Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 09-09-2021 09:15
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176/179

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 18 § 2 pkt 1 lit. g, art. 60 i art. 73 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz zmiany art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-03/21) (P10-03/21_cz.2), materiał do petycji.
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej uchylenia ustawy z dnia 10 lipca 1985 r. o przedsiębiorstwach mieszanych, w celu uporządkowania systemu prawnego (P10-04-21), materiał do petycji.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (P10-05/21), (P10-05/21_cz.2), materiał do petycji.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, oraz zmiany ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (P10-06/21), (P10-06/21_cz.2), materiał do petycji.
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 5702 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, art. 140 § 1 zd. 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, art. 8 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz wskazanych przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych w celu poprawy odesłań do aktualnych ustaw (P10-07/21), (P10-07/21_cz.2), (P10-07/21_cz.3), materiał do petycji.
  6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu święta Wojska Polskiego, art. 16 ust 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1983 r. o ustanowieniu społecznej inspekcji pracy oraz art. 96 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (P10-09/21), (P10-09/21_cz.2), materiał do petycji.
  7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie zwrotu udziałów członkowskich (P10-10/21), materiał do petycji.
  8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawy z dnia 27 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń oraz ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, w celu uporządkowania systemu prawnego(P10-11/21), (P10-11/21_cz.2), materiał do petycji.
  9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmian w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (P10-12/21), (P10-12/21_cz.2), (P10-12/21_cz.3), materiał do petycji.
  10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3 ust. 2 pkt ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zmiany art. 126b § 2 i art. 165 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, zmiany art. 38a ust. 13 pkt 1 i art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz zmiany art. 69 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (P10-13/21), (P10-13/21_cz.2), (P10-13/21_cz.3), materiał do petycji.
Wstecz