Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
372 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
371 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
370 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
369 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw
368 16.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
367 15.04.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
366 14.04.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
365 15.04.2021 r. Projekt uchwały w sprawie uczczenia 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów
364 13.04.2021 r. Projekt uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
364 S 14.04.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały wyrażającej uznanie dla Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara
Poprzednia strona