Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 25-05-2022 13:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu przyznania sędziom sportowym statusu funkcjonariuszy publicznych oraz wprowadzenia definicji sędziego sportowego (cd.) (PW10-1/21) (odpowiedź ministra Sportu i Turystyki, interpelacja posła Michała Jarosa, odpowiedź na interpelację, uzupełnienie petycji, wywiad, Gazeta Wyborcza, 20.12.2021, materiał do petycji) .
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej wyrażającej zgodę na ratyfikację przez Polskę Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień, przyjętego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku w dniu 19 grudnia 2011 r. (cd.) (P10-127/20) (materiał do petycji, opinia BL, odp. MRiPS, odp. RPD 1, odp. RPD 2, pismo RPO, zał. 1, zał 2, zał 3, zał 4).
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, w celu przyznania skazanemu lub tymczasowo aresztowanemu możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie sądu penitencjarnego w przypadku złożenia przez skazanego lub tymczasowo aresztowanego skargi na działanie organu postępowania wykonawczego, które, w jego ocenie, narusza prawa obywatelskie osadzonego (cd.) (P10-85/21) (materiał do petycji, OE-402, opinia MS).
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 87 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w zakresie umożliwienia osobom ubogim wyboru pełnomocnika z urzędu (cd.) (P10-87/21) (materiał do petycji, opinia MS, opinia NRA).
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu zastąpienia w § 1 przepisu wyrazu „Kto” nazwą „Dłużnik alimentacyjny” oraz dodania § 6 (cd.) (P10-69/21) (materiał do petycji, opinia MS).
  6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny poprzez uchylenie art. 209 § 3, który zdaniem autora petycji pozwala na obejście przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (cd.) (P10-88/21) (materiał do petycji, opinia MS).
  7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w celu uznania nienarodzonego dziecka za pokrzywdzonego przestępstwem znęcania się przez sprawcę przemocy nad ciężarną kobietą (cd.) (P10-78/21) (uzupełnienie petycji, materiał do petycji, OE-396, OE 397, odpowiedź MS, odpowiedź MRPiPS).
  8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych ustaw (cd) (P10-61/21) (materiał do petycji, oświadczenie Rady Ławniczej Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, oświadczenie Rady Ławniczej przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie).
  9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej ograniczenia stosowania w obrębie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szpitali, hospicjów, domów pomocy społecznej sztucznego promieniowania mikrofalowego (cd.) (P10-67/21), (materiał do petycji, OE-395, OE-398, uwagi Stowarzyszenia Prawo do Życia).
Wstecz