Narzędzia:

21 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie senatora Michała Seweryńskiego - Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z Andrzejem Martuszewiczem - przewodniczącym Krajowej Rady Kuratorów oraz z Anną Janus-Dębską - sekretarzem Krajowej Rady Kuratorów, kuratorem okręgowym w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga.

Spotkanie dotyczyło sytuacji kuratorów sądowych i Kuratorskiej Służby Sądowej oraz zadań, jakie spoczywają na tej grupie zawodowej. Na wstępie spotkanie przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów Andrzej Martuszewicz przedstawił cele i zadania, jakie stoją przed tą grupą zawodową. Zwrócił on uwagę, iż wykonując swoje ustawowe obowiązki, kuratorzy sądowi dostarczają sądom rodzinnym i karnym informacje dot. osób o których mają one orzekać. Jak podkreślił - kuratorzy sądowi realizują funkcję wspierającą, korekcyjno-wychowawczą, resocjalizacyjną, diagnostyczną i profilaktyczną względem podopiecznych, wobec których sądy orzekły środki wychowawcze (osoby nieletnie) lub karne środki probacyjne (osoby dorosłe), a które ze względu na ich cechy osobowe oraz rodzaj popełnionych czynów i przestępstw nie muszą i nie powinny być izolowane od swojego środowiska. A. Martuszewicz wspomniał również o roli ochronnej kuratorów, jaką pełnią oni wobec dzieci, których rodzicom ograniczono władzę rodzicielską, a względem tych ostatnich funkcje korygującą i wychowującą. Wykonują różnorodne zadania kontrolne wobec osób podlegających opiece, kurateli, przebywających w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczych, osób skazanych za przestępstwa i wykroczenia, udzielają pomocy materialnej osobom zwalnianym z zakładów karnych (pomoc postpenitencjarna), a od roku 2008 uczestniczą także w wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Ważną rolę pełnią także kuratorzy nadzorując wykonywanie przez skazanych prac na cele społeczne. Walor wychowawczy tej kary polega na pozostawieniu sprawcy przestępstwa na wolności w zamian za to, że odpracuje on wyznaczoną liczę godzin na rzecz społeczności lokalnej, czego skutkiem ma być pozytywna przemiana zarówno osobowości skazanego, jak i jego najbliższego otoczenia. W trakcie wymiany poglądów, przytoczone zostały również liczby, mówiące m.in. o ilości etatów kuratorskich (5.206 osób - stan na 31 grudnia 2010 r.), ilości spraw jakie są im powierzane przez sądy (623.889), ilości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych (643.820). Nałożenie na kuratorów kolejnych zadań związanych ze zmianami legislacyjnymi jako zostały wprowadzone w ostatnich latach oraz realizacją zadań polityki karnej prowadzonej przez państwo - wymaga zdaniem przedstawicieli kuratorów - zwiększenia liczby etatów kuratorskich, a także odpowiednich szkoleń i wsparcia ze strony specjalistów z różnych dziedzin, zwłaszcza w zakresie superwizji, w związku z niebezpieczeństwami z jakimi ta grupa zawodowa spotyka się swojej pracy (agresywne zachowania skazanych, ataki ze strony zwierząt domowych).

Nawiązując do Konferencji "90 lat kurateli sądowej w Polsce. Historia- Teraźniejszość- Przyszłość", która odbyła sięw dniu 11 grudnia 2009 roku, w Sali kolumnowej gmachu Sejmu RP (organizatorami konferencji były Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RPiKomisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości i Krajową Radą Kuratorów), przedstawiciele kuratorów poprosili o współpracę przy kontynuacji tej cennej inicjatywy poprzez organizację kolejnych konferencji dotyczących wykonywania kar nieizoalcyjnych i probacji.

Kończąc spotkanie przedstawiciele służby kuratorskiej wyrazili nadzieję na dalszą dobrą współpracę z Komisją Praw Człowieka, Praworządności i Petycji również w tej kadencji Senatu.