Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
717 13.05.2022 r. Ustawa o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
717 A 18.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o ustawie o ratyfikacji Konwencji ramowej Rady Europy o wartości dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa, sporządzonej w Faro dnia 27 października 2005 r.
716 13.05.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
716 A 17.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
715 13.05.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
715 A 17.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
714 13.05.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
713 13.05.2022 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
713 A 18.05.2022 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
712 13.05.2022 r. Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
Poprzednia strona