Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
73 16.02.2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 73), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 52)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37. posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

retransmisja posiedzenia

72 15.02.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1989, 1996 i 1996-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 630 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

71 12.01.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

70 05.01.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Funduszu Szerokopasmowego, Funduszu Dostępności, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 600, druki sejmowe nr 1835, 1836 i 1836-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 600 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

69 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 83)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

   

retransmisja posiedzenia

68 13.12.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 68), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 78)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 573, druki sejmowe nr 1731, 1737 i 1737-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 573 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

67 26.11.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 77), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 46), Komisji Infrastruktury (nr 67)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

66 26.11.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

retransmisja posiedzenia

65 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 137), Komisji Infrastruktury (nr 65)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 33. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.   

retransmisja posiedzenia

64 25.11.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 64), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 117)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk senacki nr 567, druki sejmowe nr 919, 1729, 1736 i 1736-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 567 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona