Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
12 20.02.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2020 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 07 – Najwyższa Izba Kontroli; 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe; 58 – Główny Urząd Statystyczny; 77 – Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa; 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa; 81 – Rezerwa ogólna; 83 – Rezerwy celowe; 85 – Budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS; Funduszu Reprywatyzacji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego; Rzecznika Finansowego; Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (druk senacki nr  70, druki sejmowe nr 112, 112-A, 204 i 204-A).

retransmisja posiedzenia

11 20.02.2020
 1. Inflacja, zagrożenia dla polskiej gospodarki w 2020 r.
  Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r.
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (druk senacki nr 71, druki sejmowe nr 210 i 253).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  materiały:
  Polska Izba Handlu
  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków
  ICBA
  Herbapol Lublin
  Polski Przemysł Spirytusowy
  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
  Lewiatan

  OPZZ
  Pracownicy i pracodawcy RDS 
  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
  Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków 2
  KIG Przemysł Rozlewniczy
  Fundacja Konsumentów
  Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

10 06.02.2020
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 4. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020.

retransmisja posiedzenia

9 30.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (druk senacki nr 60, druki sejmowe nr 113, 113-A, 174 i 174-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 60 A).
  materiały:
  Polska Izba Książki
  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

retransmisja posiedzenia

8 30.01.2020
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 8), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 5), Komisji Ustawodawczej (nr 13)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk senacki nr 31).
  materiały:
  Związek Banków Polskich
  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
  NSA  
  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
  Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
  Ministerstwo Rozwoju
  Prokuratoria Generalna  
  Ministerstwo Finansów

retransmisja posiedzenia

7 14.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk senacki nr 40, druki sejmowe nr 115 i 143).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 40 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

6 08.01.2020
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk senacki nr 29, druki sejmowe nr 68 i 103).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 29 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego
 2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

5 18.12.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym.
 2. Rozważenie wycofania inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 16).

  Materiał:
  Polskie Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych 

  Stowarzyszenie Vaping Association Polska

retransmisja posiedzenia

4 18.12.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 5), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 4)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.
  Materiał:
  Rzecznik Praw Obywatelskich

retransmisja posiedzenia

3 16.12.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (druk senacki nr 19, druk sejmowy nr 40).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 19 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk senacki nr 20, druki sejmowe nr 41, 54 i 54-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 20 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy

  Materiały:
  Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk senacki nr 22, druki sejmowe nr 56, 60 i 60-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 22 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (druk senacki nr 18, druk sejmowy nr 51).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 18 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiał porównawczy
  Materiały:
  Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
  Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego

 

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

Poprzednia strona