Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 18-11-2020 12:30
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

 1. Rozpatrzenie „Raportu z wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę za 2019 rok”.
  Materiały:
  Raport , zał. A, zał. B, zał.C ,zał. D, zał. E, zał. F, zał.G, Raport na temat wykonywania wyroków ETPC
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (druk senacki nr 253, druki sejmowe nr 644, 671 i 671-A).
  Petycja aplikantów KSSiP
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 3. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie udziału w niektórych wyborach przez obywateli jednego Państwa zamieszkujących na terytorium drugiego Państwa, podpisanej w Warszawie dnia 29 maja 2020 r. (druk senacki nr 242, druki sejmowe nr 487 i 600).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (P10-38/20).
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, celem stworzenia nowej instytucji – społecznego opiekuna zieleni (P10-39/20).
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w celu uporządkowania podmiotowego ustaw oraz zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ustanowienia następcy prawnego Komisji Majątkowej (P10-42/20).
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu umożliwienia niektórym kredytobiorcom zawieszenia spłaty kredytów bankowych (P10-47/20).
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz zmiany ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-49/20).
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (P10-51/20)
  Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Wstecz