiA, odpowiedź NBP.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego oraz zmiany art. 324 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zgłoszenia zdania odrębnego oraz jego uzasadnienia na piśmie w przypadku braku zgody sędziego z większością składu orzekającego podczas głosowania (cd.) (P10-36/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (cd.) (P10-51/20), materiał do petycjiodpowiedź MF, odpowiedź ZBP.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (cd.) (P10-60/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ogłoszenie amnestii wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do lat 3 (cd.) (P10-62/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, celem wyłączenia możliwości zakładania przez gminę spółek prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, za wyjątkiem enumeratywnie określonych przypadków (cd.) (P10-67/20), materiał do petycji, odpowiedź MSWiA, odpowiedź BL.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-119/20), P10-119/20cz.2, P10-119/20cz.3, materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: -        z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne: o    w art. 64 ust. 1 zd. 1 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez m.in. Kodeks postępowania karnego i cywilnego za dzień wolny od pracy, dla ustalenia biegu terminu określonego dla dokonania czynności w postępowaniu konsularnym, -        z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe: o    w art. 52 zd. 2 w celu usunięcia nieaktualnego zapisu o opłacie stemplowej za weksel zwrotny, o    w art. 72 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów, o    w art. 75 ust. 1 w celu umożliwienia osobom nie mogącym pisać, dokonanie podpisu na wekslu poprzez użycie odcisku palca, o    w art. 103 poprzez usunięcie z przepisu wyrażenia ,,niepiśmiennych”, -        z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe: o    w art. 55 zd. 2 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów; (cd.) (P10-48/20), P10-48/20cz.2, materiał do petycji, odpowiedź MS.

retransmisja posiedzenia

85 07.04.2021 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020” (druk senacki nr 322).
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017” (druk senacki nr 319).

retransmisja posiedzenia

84 07.04.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, w celu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (cd.) (P9-16/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy (cd.) (P9-29/19), materiał do petycji, opinia MiIR.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu opracowania projektu ustawy regulującej problematykę reprywatyzacji nieruchomości (P10-26/19).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu zmiany zasad obliczania emerytury, w przypadku gdy wniosek o jej przyznanie został złożony w czerwcu danego roku (cd.) (P10-12/19), materiał do petycji, odpowiedź MRPiPS.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 523 § 1a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu usunięcia możliwości wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego ze względu na orzeczenie przez sąd niewspółmierności kary (cd.) (P10-30/19), materiał do petycji, opinia MS, opinia RPO.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej  zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu objęcia zasłużonych honorowych dawców krwi i szpiku kostnego ulgą w transporcie publicznym (cd.) (P10-34/19), materiał do petycji, opinia MZ.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (cd.) (P10-38/20), materiał do petycjiopinia MZ, opinia MI, opinia ZPP.
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:- uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,- zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodnośćz oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania,- wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowaniaw charakterze świadka (cd.) (P10-09/20), materiał do petycji, opinia MS, opinia NRA, opinia KRN, opinia PIRP.
 9. Podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany niektórych ustaw w związku z objęciem prawem do zasiłku pogrzebowego nowej grupy uprawnionych.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu podwyższenia wysokości zasiłku pogrzebowego (cd.) (P10-34/20), materiał do petycji

retransmisja posiedzenia

83 24.03.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 142), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 83)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym (druk senacki nr 330, druki sejmowe nr 935, 964 i 964-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 330 A).

retransmisja posiedzenia

82 17.03.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 138), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 82)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o petycjach  (druk senacki nr  310).

retransmisja posiedzenia

81 04.03.2021
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (cd.) (P10-45/20), materiał do petycji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Finansów.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 4 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, zmiany art. 12 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmiany art. 680 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-78/20-1) (P10-78/20-2) (P10-78/20-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany dekretu z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw o ukończeniu nauki, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w celu uporządkowania przepisów zawartych w tych ustawach (P10-96/20-1) (P10-96/20-2), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-98/20-1) (P10-98/20-2), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz art. 50526 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-101/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: • z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,• z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,• z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny,• z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-102/20-1) (P10-102/20-2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 61 § 1 pkt 4, art. 306, art. 333 § 2 i art. 47985 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-106/20-1) (P10-106/20-2), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej: uchylenia art. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012; zmiany art. 2 ust. 1 i 2, art. 5 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców; art. 11 ust. 4 i art. 23a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe; art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-117/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-121/20-1) (P10-121/20-2), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-119/20-1) (P10-119/20-2) (P10-119/20-3), materiał do petycji.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (P10-132/20), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

80 19.02.2021
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

retransmisja posiedzenia