Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
347 30.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1257, druki sejmowe nr 3541, 3592 i 3592-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1257A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
346 30.07.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 346), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 326)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1265, druki sejmowe nr 3480 i 3614).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1265A).
  Opinia Biura Legislacyjne Kancelarii Senatu
  Materiały:

  Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

  Konfederacja Lewiatan

retransmisja posiedzenia

345 25.07.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (druk senacki nr 1242, druki sejmowe nr 3142 i 3561).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1242 A).
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1243, druki sejmowe nr 3251, 3134, 3193, 3562 i 3562-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy  (druk senacki nr 1243 A).
 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2013 r. (sygn. akt P 33/12) dotyczącego ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (cd.).
 4. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. (S 2/14) dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (cd.).

 5. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt K 53/16) oraz postanowienia sygnalizacyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r. (sygn. akt S 3/18) dotyczących ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (cd.).
 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 80. rocznicę agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę (druk senacki nr 1238).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

344 12.07.2019
Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 181), Komisji Ustawodawczej (nr 344)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

retransmisja posiedzenia

343 10.07.2019
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 211), Komisji Infrastruktury (nr 175), Komisji Ustawodawczej (nr 343)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk senacki nr 1189).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

342 10.07.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 342), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 322)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1207).
  proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

341 09.07.2019
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 166), Komisji Ustawodawczej (nr 341)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1195, druki sejmowe nr 3236 i 3423).

  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1195 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

340 09.07.2019
 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego (druk senacki nr 1236).
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r. (sygn. akt SK 13/16) dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. (sygn. akt K 18/17) dotyczącego ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 34/14) dotyczącego ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 5. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 czerwca 2018 r. (sygn. akt SK 19/17) dotyczącego rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

retransmisja posiedzenia

339 26.06.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 339), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 317)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

338 25.06.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 338), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 316)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1196, druki sejmowe nr 3137, 3457 i 3457-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 1196 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:

  Związek Banków Polskich

  Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
  Konfederacja Lewiatan
  Uwaga obywatelska
   

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona