Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
309 X 12.01.2021 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie rezolucji w sprawie wzmocnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi
308 5.01.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
307 5.01.2021 r. Projekt ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
306 5.01.2021 r. Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
305 21.12.2020 r. Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku
304 17.12.2020 r. Ustawa o rezerwach strategicznych
304 A 5.01.2021 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o rezerwach strategicznych
304 Z 12.01.2021 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o rezerwach strategicznych
303 17.12.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
303 A 11.01.2021 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona