Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Infrastruktury

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
77 22.03.2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 77), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 146), Komisji Środowiska (nr 74)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne (druk senacki nr 655, druki sejmowe nr 2051, 2054 i 2054-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 655 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

76 08.03.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 140), Komisji Infrastruktury (nr 76)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 641, druki sejmowe nr 2014 i 2020).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 641 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

75 08.03.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym (druk senacki nr 639, druki sejmowe nr 1999 i 2018).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 639 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

74 08.03.2022
Posiedzenie Komisji Środowiska (nr 73), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 120), Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 59), Komisji Infrastruktury (nr 74), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 96)
 1. Morska energetyka wiatrowa w Polsce.
  Minister Infrastruktury, Polskie Sieci Elektroenergetyczne1, Polskie Sieci Elektroenergetyczne2, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Rada Ineresantów Portu Gdynia, Urząd Morski w Gdyni, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

retransmisja posiedzenia

73 16.02.2022
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 73), Komisji Kultury i Środków Przekazu (nr 52)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 37. posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

retransmisja posiedzenia

72 15.02.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (druk senacki nr 630, druki sejmowe nr 1989, 1996 i 1996-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 630 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk senacki nr 541).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

71 12.01.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 35. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

70 05.01.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 18 – Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; 21 – Gospodarka morska; 26 – Łączność; 27 – Informatyzacja; 39 – Transport; 69 – Żegluga śródlądowa; 71 – Urząd Transportu Kolejowego; 76 – Urząd Komunikacji Elektronicznej; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centralnego Ośrodka Informatyki; Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej; Transportowego Dozoru Technicznego; Krajowego Zasobu Nieruchomości; Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców; Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; Funduszu Szerokopasmowego, Funduszu Dostępności, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (druk senacki nr 601, druki sejmowe nr 1624, 1819 i 1819-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2022 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 600, druki sejmowe nr 1835, 1836 i 1836-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 600 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

69 15.12.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 83)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

   

retransmisja posiedzenia

68 13.12.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 68), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 78)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 573, druki sejmowe nr 1731, 1737 i 1737-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 573 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona