Narzędzia:

ZARZĄDZENIE NR 8
MARSZAŁKA SENATU
z dnia 11 stycznia 2018 r.
w sprawie zasad wstępu na posiedzenia
Senatu i komisji senackich

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 16a, w związku z art. 8 ust. 1 pkt 16, uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. - Regulamin Senatu (M. P. z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 18), zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zarządzenie określa zasady wstępu na salę posiedzeń Senatu i w kuluary sali posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu, oraz zasady wstępu do sal, w których odbywają się posiedzenia komisji senackich.
 2. Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o kuluarach sali posiedzeń Senatu należy przez to rozumieć foyer obok sali posiedzeń Senatu, hol pierwszego piętra budynku "A" oraz łącznik pomiędzy pierwszym piętrem budynku "A" a wejściem do budynku "B".
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu zasady wstępu, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy zarządzenia Marszałka Sejmu w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wstępu i wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu.

 

§ 2.

 1. W sali posiedzeń Senatu wydziela się część dla publiczności, zwaną dalej "lożą dla publiczności".
 2. Dokumentami uprawniającymi do wstępu do loży dla publiczności podczas obrad Senatu są:
  1. legitymacja senatorska senatora bieżącej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "legitymacją senatorską";
  2. legitymacja poselska posła bieżącej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "legitymacją poselską";
  3. imienny identyfikator posła bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. karta wstępu senatora poprzednich kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i karta wstępu posła poprzednich kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. legitymacja służbowa uprawniająca do wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3;
  6. legitymacja dyplomatyczna uprawniająca do wstępu, o którym mowa w pkt 5;
  7. imienny identyfikator upoważnionego pracownika Kancelarii Senatu;
  8. karta prasowa;
  9. karta wstępu obsługi technicznej dziennikarzy;
  10. okresowa karta wstępu wydana osobie wykonującej zawodową działalność lobbingową lub osobie uprawnionej do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, zwanej dalej "lobbystą";
  11. okresowa karta wstępu oznaczona symbolem "ST" wydana osobie wykonującej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania pomocnicze podczas posiedzenia Senatu;
  12. jednorazowa karta wstępu oznaczona symbolem "L" wydana osobie, o której mowa w § 3 ust. 1;
  13. lista imienna.
 3. Na podstawie listy imiennej, o której mowa w ust. 2 pkt 13, do wstępu do loży dla publiczności podczas obrad Senatu uprawnione są osoby zaproszone przez Marszałka Senatu, a w wyjątkowych przypadkach także inne osoby – za zgodą Marszałka Senatu lub Szefa Kancelarii Senatu.

§ 3.

 1. Osoby ubiegające się o wstęp do loży dla publiczności w celu bezpośredniej obserwacji obrad Senatu (publiczność) zgłaszają się do Centrum Informacyjnego Senatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym wstępem.
 2. Centrum Informacyjne Senatu, po uzyskaniu zgody Szefa Kancelarii Senatu, przekazuje wykaz osób, o których mowa w ust. 1, do Straży Marszałkowskiej. Straż Marszałkowska na tej podstawie wystawia jednorazowe karty wstępu oznaczone symbolem "L".
 3. Wstęp do loży dla publiczności podczas obrad Senatu na podstawie jednorazowej karty wstępu, o której mowa w ust. 2, dozwolony jest po okazaniu strażnikowi Straży Marszałkowskiej dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

§ 4.

 1. Jeżeli liczba osób zainteresowanych bezpośrednią obserwacją obrad Senatu, o których mowa w § 3 ust. 1, jest większa od liczby miejsc w loży dla publiczności, Kancelaria Senatu umożliwia obserwację transmisji obrad Senatu w innej sali. Przepisy § 3 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
 2. Za organizację obserwacji transmisji obrad Senatu w sali, o której mowa w ust. 1, odpowiada Centrum Informacyjne Senatu.

 

§ 5.

 1. Dokumentami uprawniającymi do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu poza lożą dla publiczności są:
 2. legitymacja senatorska;
 3. legitymacja poselska;
 4. legitymacja służbowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5;
 5. imienny identyfikator pracownika Kancelarii Senatu uprawniający do wejścia na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu;
 6. okresowa karta wstępu, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 11;
 7. lista imienna.
 8. Na podstawie legitymacji poselskiej oraz legitymacji służbowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu poza lożą dla publiczności uprawnione są osoby, którym zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Senatu.
 9. Na podstawie listy imiennej, o której mowa w ust. 1 pkt 6, do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu poza lożą dla publiczności uprawnione są osoby zaproszone przez Marszałka Senatu.

 

§ 6.

W wyjątkowych przypadkach Marszałek Senatu lub Szef Kancelarii Senatu może wyrazić zgodę na wstęp do sali posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu osób innych niż uprawnione na podstawie dokumentów, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 i § 5 ust. 1.

 

§ 7.

 1. Zabrania się wnoszenia na salę posiedzeń Senatu, w kuluary sali posiedzeń Senatu oraz do sali, o której mowa § 4 ust. 1, przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju, naruszenia porządku, bezpieczeństwa lub powagi Senatu.
 2. Osoby korzystające z prawa wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu, pozostawiają w szatni okrycia wierzchnie i bagaż, w tym bagaż podręczny.
 3. Obowiązek pozostawienia w szatni bagażu podręcznego nie dotyczy osób uprawnionych do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - 3 oraz pkt 5 i 6, a także - jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności zawodowych - dziennikarzy oraz osób zajmujących się obsługą techniczną związaną z wykonywaniem czynności zawodowych przez dziennikarzy.

 

§ 8.

W loży dla publiczności, w kuluarach sali posiedzeń Senatu, a także w sali, o której mowa w § 4 ust. 1, należy zachowywać ciszę i powagę, a także dostosować się do poleceń Straży Marszałkowskiej w zakresie porządku i bezpieczeństwa.

 

§ 9.

W celu zapewnienia porządku lub wymagań bezpieczeństwa Marszałek Senatu może czasowo ograniczyć wstęp do loży dla publiczności i w kuluary sali posiedzeń Senatu.

 

§ 10.

Marszałek Senatu może zarządzić opuszczenie budynku Senatu przez osoby zakłócające spokój, naruszające porządek, wymagania bezpieczeństwa lub powagę Senatu.

 

§ 11.

W przypadku zgłoszenia w czasie obrad Senatu wniosku o uchwalenie tajności obrad lub uchwalenia tajności obrad, na sali posiedzeń Senatu mogą pozostać wyłącznie osoby uprawnione do udziału w tej części posiedzenia oraz upoważnione osoby niezbędne do zapewnienia jego obsługi. Pozostałe osobysą obowiązane opuścić salę posiedzeń Senatu i kuluary sali posiedzeń Senatu.

 

§ 12.

 1. Do wstępu do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, uprawniają:
  1. dokumenty określone w § 2 ust. 2 pkt 1-3, 5-10 i 13;
  2. jednorazowa karta wstępu wydana osobie, o której mowa w § 13 ust. 2.
 2. Na podstawie listy imiennej do wstępu do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, uprawnione są osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji, a także osoby biorące udział w wysłuchaniu publicznym.
 3. Przewodniczący komisji senackiej może wyrazić zgodę na wstęp do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, osób innych niż uprawnione na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

 

§ 13.

 1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w posiedzeniu komisji senackich, na którym odbywa się wysłuchanie publiczne, zgłaszają komisjom taką wolę na co najmniej 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego. Biuro Prac Senackich przekazuje listę imienną osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym do Straży Marszałkowskiej.
 2. Osoby ubiegające się o wstęp do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, w celu bezpośredniej obserwacji jej obrad (publiczność), zgłaszają się do Centrum Informacyjnego Senatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym wstępem. Centrum Informacyjne Senatu przekazuje wykaz tych osób do Straży Marszałkowskiej oraz odpowiednio do Biura Prac Senackich albo Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej. Straż Marszałkowska na tej podstawie wystawia jednorazowe karty wstępu.

 

§ 14.

W sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, osoby biorące udział w wysłuchaniu publicznym, lobbyści i publiczność zajmują miejsca wskazane przez pracowników Kancelarii Senatu obsługujących posiedzenie komisji.

 

§ 15.

 1. Do wstępu do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, przepisy § 7 - § 9 stosuje się odpowiednio.
 2. Przewodniczący komisji senackiej może zarządzić opuszczenie sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, przez osoby zakłócające spokój, naruszające porządek, wymagania bezpieczeństwa lub powagę Senatu.

 

 

§ 16.

W przypadku zgłoszenia wniosku o utajnienie obrad komisji senackiej lub odbycie posiedzenia zamkniętego, lub podjęcia uchwały w tym zakresie, przepis § 11 stosuje się odpowiednio.Obowiązek opuszczenia dotyczy pomieszczeń i korytarzy przylegających do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, określonych przez przewodniczącego komisji.

 

§ 17.

Traci moc zarządzenie nr 4 Marszałka Senatu z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich, zmienione zarządzeniem nr 5 z dnia 10 czerwca 2015 r., zarządzeniem nr 2 z dnia 9 stycznia 2017 r. oraz zarządzeniem nr 4 z dnia 10 lutego 2017 r.

 

§ 18.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniempodpisania.

 

 

MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI