Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 20-07-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie potępienia prześladowań, tortur oraz grabieży organów od niewyrażających na to zgody więźniów sumienia w Chinach (cd.) (P10-93/20), materiał do petycji, odpowiedź MSZ, odpowiedź MZ.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej kontynuowania procesu legislacyjnego, w celu uregulowania całości spraw i problemów dotyczących nieruchomości gruntowych użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe (cd.) (P10-108/20), materiał do petycji, opinia UMstWarszawy, opinia MRPiT, opinia ZRSMRP.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 328 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-99/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN, odpowiedź NRA.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu uzupełnienia wykazu zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych o dochody z odsetek od obligacji (cd.) (P10-110/20), materiał do petycji, odpowiedź MF.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw:
  • z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji,
  • z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
  • z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
  • z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-102/20-1) (P10-102/20-2), odpowiedź MS.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zniesienia instytucji ubezwłasnowolnienia (P10-128/20), materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany: art. 61 § 1 pkt 4, art. 306, art. 333 § 2 i art. 47985ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (cd.) (P10-106/20-1) (P10-106/20-2), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w celu uporządkowania przepisów tej ustawy (cd.) (P10-132/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MSWiA, odpowiedź NSA.
Wstecz