Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Zdrowia

Nr Data Porządek obrad
43 04.03.2021 r.
Posiedzenie Komisji Zdrowia (nr 43), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 67)
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
42 03.03.2021 r.
 1. Monitorowanie przebiegu epidemii metodami identyfikacji i badań mutacji wirusa SARS-CoV-2.
41 03.03.2021 r.
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej, wdrożenia zmian systemu opieki onkologicznej, modelu badań przesiewowych i świadczeń kompleksowych.

 

40 23.02.2021 r.
Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu (nr 13), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 66), Komisji Zdrowia (nr 40)
 1. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania w zakresie nierówności w narażeniu na pył zawieszony – minister zdrowia.
  materiały:
  Link do Raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny
 2. Raport głównego inspektora ochrony środowiska na temat jakości powietrza w Polsce w latach 2017-2020 – minister klimatu i środowiska.
  materiały:
  Raport głównego inspektora ochrony środowiska
  Prezentacja Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
 3. Przygotowanie projektu ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
  materiały:
  Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
  Uzasadnienie do projektu
  Opinia Związku Powiatów Polskich
   

retransmisja posiedzenia

39 10.02.2021 r.
 1. Monitorowanie i zarządzanie medyczne epidemią COVID-19. Nadzór medyczny nad bezpieczeństwem i jakością szczepień.

retransmisja posiedzenia

38 19.01.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 74), Komisji Zdrowia (nr 38)
 1. Funkcjonowanie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie – stan obecny, zagrożenia i perspektywy.

  Materiały:
  dr Monika Płatek, Kreowanie „groźnych, niebezpiecznych i złych”.

  dr Monika Płatek, "Negatywne skutki iluzji terapii Uwagi o stosowaniu ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób."
  źródło - Państwo i Prawo nr 11/2020,  http://www.czasopisma.wolterskluwer.pl/panstwo-i-prawo
   

retransmisja posiedzenia

37 11.01.2021 r.
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji Narodowego Programu Szczepień. Harmonogram działań.

retransmisja posiedzenia

36 05.01.2021
 1. Informacja Ministra Zdrowia na temat oceny efektywności zrealizowanego w latach 2016-2020 Narodowego Programu Zdrowia. Omówienie realizacji celów strategicznych.
 2. Przedstawienie założeń do Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

retransmisja posiedzenia

35 05.01.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 46 - Zdrowie; 66 - Rzecznik Praw Pacjenta; 83- Rezerwy celowe; 85 - Budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie; Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych; Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Agencji Badań Medycznych (druk senacki nr 294 druki sejmowe nr 640, 785 i 785-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy budżetowej na rok 2021 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

   

retransmisja posiedzenia

34 17.12.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 19. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.

retransmisja posiedzenia