Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Nr Data Porządek obrad
342 18.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

341 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 184), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 341)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk senacki nr 1318, druki sejmowe nr 3761 i 3785).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1318 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

340 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 354), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 340)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy –  Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1320, druki sejmowe nr 3665 i 3801).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1320 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

339 17.10.2019
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 186), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 339)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. (druk senacki nr 1329,druki sejmowe nr 3696 i 3773).

  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1329 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

retransmisja posiedzenia

338 26.09.2019
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 85. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

retransmisja posiedzenia

337 25.09.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk senacki nr 1296, druki sejmowe nr 665 i 3728).

  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk senacki nr 1296 A).

  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. (druk senacki nr 1292, druk sejmowy nr 3781).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1292 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1299, druki sejmowe nr 3753 i 3806).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1299 B).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu przyjęcia do obliczania podstawy wymiaru kapitału początkowego pracowników wynagradzanych w systemie akordowym, którzy nie posiadają dokumentacji płacowej, kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (P9-24/19), uzupełnienie petycji, materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, w celu uzupełnienia art. 37 o ustęp 6 (upoważnienie sekretarza stanu do wykonywania zadań nałożonych na ministra za pomocą zarządzenia ministra) (P9-26/19), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, której stosunek pracy został rozwiązany w wyniku represji za działalność niepodległościową (cd.) (P9-23/19), materiał do petycji, odp. na pismo.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej (cd.) (P9-25/19), materiał do petycji, odp. na pismo.

retransmisja posiedzenia

336 31.08.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, wobec małoletniego poniżej lat 15 (druk senacki nr 1290, druki sejmowe nr 3663 i 3777).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 1290 A).

retransmisja posiedzenia

335 07.08.2019
 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w celu przyznania prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia osobie, której stosunek pracy został rozwiązany w wyniku represji za działalność niepodległościową (P9-23/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, w celu przywrócenia Łańcucha Orderu Orła Białego – Klejnotu Rzeczypospolitej (P9-25/19), materiał do petycji.

 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w celu wzmocnienia praw członków spółdzielni oraz zaostrzenia przepisów karnych w art. 273 tej ustawy  (P9-29/19), materiał do petycji.

retransmisja posiedzenia

334 02.08.2019
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 334), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 187)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

333 02.08.2019
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 350), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 333)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 83. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia