Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wykaz petycji

przejdź do:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    24
Lp. Petycja
475 Petycja z dnia 6 marca 2020 r. dotycząca podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie wprowadzenia Programu „Opieka dla wszystkich” w życie (P10-58/20).
474 Petycje z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowanych kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowych, w celu uaktualnienia i uporządkowania przepisów (P10-57/20).
473 Petycja z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 3982 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (P10-56/20).
472 Petycje z dnia 25 i 26 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 598, 646, 661, 784, 785, 938 i art. 1050 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz art. 213 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (P10-55/20).
470 Petycja z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu nadania osobom niepełnosprawnym do 16. roku życia uprawienia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską oraz uporządkowania przepisów ustawy (P10-53/20).
469 Petycja z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w celu zmiany zasad sprawowania władzy przez Prezydenta RP oraz podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia przez Senat zgody na zarządzenie referendum konstytucyjnego (P10-52/20).
468 Petycja z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w celu zniesienia podatku od zysków kapitałowych (P10-51/20).
467 Petycje z dnia 14 i 15 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 61 § 3a i art. 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, art. 8 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 113 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (P10-50/20).
466 Petycja z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz zmiany ustawy z dnia 22 kwietnia 1964 r. w sprawie wstrzymania biegu przedawnienia w stosunku do sprawców najcięższych zbrodni hitlerowskich popełnionych w okresie drugiej wojny światowej, w celu uporządkowania przepisów ustaw (P10-49/20).
465 Petycje z dnia z 11 i 12 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne, ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo wekslowe i ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. prawo czekowe (P10-48/20).
464 Petycja z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w celu umożliwienia niektórym kredytobiorcom zawieszenie spłaty kredytów bankowych (P10-47/20).
463 Petycja z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 66 ust. 1 i art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 27 pkt 1 i art. 45 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (P10-46/20).
462 Petycja z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, w taki sposób, aby kwota odszkodowania podlegała pomniejszeniu o wartość korzyści (pomocy) jakie uzyskał poszkodowany od Państwa w związku z ogłoszeniem stanu epidemii (P10-45/20).
461 Petycje z dnia 6 i 14 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 47933, art. 508 § 2, art. 562, art. 10501 § 1 i art. 11421 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, w celu uporządkowania i zapewnienia spójności ustawy z systemem prawa oraz wypełnienia luki prawnej w innych przepisach (P10-44/20).
460 Petycja z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, w taki sposób, by obowiązkiem Rady Ministrów a nie prawem było wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w przypadku ogłoszenia stanu epidemii (P10-43/20).
459 Petycja z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej i zmiany ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, w celu uporządkowania podmiotowego ustawy oraz zmiany ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w celu ustanowienia następcy prawnego Komisji Majątkowej (P10-42/20).
458 Petycje z dnia z 23 i 27 marca 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, w celu uaktualnienia przepisów ustaw (P10-41/20).
457 Petycja z dnia z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej utworzenia organu niezależnego od władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, nadzorującego stosowanie prawa przez wszystkie organy RP (P10-40/20).
456 Petycja z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, celem stworzenia nowej instytucji społecznego opiekuna zieleni (P10-39/20).
455 Petycja z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu umieszczenia Honorowych Dawców Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu w katalogu osób uprawnionych do ulgi w transporcie publicznym kolejowym (P10-38/20).
przejdź do:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21    24
realizacja: Ideo powered by: CMS Edito