Narzędzia:

Marszałek Senatu - Tomasz Grodzki

Wicemarszałek Senatu -  Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu - Michał Kamiński

Wicemarszałek Senatu - Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek Senatu -  Marek Pęk

Prezydium Senatu tworzą: marszałek Senatu i wicemarszałkowie. Prezydium zleca komisjom senackim rozpatrzenie określonych spraw. Rozpatruje też sprawy regulaminowe związane z pracą Senatu i senatorów, czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków. Ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu.
W posiedzeniach Prezydium Senatu biorą udział z głosem doradczym: szef Kancelarii Senatu oraz osoby zaproszone przez marszałka Senatu.