Narzędzia:

21 lutego 2012 roku odbyło się spotkanie senatora Michała Seweryńskiego - Przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z gen. Pawłem Nasiłowskim - Pełnomocnikiem Ministra Sprawiedliwości ds. Wdrożenia Systemu Kar Nieizolacyjnych oraz Systemu Dozoru Elektronicznego.

Na spotkaniu tym, gen. Paweł Nasiłowski przedstawił przebieg prac nad przygotowaniem i wdrożeniem systemu dozoru elektronicznego, jako jednej z form odbywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Prace nad wdrożeniem tej formy odbywania kary pozbawienia wolności, zapoczątkowane zostały w komisji V kadencji Senatu. Były one efektem wizytacji przez senatorów wybranych zakładów karnych. Panujące w tamtym czasie przeludnienie cel więziennych i ok. 120 tys. orzeczonych, niewykonywanych kar pozbawienia wolności spowodowały podjęcie prac w komisji nad zmianą systemu polityki karnej państwa. Uznano wtedy, że nie ma w chwili obecnej lepszego sposobu na redukcję nadmiernej populacji więziennej, w tym przeludnienia jednostek penitencjarnych, jak rozbudowa i istotne zwiększenie efektywności systemu probacji i kar nieizolacyjnych, w tym szczególnie wdrożenie i eksploatacja wykonywania kary poza jednostką penitencjarną w systemie dozoru elektronicznego.  Zapewni to jednocześnie obniżenie kosztów wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia wolności, a tym samym zwiększenie oszczędności w budżecie (miesięczny koszt wykonania kary w stosunku do jednego skazanego w SDE - to kwota 500 zł, natomiast miesięczny koszt pobytu jednego skazanego w jednostce penitencjarnej wynosi ok. 2500 zł). W przypadku wykonywania kar w systemie nieizolacyjnym, w tym szczególnie w SDE, należy zwrócić uwagę na nieporównywalnie większe możliwości i warunki do resocjalizacji skazanego, jak również prowadzenia procesu jego readaptacji społecznej i zawodowej w warunkach wolności.

W trakcie spotkania gen. P. Nasiłowski złożył propozycję odbycia spotkania, na którym senatorowie zapoznaliby się z szeroko rozumianą problematyką polityki karnej, wykonywaniem kar nieizolacyjnych, systemem probacji, ze szczególnym uwzględnieniem idei sprawiedliwości naprawczej w nowym ujęciu głównych zadań polityki karnej. Na spotkaniu tym, odbyłaby się również prezentacja praktyki wykonywania kary w SDE z użyciem najnowocześniejszych urządzeń technicznych i systemów informatycznych. Została również wstępnie przedstawiona propozycja współpracy Służby Więziennej i Pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości z Komisją z możliwością zorganizowania w Senacie konferencji poświęconej tej problematyce.

Senator M.Seweryński wyraził nadzieję, że prowadzone w VIII kadencji Senatu prace w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji będą kontynuacją dotychczasowej dobrej współpracy z ministerstwem sprawiedliwości w zakresie m.in. polityki karnej państwa.