Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 13-04-2021 12:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala obrad plenarnych

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w celu wyłączenia z zakresu podmiotowego ustawy osób, których służbę zakwalifikowano, jako służbę na rzecz totalitarnego państwa –  weteranów służby poza granicami państwa (cd.) (P10-14/19), materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 42 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w celu przyznania świadczenia pieniężnego policjantowi przywróconemu do służby (cd.) (P10-15/20), materiał do petycji, odpowiedź KGP, odpowiedź MF, odpowiedź MSWiA, odpowiedź MS.
 3. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 221 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, w celu umożliwienia funkcjonariuszom Służby Więziennej, których stosunek służbowy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, a wobec których postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zakończono je wyrokiem uniewinniającym, wszczęcia postępowań w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego (cd.) (P10-29/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, celem stworzenia możliwości uwierzytelnienia podpisu konsumenta oraz potwierdzenia danych identyfikujących jego dokument, w oświadczeniu dołączonym do umowy o kredyt konsumencki (cd.) (P10-30/20), materiał do petycji, odpowiedź MC, odpowiedź UOKiK, odpowiedź MS, odpowiedź MSZ, odpowiedź KPRM.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: -        z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego w zakresie o    w art. 4582 § 1 pkt 3 poprzez włączenie do katalogu postępowań gospodarczych, spraw dotyczących odpowiedzialności cywilnej w spółce prostej, o    w art. 47955 w celu uaktualnienia przepisów poprzez usunięcie odwołań do uchylonych artykułów; -        z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych poprzez zastąpienie w art. 95 ust. 1 pkt 7 oraz art. 104 ust. 2 wyrażenia ,,organizacji społecznych”, wyrażeniem ,,organizacji pozarządowych”; -        z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, w art. 35 ust. 3 zastąpienie zarządzenia Prezesa NBP rozporządzeniem wydanym przez właściwego ministra ds. finansów publicznych (cd) (P10-31-20_1), (P10-31/20_2), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź MSWiA, odpowiedź NBP.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 231 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, poprzez wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego oraz zmiany art. 324 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu wprowadzenia obligatoryjnego zgłoszenia zdania odrębnego oraz jego uzasadnienia na piśmie w przypadku braku zgody sędziego z większością składu orzekającego podczas głosowania (cd.) (P10-36/20), materiał do petycji, odpowiedź MS, odpowiedź SN.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (cd.) (P10-51/20), materiał do petycjiodpowiedź MF, odpowiedź ZBP.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia do polskiego prawa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/343 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym (cd.) (P10-60/20), materiał do petycji, odpowiedź MS.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu ogłoszenie amnestii wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności do lat 3 (cd.) (P10-62/20), materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, celem wyłączenia możliwości zakładania przez gminę spółek prawa handlowego poza sferą użyteczności publicznej, za wyjątkiem enumeratywnie określonych przypadków (cd.) (P10-67/20), materiał do petycji, odpowiedź MSWiA, odpowiedź BL.
 11. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w celu uaktualnienia przepisów wymienionych ustaw (cd.) (P10-119/20), P10-119/20cz.2, P10-119/20cz.3, materiał do petycji.
 12. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: -        z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne: o    w art. 64 ust. 1 zd. 1 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez m.in. Kodeks postępowania karnego i cywilnego za dzień wolny od pracy, dla ustalenia biegu terminu określonego dla dokonania czynności w postępowaniu konsularnym, -        z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe: o    w art. 52 zd. 2 w celu usunięcia nieaktualnego zapisu o opłacie stemplowej za weksel zwrotny, o    w art. 72 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów, o    w art. 75 ust. 1 w celu umożliwienia osobom nie mogącym pisać, dokonanie podpisu na wekslu poprzez użycie odcisku palca, o    w art. 103 poprzez usunięcie z przepisu wyrażenia ,,niepiśmiennych”, -        z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe: o    w art. 55 zd. 2 w celu uznania soboty za dzień równorzędny z dniem uznanym przez Kodeks cywilny za dzień wolny od pracy, dla zapewnienia spójności i jednolitości systemu prawa w obliczaniu terminów; (cd.) (P10-48/20), P10-48/20cz.2, materiał do petycji, odpowiedź MS.
Wstecz