Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
46 12.08.2020 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 68), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 46)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustwy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk senacki nr 163).
45 11.08.2020 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Argentyńską o ekstradycji, podpisanej w Buenos Aires dnia 5 grudnia 2019 r. (druk senacki nr 171, druki sejmowe nr 433 i 497).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 171 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 166, druki sejmowe nr 432, 493 i 493-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 166 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 

retransmisja posiedzenia

44 15.07.2020
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania prawa do pobierania dwóch świadczeń emerytalnych z systemu powszechnego i zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych (P10-23/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany:
  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie ustalania przez sąd opieki nad dzieckiem oraz pierwszeństwa adopcyjnego,
  - możliwości wydania na posiedzeniu niejawnym postanowienia o kontaktach z dzieckiem na czas procesu oraz
  - zakazu reklamy zabawek (P10-20/19-1, P10-20/19-2, P10-20/19-3), materiał do petycji.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) w celu umożliwienia osobom pełnoletnim ustalenia ojcostwa w sposób polubowny bez potrzeby wnoszenia pozwu (P10-02/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, w celu uaktualnienia występujących w ustawie odesłań do przepisów innych ustaw (P10-03/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w celu zapewnienia ochrony praw pracowniczych ojca w okresie ciąży matki jego dziecka i po urodzeniu się dziecka (P10-08/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie:
  - uchylenia art. 50528-50539 o elektronicznym postępowaniu upominawczym,
  - zmiany art. 129 § 2 dla umożliwienia poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub radcę Prokuratorii Generalnej, który nie występuje jako pełnomocnik strony postępowania,
  - wprowadzenia zakazu przesłuchiwania pełnomocników stron postępowania w charakterze świadka (P10-09/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, w celu wprowadzenia nowych rodzajów kontratypu (P10-10/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, celem aktualizacji przepisu ustawy (P10-12/20) oraz petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 28 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz niektórych innych ustaw, w celu usunięcia odwołań do nieistniejącej od 2015 r. instytucji powoda cywilnego (P10-18/20, P10-18/20-uzup.), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

43 14.07.2020
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu przyznania zadośćuczynienia byłym żołnierzom za przedłużony okres zasadniczej służby wojskowej w stanie wojennym (P10-05/20), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych w celu zwiększenia skuteczności egzekucji sądowej i administracyjnej (cd.) (P9-31/19), materiał do petycji.
  Materiały:
  OE-278
  Forum Związków Zawodowych
  Główny Inspektor Pracy
  Komisja Krajowa NSZZ Solidarność
  Konfederacja Lewiatan 
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w zakresie wyłączeń od egzekucji przedmiotów należących do rolnika (cd.)(P9-43/19), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu wprowadzenia możliwości posiadania w celi sprzętu komputerowego oraz zrównania cen w kantynach więziennych z cenami w innych punktach sprzedaży (P10-13/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w celu stworzenia dla rady gminy (komisji rewizyjnej) uprawnienia do kontroli spółek z wyłącznym udziałem gminy (P10-14/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomani, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (P10-16/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, ustawy z dnia 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w celu uaktualnienia pojęć w nich zawartych (P10-21/20), materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 31 § 2, art. 89, art. 99 § 1 pkt 2, art. 125 i dodania art. 139c w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, w celu uaktualnienia przepisów ustawy (P10-24/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w celu uaktualnienia przepisów ustaw (P10-25/20), materiał do petycji.
 10. Przyjęcie sprawozdania rocznego z rozpatrzonych przez komisję w 2019 roku petycji.

retransmisja posiedzenia

42 14.07.2020 r.
 1. Rozpatrzenie informacji za 2019 rok na temat działalności:
  - Policji, określonej w art. 19 ust. 1–21 ustawy o Policji, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20 ust. 3 tej ustawy;
  - Biura Nadzoru Wewnętrznego, określonej w art. 11n ust. 1-28 ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 11w ust. 1 tej ustawy;
  - Służby Ochrony Państwa, określonej w art. 42-53 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy (druk senacki nr 153).
   
 2. Rozpatrzenie jawnej rocznej informacji Prokuratora Generalnego o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej (druk senacki nr 157).

retransmisja posiedzenia

41 30.06.2020
 1. Rozpatrzenie „Informacji o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2019 roku” (cd.) (druk senacki nr 93).

retransmisja posiedzenia

40 30.06.2020
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 40), Komisji Zdrowia (nr 19)
 1. Informacja Ministra Zdrowia w sprawie zakupu sprzętu medycznego i sprzętu ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19.

retransmisja posiedzenia

39 30.06.2020 r.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 61), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 39), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 20)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw  (cd.) (druk senacki nr 138).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

38 30.06.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk senacki nr 150, druki sejmowe nr 415, 417 i 417-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 150 A).
37 30.06.2020
 1. Wyrażenie opinii w sprawie kandydatów na członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.