Narzędzia:
Foto©Parlament włoski

Senatorowie Marek Ziółkowski i Jerzy Chróścikowski wzięli udział w spotkaniu organizowanym w Senacie w ramach włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
Uczestnikami byli parlamentarzyści z państw Unii Europejskiej oraz z kandydujących do UE, posłowie Parlamentu Europejskiego i przedstawiciele włoskiego rządu.
Senat RP reprezentowali:

  1. Senator Marek Ziółkowski - przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej,
  2. Senator Jerzy Chróścikowski – przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
     

Sejm RP reprezentowali:

  1. Poseł Mariusz Grad, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej,
  2. Poseł Adam Rogacki, członek Komisji Gospodarki.
     

Obrady w Senacie włoskim w dniu 27 października 2014 r. były podzielone na trzy części tematyczne. Sesje objęły zagadnienia:
- rolnictwa ekologicznego, ochrony gruntów rolnych, systemów oznaczeń   produktów tradycyjnych;
- roli małych i średnich firm w handlu międzynarodowym;
- udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w reindustrializacji.

W pierwszej części obrad dyskusja dotyczyła przede wszystkim: sposobów rozwiązania kryzysu po wprowadzeniu embarga przez Rosję, etykietowania i śledzenia produkcji rolnej
w UE, szans młodych ludzi w rolnictwie, usprawnienia działań w ramach WPR, artykułów wyjątkowej jakości i ich ochrony oraz marnotrawienia żywności. Głos zabrał senator Jerzy Chróścikowski. Zaapelował o zapewnienie bezpieczeństwa jakościowego przy produkcji żywności i odrzucenie chemizacji w produkcji, która nie jest korzystna dla zdrowia ludzkiego. Stwierdził, że UE powinna powrócić do korzeni, do produkcji żywności ekologicznej o wysokiej jakości, którą wytwarzali metodami tradycyjnymi – ekologicznymi - przodkowie. Ponadto senator prosił o przedstawienie planów dotyczących uruchomienia nadzwyczajnych środków jako rekompensat związanych z nałożeniem embarga przez Rosję. Zapewnił, że polscy rolnicy chcą produkować zdrową i ekologiczną żywność o wysokiej jakości.

W drugiej sesji mówcy koncentrowali się na sytuacji i kondycji sektora MSP w swoich państwach, polityce rządów, procedurach ochrony rynków i systemach jakości produktów. Debatę zdominowały głosy parlamentarzystów na temat: efektywności procedur administracyjnych i kosztów dla biznesu, skutków rosyjskiego embarga dla rynków rolnych i reakcji UE, środowiskowych aspektów działalności gospodarczej oraz wpływu innowacji technologicznych i badań naukowych na międzynarodową konkurencyjność firm. W tej części wystąpił poseł Adam Rogacki. Podkreślił, że UE swoimi regulacjami w dziedzinie klimatu obniża konkurencyjność firm. Poseł wyraził niepokój, że renegocjowany ostatnio pakt klimatyczno-energetyczny znacząco podniesie i tak wysokie ceny energii. Jak zaznaczył, w USA koszty gazu, wskutek „rewolucji łupkowej”, są nawet o połowę niższe niż w niektórych państwach UE. Za zasadne poseł uznał wspieranie przez KE poszczególnych branż, ale podkreślił, że nie wolno przy tym dopuścić do absurdów przeregulowania. Za przykład podał zakaz naturalnego wędzenia wędlin. Polska akcentuje potrzebę doskonalenia nowych technologii w dziedzinie wydobycia gazu niekonwencjonalnego, czemu musi sprzyjać korzystne prawo unijne. Poseł Rogacki wskazał ponadto, że niskie koszty energii w USA przyciągają z powrotem produkcję przemysłową, co służy całej gospodarce amerykańskiej.
W trakcie dyskusji w ramach trzeciego panelu obrad deputowani parlamentów narodowych poruszali kwestie dotyczące m.in.: udziału przemysłu w tworzeniu PKB, budowy jednolitego rynku energii poprzez powiązania infrastrukturalne, mechanizmów rozwijania rynku wewnętrznego typu Small Business Act, rządowych programów wsparcia dla MSP, cyfryzacji, demonopolizacji niektórych branż przemysłu i walki z dyktatami cenowymi, systemów podatkowych i kosztów energii, sytuacji pożyczkobiorców, uproszczenia warunków kredytowania i gwarancji kredytowych oraz alternatywnych sposobów finansowania typu venture i innych narzędzi inżynierii finansowej.
Opracował: Ignacy Grodecki, BPS.