Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
17 15.04.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 23), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 9), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 17)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (druk senacki  98, druki sejmowe nr  313, 315 i 315-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 98 A).
  materiały:
  Opinia Biura Legislacyjnego
  PIKE
  Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa
 2. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk senacki 101, druki sejmowe nr 330, 324, 332 i 332-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 101 B).
  materiały:
  materiał porównawczy
  Konfederacja Lewiatan
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
  Związek Polskiego Leasingu
  Konfederacja Lewiatan 2
  Konfederacja Lewiatan 3
  Krajowa Rada Radców Prawnych
  Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
  Marszałek Województwa Ślaskiego
  Business Center Club
  Forum Rozwoju Przemysłu
  Konfederacja Lewiatan 4
  Polska Izba Przemysłu Chemicznego

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

16 02.03.2020
 1. Stan finansów samorządowych – diagnoza i wyzwania.

Program

materiały:

Stan finansów JST – raport organizacji samorządowych - Andrzej Porawski

Stan finansów JST – koreferat dr Jarosław Neneman, Uniwersytet Łódzki
Inicjatywy: Założenia projektu ustawy o subwencji rozwojowej (VAT od inwestycji) - mec. Paweł Kaźmierczak
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2

Uzasadnienie do projektu ustawyo zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

 

retransmisja posiedzenia

15 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 17 – Administracja publiczna, 34 – Rozwój regionalny, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 75 – Rządowe Centrum Legislacji, 80 – Regionalne izby obrachunkowe, 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego, 83 – Rezerwy celowe, 85 – Budżety wojewodów ogółem, 86 – Samorządowe kolegia odwoławcze ogółem, a także planów finansowych: Centrum Usług Logistycznych; Centrum Obsługi Administracji Rządowej; Funduszu Rekompensacyjnego; Funduszu Dróg Samorządowych; Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej; Funduszu Dostępności (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy budżetowej na 2020 r.
 2. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
 3. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

14 07.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w toku ponownej debaty na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

13 06.02.2020
 1. Ponowne rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 61, druki sejmowe nr 158, 158-A, 192 i 192-A).

retransmisja posiedzenia

12 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 12), Komisji Infrastruktury (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 19)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

retransmisja posiedzenia

11 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

10 06.02.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 6), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 10)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

9 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 61, druki sejmowe nr 158, 158-A, 192 i 192-A).
  Poddany pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy wraz z poprawkami nie uzyskał większości głosów (druk senacki nr 61 A).

retransmisja posiedzenia

8 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 5), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 8)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 39, druki sejmowe nr 43, 91 i 91-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 39 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  materiały:
  materiał porównawczy
  Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych  
  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona