Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Data: 15-04-2021 08:15
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176 - aktualna godzina oraz uzupełnienie porządku obrad

  1. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania – COM(2021) 093.
  2. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych (akt o usługach cyfrowych) i zmieniającego dyrektywę 2000/31/WE – COM(2020) 825.
  3. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontestowalnych i uczciwych rynków w sektorze cyfrowym (akt o rynkach cyfrowych) – COM(2020) 842.
  4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w celu ułatwienia swobodnego przepływu w czasie pandemii COVID-19 (zielone zaświadczenie cyfrowe) – COM(2021) 130 final.
  5. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ram wydawania obywatelom państw trzecich legalnie zamieszkującym lub legalnie przebywającym na terytorium państw członkowskich interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia (zielone zaświadczenie cyfrowe) oraz weryfikowania i uznawania takich zaświadczeń w czasie pandemii COVID-19 – COM(2021) 140 final.
  6. Akty ustawodawcze bez uwag – propozycja: COM(2021) 095, COM(2021) 096, COM(2021) 108, COM(2021) 113, COM(2021) 115.
  7. Akty nieustawodawcze bez uwag –propozycja: COM(2020) 735, COM(2020) 801, COM(2020) 849.
  8. Akt  nieustawodawczy bez uwag – propozycja: JOIN(2020) 018.
  9. Akty nieustawodawcze w sprawie których komisja nie wystąpi o stanowisko rządu – propozycja: COM(2021) 72, COM(2021) 73, COM(2021) 111, COM(2021) 112, COM(2021) 114, COM(2021) 116, COM(2021) 125, COM(2021) 127.
Wstecz