Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 19-10-2021 10:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 217

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, poprzez zmianę zasad przeprowadzania przeszukania pomieszczenia należącego bądź będącego w posiadaniu adwokata oraz zmiany zasad zastosowania środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia adwokata w wykonywaniu zawodu (P10-14/21), materiał do petycji.
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-16/21), (P10-16/21_2), (P10-16/21_3), materiał do petycji.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, celem rozszerzenia kręgu uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, w związku z pełnioną czynną służbą wojskową, do której odbycia osoby zostały powołane za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (P10-17/21), materiał do petytcji, wniosek RPO.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany art. 4 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu, poprzez dodanie „Senat in pleno” do organów Senatu RP (P10-18/21), materiał do petycji.
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, poprzez dodanie przepisu wprowadzającego nakaz zakrywania ust i nosa podczas stanu klęski żywiołowej lub zagrożenia epidemicznego oraz sankcji za nieprzestrzeganie tego nakazu (P10-19/21), materiał do petycji.
  6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw oraz wprowadzenia informatyzacji składania sprostowań prasowych (P10-20/21), (P10-20/21_2), materiał do petycji.
  7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, celem wprowadzenia przepisów regulujących problem wypalenia zawodowego (P10-21/21), materiał do petycji.
  8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy: - z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, poprzez dostosowanie art. 563 k.p.c. do treści art. 6 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, umożliwienie ustalenie ojcostwa z urzędu oraz wyeliminowanie możliwości odmowy poddania się badaniu DNA, - z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w celu zastąpienia w art. 89 § 2 zdanie 1 wyrazu ,,wyrok” wyrazem ,,orzeczeniu”, - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, w celu wprowadzenia zakazu ustanowienia prokury spółdzielni w trakcie jej likwidacji (P10-22/21), (P10-22/21_2), materiał do petycji.
  9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (P10-23/21), materiał do petycji.
  10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w celu skrócenia do jednego miesiąca okresu wymaganego do nabycia uprawnień wynikających z tej ustawy (P10-24/21), materiał do petycji.
Wstecz