Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Nr Data Porządek obrad
303 01.10.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

            retransmisja posiedzenia

302 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o związkach metropolitalnych.

           retransmisja posiedzenia

301 01.10.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

            retransmisja posiedzenia

300 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk senacki nr 1082, druki sejmowe nr 3465, 3553 i 3553-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk senacki nr 1096, druki sejmowe nr 3929 i 3932).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

            retransmisja posiedzenia

299 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk senacki nr 1085, druki sejmowe nr 3904, 3912 i 3912-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

             retransmisja posiedzenia

298 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk senacki nr 1084, druki sejmowe nr 3773 i 3910).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1097, druki sejmowe nr 3545, 3767 i 3767-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 1086, druki sejmowe nr 3927i 3934).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 4. Rozpatrzenie ustawy o związkach metropolitalnych (druk senacki nr 1100, druki sejmowe nr 2107, 3729i 3729-A).

           retransmisja posiedzenia

297 22.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk senacki nr 1058, druki sejmowe nr 3585 i 3795).

 2. Rozpatrzenie ustawy zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1075, druki sejmowe nr 3677, 3788 i 3788-A).

296 22.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (druk senacki nr 1061, druki sejmowe nr 3762 i 3805).

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1063, druki sejmowe nr 3427 i 3903).
  retransmisja posiedzenia

295 22.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie „Informacji Rady Ministrów o realizacji w roku 2014 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” (druk senacki nr 1033).

  retransmisja posiedzenia

294 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.