Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Data: 05-05-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 182

  1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (druk senacki nr 372, druki sejmowe nr 970, 1057 i 1057-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk senacki nr 378, druki sejmowe nr 1033, 1082 i 1082-A).
Wstecz