Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Ustawodawcza

Nr Data Porządek obrad
418 01.10.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia

417 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.

           retransmisja posiedzenia

416 29.09.2015 r.
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1008).
  Opinie, stanowiska, materiały:
  Ogólnoplskie Porozumienie Związków Zawodowych
  Business Centre Club

  Konfederacja Lewiatan
  Sąd Najwyższy
  Minister Pracy i Polityki Społecznej
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

           retransmisja posiedzenia

415 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1060, druki sejmowe nr 3659 i 3787).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1071, druki sejmowe nr 3760 i 3884).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

414 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054). 
  Materiały:
  Polska Unia Właścicieli Nieruchomości
  Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica
  Poseł Stanisław Żelichowski

            retransmisja posiedzenia

413 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. (sygn. akt S 3/15) dotyczącego ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
  Informacja  prawna
  Materiały:
  Helsińska Fundacja praw Człowieka
 2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. akt K 52/13) dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt K 39/12) dotyczącego ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.
  Informacja  prawna
 4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 45/12) dotyczącego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
  Informacja  prawna

            retransmisja posiedzenia

412 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1043, druki sejmowe nr 3662 i 3735).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Banków Polskich
  Konfederacja Lewiatan

            retransmisja posiedzenia

411 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk senacki nr 1042, druki sejmowe nr 3078 i 3708).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

410 30.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk senacki nr 1026, druki sejmowe nr 2361 i 3631).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  retransmisja posiedzenia
409 30.07.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1022, druki sejmowe nr 3288, 3632 i 3632-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia