Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
77 13.04.2021
 1. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2016 i 2017” (druk senacki nr 319).

retransisja posiedzenia

76 25.03.2021
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 76), Komisji Środowiska (nr 39)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

75 24.03.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

retransmisja posiedzenia

74 24.03.2021
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 65), Komisji Ustawodawczej (nr 145), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 74)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 22. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o Agencji Spójności i Rozwoju.

retransmisja posiedzenia

73 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 59), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 73)
 1. Podział funduszy na Regionalne Programy Operacyjne.

retransmisja posiedzenia

72 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 35), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 58), Komisji Ustawodawczej (nr 141), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 72), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 14)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 331).

retransmisja posiedzenia

71 23.03.2021
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (nr 33), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 71), Komisji Środowiska (nr 34), Komisji Ustawodawczej (nr 140)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (druk senacki nr 308).

retransmisja posiedzenia

70 10.03.2021
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 43), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 70)
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.

retransmisja posiedzenia

69 10.03.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 342, druki sejmowe nr 939, 959 i 959-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 342 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

68 04.03.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (druk senacki nr 339, druki sejmowe nr 913, 968 i 968-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 339 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona