Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 08-09-2021 14:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

sala 176/179

  1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, w celu umożliwienia osobom ubezwłasnowolnionym korzystania z czynnego prawa wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego (cd.) (P10-72/20), materiał do petycji, odpowiedź MRiPS, opinia BL, odpowiedź MS, odpowiedź PTP, opinia RPO, załącznik do opini RPO.
  2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w celu określenia terminów przewlekłości postępowania (cd.) (P10-77/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN.
  3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-99/20), materiał do petycji, odpowiedź SN, odpowiedź MS.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do unifikacji egzekucji sądowej i administracyjnej, poprzez uchwalenie jednej ustawy regulującej kompleksowo ograniczenia i wyłączenia od egzekucji (cd.) (P10-123/20), materiał do petycji, opinia MS, opinia KRK, odpowiedź Lewiatan, odpowiedź MRiRW.
  5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., celem zapewnienia każdemu człowiekowi prawnej ochrony życia na wszystkich jego etapach od momentu poczęcia do naturalnej śmierci (P10-02/21), materiał do petycji.
  6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, w celu wprowadzenia nowego typu czynu zabronionego, dotyczącego utrudniania kontaktów rodzica z dziećmi (P10-01/21), materiał do petycji.
  7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wyrażenia zgody na ratyfikację przez Polskę Protokołu fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych przyjętego 10 grudnia 2008 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, przewidującego możliwość przedkładania Komitetowi Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych indywidualnych i międzypaństwowych skarg na niewykonywanie przez państwa postanowień Paktu (P10-08/21), materiał do petycji.
Wstecz