Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

z9
Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
10 08.03.2016
 1. Przygotowanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu.
 2. Informacja Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na temat opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej poza granicami kraju.

retransmisja posiedzenia

9 02.03.2016
 1. Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie trybu postępowania przy zlecaniu zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.
 2. Projekt harmonogramu rozpatrywania ofert złożonych w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”
 3. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przebiegu prac komisji konkursowej oraz na temat zasad i wyników konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

retransmisja posiedzenia

8 18.02.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 8), Komisji Ustawodawczej (nr 27), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 21)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 11. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

            retransmisja posiedzenia

7 16.02.2016
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 7), Komisji Ustawodawczej (nr 22), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 18)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk senacki nr 83).
  Materiały:
  Fundacja Ośrodka KARTA
  Fundacja Polonia Ruthenia
  Towarzystwo im. Marii Konopnickiej
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  Fundacja SEMPER POLONIA
  Stowarzyszenie Odra-Niemen
  Fundacja Edukacja dla Demokracji
  Fundacja „Oświata Polska za Granicą”
  Minister Finansów
  Minister Spraw Zagranicznych

retransmisja posiedzenia

6 09.02.2016
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2016 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 – Kancelaria Senatu; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe; a także części budżetów  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 76, druki sejmowe nr 146, 194 i 194-A).
  Opinia do druku nr 76

retransmisja posiedzenia

5 27.01.2016
 1. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w obradach Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego „Forum Polonii” w Austrii.

 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

4 21.12.2015
 1. Odwołanie zastępcy przewodniczącego komisji.
 2. Wybór zastępcy przewodniczącego komisji.
 3. Omówienie kwestii związanych z organizacją konferencji. pt. „Obchody milenijne 
  na uchodźstwie – 1966 r. W 50-tą rocznicę”.
 4. Sprawozdanie senator Janiny Sagatowskiej i senatora Artura Warzochy z  udziału w obchodach 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.
 5. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

3 25.11.2015
 1. Informacja senatora Jana Żaryna o projekcie konferencji. pt. „Obchody milenijne na uchodźstwie - 1966 r. W 50-tą rocznicę”.

 2. Plan pracy komisji w pierwszym półroczu 2016 r.

 3. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

2 19.11.2015
 1. Wybór zastępców przewodniczącej komisji.

 2. Sprawy różne i wolne wnioski.

retransmisja posiedzenia

1 13.11.2015
 1. Wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

retransmisja posiedzenia

z9
Poprzednia strona