Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Środowiska

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
18 13.08.2020
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 17), Komisji Środowiska (nr 18)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 14. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.

retransmisja posiedzenia

17 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 167, druki sejmowe nr 437, 437-A i 502).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 167 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druk senacki nr 162, druki sejmowe nr 455, 480 i 480-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 162 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym. 
   

retransmisja posiedzenia

16 30.07.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o współpracy w dziedzinie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód transgranicznych, podpisanego w Białowieży dnia 7 lutego 2020 r. (druk senacki nr 170, druki sejmowe nr 400 i 492).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 170 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

   

retransmisja posiedzenia

15 15.07.2020
 1. Informacja na temat skażenia wód rzeki Baryczy.
 2. Stan infrastruktury poświęconej ochronie przed powodzią.
 3. Nakłady poniesione na utrzymanie, modernizację i budowę infrastruktury przeciwpowodziowej w latach 2016–2020.
 4. Realizacja inwestycji finansowanych z Banku Światowego i UE dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
 5. Kierunki polityki w zakresie gospodarki wodnej. Retencja i przeciwdziałanie skutkom suszy.
 6. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

14 01.06.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, podpisanej w Neuhardenberg dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 124, druki sejmowe nr 346 i 362).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 124 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

13 05.03.2020
 1. Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości powietrza w Polsce.
  materiały:
retransmisja posiedzenia
12 25.02.2020
 1. Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego bronią chemiczną pochodzącą z czasów II wojny światowej.
 2. Stan środowiska wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej.

retransmisja posiedzenia

11 19.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 22 – Gospodarka wodna; 41 – Środowisko; 68 – Państwowa Agencja Atomistyki; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem; a także planów finansowych: Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”; Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Babiogórskiego Parku Narodowego; Białowieskiego Parku Narodowego; Biebrzańskiego Parku Narodowego; Bieszczadzkiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Bory Tucholskie”; Drawieńskiego Parku Narodowego; Gorczańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego Gór Stołowych; Kampinoskiego Parku Narodowego; Karkonoskiego Parku Narodowego; Magurskiego Parku Narodowego; Narwiańskiego Parku Narodowego; Ojcowskiego Parku Narodowego; Pienińskiego Parku Narodowego; Poleskiego Parku Narodowego; Roztoczańskiego Parku Narodowego; Słowińskiego Parku Narodowego; Świętokrzyskiego Parku Narodowego; Tatrzańskiego Parku Narodowego; Parku Narodowego „Ujście Warty”; Wielkopolskiego Parku Narodowego; Wigierskiego Parku Narodowego; Wolińskiego Parku Narodowego  (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji bez poprawek.

retransmisja posiedzenia

10 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

9 05.02.2020
 1. Informacja Ministra Klimatu na temat zadań priorytetowych i planu pracy resortu.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona