Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
79 11.05.2021
  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 367, druki sejmowe nr 1009 i 1069).
    Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr  367 A). 
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 385, druki sejmowe nr 990, 1014, 1036 i 1036-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk senacki nr 385 A).  
  3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 371, druki sejmowe nr 1062, 1075 i 1075-A).
    Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy (druk senacki nr 371 B).  

retransmisja posiedzenia