Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
130 27.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, celem wzmocnienia mechanizmów skargowych w zakresie ochrony praw osób z niepełnosprawnościami (P10-25/21), (materiał do petycji).
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 42 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uchylenia art. 21 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. (P10-26/21-1), (P10-26/21-2), (P10-26/21-3), (materiał do petycji).
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 196 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zamiany kategorii czynu zabronionego przewidzianego w tym przepisie, z występku na zbrodnię (P10-27/21), (materiał do petycji).
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w celu ich uaktualnienia oraz osiągnięcia zgodności przepisów z zasadami techniki prawodawczej (P10-28/21-1), (P10-28/21-2), (P10-28/21-3), (materiał do petycji).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu ustalenia terminu wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego do 1-go dnia każdego miesiąca i podwyższenia jego kwoty, podwyższenia renty socjalnej i najniższej renty rodzinnej oraz ustalenia kwoty minimalnej waloryzacji rent i emerytur (P10-29/21), (materiał do petycji).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy, art. 611te ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (P10-30/21-1), (P10-30/21-2), (P10-30/21-3), (materiał do petycji).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w ten sposób, aby wskazać, że postępowanie przed Komisjami Inwalidzkimi ZUS jest postępowaniem administracyjnym i obowiązuje w ich orzecznictwie treść art. 139 Kodeksu postępowania administracyjnego (P10-31/21), (materiał do petycji).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-32/21-1), (P10-32/21-2), (P10-32/21-3), (materiał do petycji).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu zwiększenia jawności działalności organów jednostek pomocniczych gminy, poprzez dodanie w art. 11b ust. 2a; - z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych poprzez: a) dodanie do art. 18a ust. 4 nowego pkt 1a, w celu wprowadzenia dodatkowego wymogu niekaralności dla bycia członkiem Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, b) zastąpienie w art. 20 ust. 2 wyrazów „biura notarialnego” wyrazami „sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych”;  - z dnia z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy poprzez uchylenie art. 137 § 1 (przedawnienie alimentów); - z dnia 20 maja 1971 r. Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń w celu uchylenia art. XV i XVI ze względu na ich bezprzedmiotowość wynikającą z wejścia w życie Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego wykonawczego (P10-33/21-1), (P10-33/21-2), (P10-33/21-3), (materiał do petycji).
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w celu uporządkowania treści przepisów (P10-34/21-1), (P10-34/21-2), (materiał do petycji).
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-35/21-1), (P10-35/21-2), (P10-35/21-3), (materiał do petycji).
129 26.10.2021 r.
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 129), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 110)
 1. Rozpatrzenie ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej (druk senacki nr 538, druki sejmowe nr 1657, 1668 i 1668-A).
128 19.10.2021
 1. Informacja Prokuratora Krajowego na temat działań prokuratury dotyczących Spółki GetBack S.A.
  Prokuratura Krajowa

retransmisja posiedzenia

127 19.10.2021
 1. Rozpatrzenie "Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2020 rok".
  Materiały;
  Raport, załącznik A załącznik B załącznik C , załącznik D , załącznik E , załącznik Fzałącznik G

retransmisja posiedzenia

126 19.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez zmianę zasad przeprowadzania przeszukania pomieszczenia należącego bądź będącego w posiadaniu adwokata oraz zmiany zasad zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu (P10-14/21), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-16/21), (P10-16/21_2), (P10-16/21_3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, celem rozszerzenia kręgu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z pełnioną czynną służbą wojskową, do której odbycia osoby zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P10-17/21), materiał do petytcji, wniosek RPO.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany art. 4 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, poprzez dodanie „Senat in pleno” do organów Senatu RP (P10-18/21), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie przepisu wprowadzającego nakaz zakrywania ust i nosa podczas stanu klęski żywiołowej lub zagrożenia epidemicznego oraz sankcji za nieprzestrzeganie tego nakazu (P10-19/21), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw oraz wprowadzenia informatyzacji składania sprostowań prasowych (P10-20/21), (P10-20/21_2), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, celem wprowadzenia przepisów regulujących problem wypalenia zawodowego (P10-21/21), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy: - z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, poprzez dostosowanie art. 563 k.p.c. do treści art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umożliwienie ustalenie ojcostwa z urzędu oraz wyeliminowanie możliwości odmowy poddania się badaniu DNA, - z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zastąpienia w art. 89 § 2 zdanie 1 wyrazu ,,wyrok” wyrazem ,,orzeczeniu”, - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w celu wprowadzenia zakazu ustanowienia prokury spółdzielni w trakcie jej likwidacji (P10-22/21), (P10-22/21_2), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (P10-23/21), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu skrócenia do jednego miesiąca okresu wymaganego do nabycia uprawnień wynikających z tej ustawy (P10-24/21), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

125 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 191), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 86), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 125)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej.

retransmisja posiedzenia

124 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 190), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 85), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 124)
 1. Pierwsze czytanie projektu rezolucji o miejscu Polski w Unii Europejskiej (druk senacki nr 521).

retransmisja posiedzenia

123 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 123), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 107)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

122 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 189), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 122)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

121 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 188), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 121)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 495, druki sejmowe nr 1252, 1368 i 1368-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 495 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia