Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 11-01-2022 08:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

 1. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1257/2013 i (UE) nr 2020/1056 – COM(2021) 709.
 2. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie” do 2030 r. – COM(2021) 574.
 3. Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Młodzieży 2022 – COM(2021) 634.
 4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/138/WE  w odniesieniu do proporcjonalności, jakości nadzoru, sprawozdawczości, środków dotyczących gwarancji długoterminowych, narzędzi makroostrożnościowych, ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, nadzoru nad grupą i nadzoru transgranicznego – COM(2021) 581.
 5. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz zmieniającej dyrektywy 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2009/138/WE, (UE) 2017/1132 i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010 i (UE) nr 648/2012 COM(2021) 582 final – COM(2021) 582.
 6. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 575/2013 i dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do traktowania ostrożnościowego grup globalnych instytucji o znaczeniu systemowym stosujących strategię restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji wielokrotnego punktu kontaktowego oraz metodykę pośredniej subskrypcji instrumentów kwalifikujących się do spełnienia minimalnego wymogu w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych – COM(2021) 665.
 7. Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych na rzecz Łotwy, Litwy i Polski – COM(2021) 752.
 8. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków wobec przewodników, którzy ułatwiają handel ludźmi lub przemyt migrantów w związku z nielegalnym wjazdem na terytorium Unii Europejskiej lub zajmują się takim handlem lub przemytem – COM(2021) 753.
 9. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2021) 627, COM(2021) 656, COM(2021) 769.
 10. Akty nieustawodawcze, w sprawie których komisja wystąpi o stanowiska rządu – propozycja: COM(2021) 577, COM(2021) 718, COM(2021) 719.
 11. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2021) 661, COM(2021) 666, COM(2021) 667, COM(2021) 668, COM(2021) 669, COM(2021) 671, COM(2021) 672, COM(2021) 673, COM(2021) 677, COM(2021) 678, COM(2021) 681, COM(2021) 683, COM(2021) 686, COM(2021) 704, COM(2021) 707, COM(2021) 936, COM(2021) 963.
Wstecz