Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
45 05.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 - Państwowa Inspekcja Pracy; 14 - Rzecznik Praw Dziecka; 31 - Praca; 44 - Zabezpieczenie społeczne; 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 - Rodzina; 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

44 16.12.2020
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 107), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 54), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 44)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk senacki nr 223).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

43 15.12.2020
 1. Rozpatrzenie „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r.” (druk senacki nr 260).
 2. Rozpatrzenie „Informacji o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej działających na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – za okres 2018–2019” (druk senacki nr 261).

retransmisja posiedzenia

42 03.12.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 42), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 30), Komisji Ustawodawczej (nr 99)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji.

retransmisja posiedzenia

41 03.12.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 41), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 45), Komisji Ustawodawczej (nr 98)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.

   

retransmisja posiedzenia

40 02.12.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 27), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 40)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

39 01.12.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 25), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 39)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 275, druki sejmowe nr 772, 773 i 778).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 275 A).

retransmisja posiedzenia

38 27.11.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 38), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 23)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 18. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

37 24.11.2020
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 37), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 21)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 262, druki sejmowe nr 704, 709 i 709-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy oraz wnoszą o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu (druk senacki nr 262 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

36 20.11.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu, przyjętej w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., zatwierdzonych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 5 czerwca 2018 r. (druk senacki nr 243, druki sejmowe nr 459 i 592).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 243 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2019 r.” (druk senacki nr 230).
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2019 roku” (druk senacki nr 231).

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona