Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Zasady wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich

Tekst ujednolicony oprac. na podst.:
zarz. nr 4 z 18.07.2013 r.
zarz. nr 5 z 10.06.2015 r.
zarz. nr 2 z 09.01.2017 r.
zarz. nr 4 z 10.02.2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 4
MARSZAŁKA SENATU
z dnia 18 lipca 2013 r.
w sprawie zasad wstępu na posiedzenia
Senatu i komisji senackich

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 16 i 16a uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M. P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542, Nr 57, poz. 771, z 2011 r. Nr 6, poz. 62 oraz z 2013 r. poz. 558), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.       Zarządzenie określa zasady wstępu na salę posiedzeń Senatu i w kuluary sali posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu oraz zasady wstępu do sal, w których odbywają się posiedzenia komisji senackich.

2.       Ilekroć w zarządzeniu mowa jest o kuluarach sali posiedzeń Senatu należy przez to rozumieć foyer przed salą posiedzeń Senatu, hol pierwszego piętra budynku "A" oraz łącznik pomiędzy pierwszym piętrem budynku "A" a wejściem do budynku "B".

3.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem do zasad wstępu, o których mowa w ust. 1, zastosowanie mają przepisy zarządzenia Marszałka Sejmu w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu oraz wjazdu na tereny pozostające w zarządzie Kancelarii Sejmu.

§ 2.

1.       W sali posiedzeń Senatu wydziela się część dla publiczności, zwaną dalej "lożą dla publiczności".

2.       Dokumentami uprawniającymi do wstępu do loży dla publiczności podczas obrad Senatu są:

1)      legitymacja senatorska senatora bieżącej kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "legitymacją senatorską", legitymacja poselska posła bieżącej kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej "legitymacją poselską", oraz imienny identyfikator posła bieżącej kadencji Parlamentu Europejskiego wybranego w Rzeczypospolitej Polskiej;

1a) karta wstępu senatora poprzednich kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i karta wstępu posła poprzednich kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;

2)      legitymacja służbowa uprawniająca do wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 3;

3)      legitymacja dyplomatyczna uprawniająca do wstępu, o którym mowa w pkt 2;

4)      imienny identyfikator upoważnionego pracownika Kancelarii Senatu;

5)      karta prasowa;

6)      karta wstępu obsługi technicznej dziennikarzy;

7)      okresowa karta wstępu wydana osobie wykonującej zawodową działalność lobbingową lub osobie uprawnionej do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową, zwanej dalej "lobbystą";

7a) okresowa karta wstępu oznaczona symbolem "ST" wydana osobie wykonującej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania pomocnicze podczas posiedzenia Senatu;

8)      jednorazowa karta wstępu oznaczona symbolem "L" wydana osobie, o której mowa w § 3 ust. 1;

9)      lista imienna.

3.       W wyjątkowych przypadkach Marszałek Senatu albo Szef Kancelarii Senatu działający z upoważnienia Marszałka Senatu może wyrazić zgodę na wstęp do loży dla publiczności podczas obrad Senatu osób innych niż uprawnione na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2.

§ 3.

1.      Osoby zainteresowane bezpośrednią obserwacją obrad Senatu zgłaszają się do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym  wstępem.

2.      Centrum Informacyjne Senatu Kancelarii Senatu zgłasza wstęp osób, o których mowa w ust. 1, do Straży Marszałkowskiej, która na tej podstawie wystawia jednorazowe karty wstępu.

3.      Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do osób uprawnionych do wstępu do loży dla publiczności podczas obrad Senatu na podstawie dokumentów, o których  mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-7a i 9.

4.      Wstęp do loży dla publiczności podczas obrad Senatu na podstawie jednorazowej karty wstępu, o której mowa w ust. 2, dozwolony jest po okazaniu strażnikowi Straży Marszałkowskiej dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

§ 4.

1.      Jeżeli liczba osób zainteresowanych bezpośrednią obserwacją obrad Senatu jest większa od liczby miejsc w loży dla publiczności, Kancelaria Senatu umożliwia obserwację transmisji obrad Senatu w innej sali. Przepisy § 3 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

2.      Za organizację obserwacji transmisji obrad Senatu w sali, o której mowa w ust. 1, odpowiada Centrum Informacyjne Senatu Kancelarii Senatu.

§ 5.

1.      Dokumentami uprawniającymi do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu poza lożą dla publiczności są:

1)      legitymacja senatorska i legitymacja poselska;

2)      legitymacja służbowa, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;

3)      imienny identyfikator pracownika Kancelarii Senatu uprawniający do wejścia na salę obrad podczas posiedzenia Senatu;

4)      okresowa karta wstępu wydana osobie wykonującej na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania pomocnicze  podczas posiedzenia Senatu;

5)      lista imienna.

1a. Na podstawie legitymacji poselskiej oraz legitymacji służbowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu uprawnione są osoby, którym zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu przysługuje prawo udziału w posiedzeniach Senatu.

2.      Na podstawie listy imiennej, o której mowa w ust. 1 pkt 5, do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu uprawnione są osoby i delegacje zaproszone przez Marszałka Senatu.

3.      W wyjątkowych przypadkach Marszałek Senatu albo Szef Kancelarii Senatu działający z upoważnienia Marszałka Senatu może wyrazić zgodę na wstęp na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu osób innych niż uprawnione na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 6.

1.      Zabrania się wnoszenia na salę posiedzeń Senatu przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju lub naruszenia porządku, bezpieczeństwa lub powagi Senatu.

2.      Osoby korzystające z prawa wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu, pozostawiają w szatni okrycia wierzchnie i bagaż, w tym bagaż podręczny.

3.      Obowiązek pozostawienia w szatni bagażu podręcznego nie dotyczy osób uprawnionych do wstępu na salę posiedzeń Senatu podczas obrad Senatu na podstawie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 i 3, a także - jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności zawodowych - dziennikarzy oraz osób zajmujących się obsługą techniczną związaną z wykonywaniem czynności zawodowych przez dziennikarzy.

§ 7.

W loży dla publiczności, a także w sali, o której mowa w § 4 ust. 1, należy zachowywać ciszę i powagę, a także dostosować się do poleceń Straży Marszałkowskiej w zakresie porządku i bezpieczeństwa.

§ 8.

1.       Marszałek Senatu może zarządzić opuszczenie loży dla publiczności przez osoby zakłócające ciszę lub naruszające porządek, wymagania bezpieczeństwa lub powagę Senatu.

2.       W celu zapewnienia porządku lub wymagań bezpieczeństwa Marszałek Senatu może czasowo ograniczyć wstęp do loży dla publiczności i w kuluary sali posiedzeń Senatu.

§ 9.

W przypadku zgłoszenia w czasie obrad Senatu wniosku o uchwalenie tajności obrad lub uchwalenia tajności obrad osoby korzystające z prawa wstępu do loży dla publiczności podczas obrad Senatu są obowiązane opuścić salę posiedzeń Senatu i kuluary sali posiedzeń Senatu.

§ 10.

1.      Do wstępu do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, uprawniają:

1)      dokumenty określone w § 2 ust. 2 pkt 1 i pkt 2-7;

2)      jednorazowa karta wstępu wydana osobie, o której mowa w § 11 ust. 3;

3)      lista imienna.

2.       Na podstawie listy imiennej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do wstępu do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, uprawnione są osoby i delegacje zaproszone przez przewodniczącego komisji, a także osoby biorące udział w wysłuchaniu publicznym.

3.       Przewodniczący komisji senackiej może wyrazić zgodę na wstęp do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, osób innych niż uprawnione na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.

§ 11.

1.       Osoby zainteresowane wzięciem udziału w posiedzeniu komisji senackich, na którym odbywa się wysłuchanie publiczne, zgłaszają komisjom taką wolę na co najmniej 7 dni przed dniem wysłuchania publicznego. Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu przekazuje listę imienną osób biorących udział w wysłuchaniu publicznym do Straży Marszałkowskiej.

2.       Lobbyści zainteresowani wzięciem udziału w posiedzeniu komisji senackiej innym niż określone w ust. 1, zgłaszają się do Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym wstępem na posiedzenie komisji.

3.       Osoby zainteresowane bezpośrednią obserwacją posiedzenia komisji senackiej (publiczność) zgłaszają się do Centrum Informacyjnego Senatu Kancelarii Senatu na co najmniej 24 godziny przed planowanym wstępem na posiedzenie komisji. Centrum Informacyjne Senatu Kancelarii Senatu zgłasza wstęp publiczności na posiedzenie komisji do Straży Marszałkowskiej oraz odpowiednio do Biura Prac Senackich albo Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu. Na podstawie zgłoszenia Straż Marszałkowska wystawia jednorazowe karty wstępu.

§ 12.

W sali, w której odbywa się posiedzenie komisji senackiej, osoby biorące udział w wysłuchaniu publicznym, lobbyści i publiczność zajmują miejsca wskazane przez pracowników Kancelarii Senatu obsługujących posiedzenie komisji.

§ 13.

Przewodniczący komisji senackiej może zarządzić opuszczenie sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, przez osoby zakłócające ciszę lub naruszające porządek lub wymagania bezpieczeństwa. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

W przypadku zgłoszenia wniosku o utajnienie obrad komisji senackiej lub odbycie posiedzenia zamkniętego, lub podjęcia uchwały w tym zakresie, przepis § 9 stosuje się odpowiednio.Obowiązek opuszczenia dotyczy pomieszczeń i korytarzy przylegających do sali, w której odbywa się posiedzenie komisji, określonych przez przewodniczącego komisji.

§ 15.

Traci moc zarządzenie nr 2 Marszałka Senatu z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej oraz zasad wstępu na posiedzenia Senatu i komisji senackich, zmienione zarządzeniem nr 7 z dnia 25 października 2006 r. , zarządzeniem nr 3 z dnia 15 stycznia 2008 r., zarządzeniem nr 5 z dnia 16 czerwca 2008 r., zarządzeniem nr 8 z dnia 13 maja 2009 r. oraz zarządzeniem nr 12 z dnia 14 września 2011 r.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem20 lipca 2013 r.

MARSZAŁEK SENATU
Bogdan BORUSEWICZ

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito