Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
343 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw
342 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
341 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
340 26.02.2021 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
339 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
339 A 4.03.2021 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
338 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
337 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
336 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym
335 26.02.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw