Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Nr Data Porządek obrad
45 05.01.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 12 - Państwowa Inspekcja Pracy; 14 - Rzecznik Praw Dziecka; 31 - Praca; 44 - Zabezpieczenie społeczne; 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; 63 - Rodzina; 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 83 - Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Solidarnościowego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (druk senacki nr 294, druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
    Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
    Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia