Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
263 01.10.2015 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

           retransmisja posiedzenia cz. 1.
           retransmisja posiedzenia cz. 2.

262 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

             retransmisja posiedzenia

261 30.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 3. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 82. posiedzeniu Senatu do ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

           retransmisja posiedzenia

260 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (druk senacki nr 1076, druki sejmowe nr 3671 i 3868).

 2. Rozpatrzenie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (druk senacki nr 1090, druki sejmowe nr 3859, 3944 i 3944-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Kasa Krajowa SKOK
  Związek Banków Polskich

 3. Rozpatrzenie ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (druk senacki nr 1095, druki sejmowe nr 3860 i 3945).
  Materiały:
  Związek Banków Polskich

 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1104, druki sejmowe nr 1441, 3425, 3426, 3699 i 3699-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Związek Banków Polskich
  Kasa Krajowa SKOK

 5. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk senacki nr 1077, druki sejmowe nr 3843, 3900 i 3900-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 retransmisja posiedzenia

259 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk senacki nr 1094, druki sejmowe nr 3286 i 3948).
  Materiały:
  Konfederacja Lewiatan

           retransmisja posiedzenia

258 29.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (druk senacki nr 1092, druki sejmowe nr 3925 i 3947).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

           retransmisja posiedzenia

257 23.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1066, druki sejmowe nr 3697, 3874 i 3874 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Business Centre Club
  Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowyc

 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1064, druki sejmowe nr 3434, 3804 i 3804-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny
  Związek Banków Polskich

 3. Rozpatrzenie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (druk senacki nr 1065, druki sejmowe nr 3644, 3871 i 3871-A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
  Materiały:
  Opinia Prawna Biura Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu
  Rzecznik Ubezpieczonych
  Polska Izba Ubezpieczeń
  Polska Izba Brokerów
  Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

           retransmisja posiedzenia

256 23.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Nadzór nad publicznym obrotem instrumentami finansowymi”.
  Informacja prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

 2. Rozpatrzenie wskazanych przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli wniosków de lege ferenda zawartych w wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Egzekwowanie przepisów prawa wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych”.
  Informacja prawna Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu

          retransmisja posiedzenia

255 04.09.2015 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.
 2. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 81. posiedzeniu Senatu do ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.
254 27.08.2015 r.
 1. Rozpatrzenie projektu postanowienia Prezydenta RP o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (druk senacki nr 1054). 
  Materiały:
  Polska Unia Właścicieli Nieruchomości
  Komitet Przestrogi przed Oddzieleniem Rodzica
  Poseł Stanisław Żelichowski

          retransmisja posiedzenia